Prediker 12:7


Prediker 12:7 NBV
7.Wanneer het stof terugkeert
naar de aarde,

weer wordt zoals het was,
wanneer de adem van het leven
weer naar God gaat,

die het leven heeft gegeven.

Prediker 12:7
Uit de Rembrandt Bijbel
7.En  dat het stof wederom tot aarde keert,
als het geweest is;
en de geest weder tot God keert,
Die hem gegeven heeft.

Jesaja 55:1+2

Jesaja 55:1+2 NBV
Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.

Jesaja 55:1+2
Uit de Rembrandt Bijbel
O alle gij dorstigen!
komt tot de wateren, en gij,
die geen geld hebt, komt,  koopt en eet,
ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs,
wijn en melk!
Waarom weegt gijlieden geld uit
voor hetgeen geen brood is,
en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan?
Hoort aandachtiglijk naar Mij,
en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid
zich verlustigen.

Jesaja 40:15

Jesaja 40:15
Uit de Rembrandt Bijbel
15.Ziet,de volken zijn geacht als
een druppel van een emmer,
en als een stofje van de weegschaal;

ziet,Hij werpt de eilanden henen als dun stof!

Jesaja 40:15 NBG
15.Zie,volken zijn geacht
als een druppel aan een emmer
en als een stofje aan een weegschaal;
zie, eilanden zijn als fijn stof,
dat uitgestrooid wordt;……

Jesaja 40:15 NBV
15.In Zijn ogen zijn de volken

als een druppel in een emmer,
als een stofje op een weegschaal;
de eilanden weegt Hij als zandkorrels.

 

Romeinen 3:21-24 Het verschil NBV en Rembrandt

Uit de Rembrandt Bijbel

Romeinen 3:21-24
21.Maar nu is de rechtvaardigheid Gods
geopenbaard geworden zonder de wet,

hebbende getuigenis van de wet
en de profeten:

22.Namelijk de rechtvaardigheid Gods
door het geloof van Jezus Christus,

tot allen, en over allen, die geloven;
want er is geen onderscheid.
23.Want zij hebben allen gezondigd,
en derven de heerlijkheid Gods;
24.En worden om niet gerechtvaardigd,
uit Zijn genade, door de verlossing
die in Christus Jezus is;

Romeinen 3:21-24 uit de NBV
21.Gods gerechtigheid,
waarvan de Wet en de Profeten al getuigen,
wordt nu ook buiten de wet zichtbaar.
22.God schenkt vrijspraak aan allen
die in Jezus Christus geloven.
En er is geen onderscheid.
23.Iedereen heeft gezondigd
en ontbeert de nabijheid van God;
24.en iedereen wordt uit genade,die niets kost
door God als een rechtvaardige aangenomen
omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

1Korintiërs 6:11

1 Korintiërs 6:11
uit de Rembrandt Bijbel

…11.En dit waart gij sommigen;
maar gij zijt afgewassen,

maar gij zijt geheiligd,
maar gij zijt gerechtvaardigd,
in den Naam van den Heere Jezus,
en door den Geest onzes Gods.

1Korintiërs 6:11 NBV
11.Sommigen van u zijn dat ooit geweest,
maar u bent gereinigd,
u bent geheiligd,
u bent rechtvaardig verklaard
in de naam van de Heer
Jezus Christus
en door de Geest van onze God.

2 Petrus 1:2+3

2 Petrus 1:2+3 NBV
Genade zij u en vrede,
in overvloed, door de kennis van God
en van Jezus, onze Heer.
Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken
wat nodig is voor een vroom leven,
door de kennis van Hem die ons geroepen heeft
door Zijn Majesteit en wonderbaarlijke kracht.

——–

2 Petrus 1:2+3
Uit de Rembrandt Bijbel
Genade en vrede zij u vermenigvuldigd
door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere;
Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles,
wat tot het leven en de godzaligheid behoort,
geschonken heeft, door de kennis Desgenen,
die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd.

Ezechiël 39:29

Ezechiël 39:29 NBV
IK zal Mijn Geest over het volk
van Israël uitgieten

en Mijn gelaat
niet meer voor hen verbergen-
zo spreekt God , de HEER.

——-

Ezechiël 39:29
Uit de Rembrandt Bijbel
En IK zal Mijn Aangezicht
voor hen niet meer verbergen,

wanneer IK Mijn Geest over
het huis Israëls
zal hebben uitgegoten,

spreekt de Heere HEERE,

Zacharia 8:6

Zacharia 8:6 NBV
Dit zegt de HEER van de hemelse machten:
Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn,
nu onmogelijk,
waarom zou het voor Mij onmogelijk zijn?
-spreekt de HEER van de hemelse machten.

——

Zacharia 8:6
Uit de Rembrandt Bijbel
Alzo zegt de Heere der heirscharen:
Omdat het wonderlijk is in de ogen
van het overblijfsel dezes volks in deze dagen,
zou het daarom ook in Mijn ogen wonderlijk zijn?
spreekt de HEERE der heirscharen?

 

Tekst bij 614 Jesaja 25:9

Jesaja 25:9 NBV
Op die dag zal men zeggen: Hij is onze God!
Hij was onze hoop: Hij zou ons redden.
Hij is de HEER, Hij was onze hoop.
Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!

Jesaja 25:9 
Uit de Rembrandt Bijbel
En men zal te dien dage zeggen: Ziet,
Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht
en Hij zal ons zalig maken.
Deze is de HEERE,
wij hebben Hem verwacht,
wij zullen ons verheugen
en verblijden in Zijn zaligheid.

 

1 Johannes 4:12

1 Johannes 4:12 NBV
Niemand heeft God ooit gezien,
Maar als we elkaar liefhebben,
blijft God in ons en is Zijn liefde in ons
ten volle werkelijkheid geworden.

——-

1 Johannes 4:12
uit de Rembrandt Bijbel
Niemand heeft ooit God aanschouwt;
indien wij elkander liefhebben,
zo blijft God in ons,
en Zijn liefde is in ons volmaakt.

Efeziërs 2:17+18

Efeziërs 2:17+18 NBV
Vrede kwam Hij verkondigen
aan u die ver weg was en vrede
aan hen die dichtbij waren:

dankzij Hem hebben wij
allen door één Geest

toegang tot de Vader.

Efeziërs 2:17+18
Uit de Rembrandt Bijbel
En komende,
heeft Hij door het Evangelie
vrede verkondigd u,
die verre waart
en dien, die nabij waren.
Want door Hem hebben wij
beiden den toegang
door één Geest tot den Vader.

Matteüs 11:28-30

Matteüs 11:28-30 NBV
Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van Mij,
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.


Matteüs 11:28-30

Uit de Rembrandt Bijbel
Komt herwaats tot Mij,
allen die vermoeid en belast zijt,

en Ik zal u rust geven.
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij,
dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen.
Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Tekst bij 614 1Petrus 2:25

1 Petrus 2:25 NBV
25.Eens dwaalde u als schapen,
nu bent u teruggekeerd
naar Hem die de Herder is,
naar Hem die uw ziel behoedt.

1 Petrus 2:25 NBG
25.Want gij waart dwalende als schapen,
maar thans hebt gij u bekeerd
tot de Herder en Hoeder van uw zielen.

1 Petrus 2:25 uit de Rembrandt Bijbel
25.Want gij waart als dwalende schapen;
maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder

en Opziener uwer zielen.

Handelingen 5:30+31

Handelingen 5:30+31 NBV
De God van onze voorouders
heeft Jezus 
weer tot leven gewekt,
nadat u hem had vermoord 
door Hem
aan een kruishout te hangen.

God heeft Hem een plaats gegeven
aan Zijn rechterhand,

Hem tot leidsman en redder verheven
om de Israëlieten

tot inkeer te brengen
en hun zonden te vergeven.

Handelingen 5:30+31
Uit de Rembrandt Bijbel
De God onzer vaderen
heeft Jezus opgewekt,
Welken gij omgebracht hebt,
hangende Hem aan het hout.
Deze heeft God
door Zijn rechterhand verhoogd
tot een Vorst en Zaligmaker,
om Israël te geven bekering
en vergeving der zonden.

 

Galaten 5:5

Galaten 5:5 NBV
Want door de Geest hopen en verwachten wij
dat we op grond van geloof
als rechtvaardigen worden aangenomen.

Galaten 5:5
uit de Rembrandt Bijbel
Want wij verwachten door den Geest,
uit het geloof,
de hoop der rechtvaardigheid.

Matteüs 11:12 Het verschil

Matteüs 11:12 Uit de Rembrandt Bijbel
12.En van de dagen
van Johannes den Doper tot nu toe,

wordt het Koninkrijk der hemelen
geweld aangedaan,

en de geweldigers nemen
hetzelve met geweld

Matteüs 11:12 NBG
12.Sinds de dagen
van Johannes de Doper tot nu toe

breekt het Koninkrijk der hemelen
zich baan met geweld

en geweldenaars grijpen ernaar.

Matteüs 11:12 NBV
Sinds de dagen van Johannes de Doper
wordt het Koninkrijk van de hemel
door geweld bedreigd
en proberen sommigen er zelfs met geweld
beslag op te leggen.

Tekst bij 610 1Korintiërs 1:9

1 Korintiërs 1:9
uit de Rembrandt Bijbel

9.God is getrouw,
door Welken gij geroepen zijt
tot de gemeenschap van
Zijn Zoon 
Jezus Christus, onzen Heere.

1 Korintiërs 1:9 NBV
9.God, door wie u geroepen bent
om één te zijn 
met
Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer,

is trouw.

 

Titel 463B+Romeinen 3:21-24

Uit de Rembrandt Bijbel.
Romeinen 3:21-24
21.Maar nu is de rechtvaardigheid Gods
geopenbaard geworden zonder de wet,
hebbende getuigenis van de wet
en de profeten:
22.Namenlijk de rechtvaardigheid Gods
door het geloof van Jezus Christus,
tot allen en over allen, die geloven;
want er is geen onderscheid.
23.Want wij hebben allen gezondigd,
en derven de heerlijkheid Gods;
24.En worden om niet gerechtvaardigd,
uit Zijn genade, door de verlossing
die in Christus Jezus is;Romeinen 3L21-24 NBV

21.Gods gerechtigheid,
waarvan de wet en de profeten al getuigen,
wordt nu ook buiten de wet zichtbaar.
22.God schenkt vrijspraak aan allen
die in Jezus Christus geloven.
En er is geen onderscheid.
23.Iedereen heeft gezondigd
en ontbeert de nabijheid van God;
24.en iedereen wordt uit genade, die niets kost
door God als een rechtvaardige aangenomen
omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

Tekst bij 338 Zacharia 9:16


Uit de Rembrandt Bijbel
Zacharia 9:16 
16.En de HEERE, hun God,
zal ze te dien dage behouden,
als zijnde de kudde Zijn volks;
want gekroonde stenen zullen in Zijn land,
als een banier, opgericht worden.

Zacharia 9:16 NBV
16.Op die dag zal God, de HEER,
Zijn volk als een kudde
in veiligheid  brengen.
Als edelstenen in een kroon
zullen ze fonkelen op Zijn land.

Zacharia 9:16 NBG
16.Zo zal de HERE, hun God,
hun te dien dage 
verlossen
als de kudde die Zijn volk immers is,

ja zij zijn kroonjuwelen,
die zullen blinken in Zijn land.

Tekst bij 25 1Tessalonicenzen 5:23-24


1 Tessalonicenzen 5:23-24 Uit de Rembrandt Bijbel
23.En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al;
en uw geheel oprechte geest, en ziel en lichaam
worde onberispelijk bewaard in de toekomst
van onzen Heere Jezus Christus.
24.Hij,Die u roept is getrouw, Die het ook doen zal.

 

1 Tessalonicenzen 5:23-24 NBG
23.En Hij, de God des vrede, heilige u geheel en al,
en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst
van onze Here Jezus Christus
blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.
24.Die u roept is getrouw; Hij zal het ook doen.


1 Tessalonicenzen 5:23-24 NBV

23.Moge de God van de vrede zelf uw leven
in alle opzichten heiligen,

en mogen heel uw geest,
ziel en lichaam zuiver bewaard zijn

bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
24.Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

Tekst bij 235 2Korintiërs 5:19a

Uit de Rembrandt Bijbel
2 Korinthe 5:19

19.Want God was in Christus
de wereld
met Zichzelven verzoenende,
hun zonden hun niet toerekende;
en heeft het woord der verzoening
in ons gelegd.

2 Korintiërs 5:19 NBV
19.Want het is God
die door Christus
de wereld met zich
heeft verzoend.
Hij heeft de wereld
haar overtredingen
niet aangerekend.

Tekst bij 48 Psalm 18:29


Psalm 18:29
U bent het die mijn lamp doet schijnen,
U, HEER, mijn God,
verlicht mijn duisternis.

Uit de Rembrandt Bijbel
Psalm 18:29
Want Gij doet mijn lamp lichten;
de HEERE, mijn God, doet
mijn duisternis opklaren.

Tekst bij 252 Micha 6:8

Micha 6:8 NBV

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
Niets anders dan recht te doen,
trouw te betrachten
en nederig de Weg te gaan van je God.

Micha 6:8
Uit de Rembrandt Bijbel
6.Hij heeft u bekend gemaakt, o mens!
wat goed is; en wat eist de HEERE van u,
dan recht te doen
en weldadigheid lief te hebben
en ootmoediglijk te wandelen
met Uw God?

Tekst bij 190 Psalm 119:89-91

Psalm 119:89-91 NBV
89.HEER, voor eeuwig staat Uw Woord
in de hemel vast.
90.Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,
U hebt de aarde gegrondvest
en zij houdt stand.
91.Naar Uw voorschriften
blijven hemel en aarde bestaan,

ALLES is aan U onderworpen!

Uit de Rembrandt Bijbel
Psalm 119:89-91
89.O HEERE!
Uw woord bestaat in der eeuwigheid
in de hemelen.
90.Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht;

Gij hebt de aarde vastgemaakt
en zij blijft staan;

91.Naar Uw verordeningen blijven zij
nog heden staan,
want zij allen zijn Uw knechten.

 

Tekst bij 226 1Thessalonicenzen 5:8+9

1 Thessalonicenzen 5:8+9 NBV
8.Maar laten wij, die toebehoren aan de dag,
op onze hoede zijn, 
omgord met het harnas van Geloof en Liefde
en getooid met de helm van de Hoop op redding.
9.Want Gods bedoeling met ons is niet
dat wij veroordeeld worden,

maar dat wij gered worden
door onze Heer Jezus Christus.

Uit de Rembrandt Bijbel
1 Thessalonicenzen 5:8+9
8.Maar wij, die des daags zijn,
laat ons nuchteren zijn,
aangedaan hebbende het borstwapen
des geloofs en der liefde,
en tot een helm, de hoop der zaligheid.
9.Want God heeft ons niet gesteld
tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid,
door onzen Heere Jezus Christus;

 

 

Tekst bij 225 Romeinen 5:10+11

Romeinen 5:10+11 NBV
10.Werden we in de tijd
dat we nog Gods vijanden waren

al met Hem verzoend
door de dood van Zijn Zoon,

des te zekerder is het dat wij,
nu we met Hem zijn verzoend,

worden gered door diens leven.
11.En meer nog, dat wij God prijzen
danken we aan onze Heer Jezus Christus,
door wie we nu al met God zijn verzoend.

Uit de Rembrandt Bijbel
Romeinen 5:10+11
10.Want indien wij, vijanden zijnde,

met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons,
veel meer zullen wij, verzoend zijnde,
behouden worden door Zijn leven.
11.En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God,
door onzen Heere Jezus Christus,
door Welken wij nu de verzoening
gekregen hebben.

 

Tekst bij 209 Lucas 12:11+12


Uit de Rembrandt Bijbel
Lucas 12:11+12
11.En wanneer zij u heenbrengen zullen
in de synagogen en tot de overheden
en de machten, zo zijt niet bezorgd,
hoe of wat gij tot verantwoording zeggen,
of wat gij spreken zult;
12.Want de Heilige Geest zal u
in dezelve ure leren, heen gij spreken moet.

Tekst bij 498 Johannes 1:18

Johannes 1:18 NBV
18.Niemand heeft ooit God gezien,
maar de enige Zoon, die zelf God is,
die aan het hart van de Vader rust,
heeft hem doen kennen.

Johannes 1:18 uit de Rembrandt Bijbel
18.Niemand heeft ooit God gezien;
de eniggeboren Zoon,
Die in den schoot des Vaders is,

Die heeft Hem ons verklaard.

Tekst bij 197 Lucas 12:11+12

Uit de Rembrandt Bijbel
Lucas 12:11+12
11.En wanneer zij u heenbrengen zullen
in de synagogen,
en tot de overheden en de machten,
zo zijt niet bezorgd, hoe of wat
gij tot verantwoording zeggen,
of wat gij spreken zult;
12.Want de Heilige Geest zal u
in dezelve ure leren,
hetgeen gij spreken moet.