MIJN HANDTEKENING.

Bijbelteksten bij de figuren die ik in de tekeningen veel gebruik. 


Het begin van mijn opnieuw geboren zijn.
Jeremia 33:3 uit NBV.
Roep Mij aan en Ik zal je antwoorden,
Ik zal je grote,wonderlijke dingen bekend maken,
dingen die je volkomen onbekend zijn.
 

Psalm 9:2 uit NBV.
Ik wil U loven,Heer,met heel mijn hart,
vertellen van Uw wonderdaden.
    

Genade-het totale plaatje-God in ALLES.
Romeinen 11:36 uit NBV.
ALLES is uit God ontstaan,ALLES is door Hem geschapen,
ALLES heeft in Hem Zijn doel.
Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid.Amen.

Een kruis-Jezus-geloven.
Johannes 18:4a uit NBV.
Jezus wist precies wat er met Hem zou gebeuren.

1 Johannes 2:2 uit NBV.
Jezus is het die verzoening brengt voor mijn zonden
en niet alleen voor die van mij,
maar voor de zonden van de hele wereld.
    

Galaten 5:6a uit NBV.
Belangrijk is dat ik geloof en de liefde ken,
die het geloof zijn kracht verleent.
   

Een hart-liefde.

1 Johannes 3:16a uit NBV.
Wat liefde is,heb ik geleerd van Hem,
die Zijn leven voor mij gegeven heeft.
 

Johannes 15:9-12 uit NBV.
Ik(Jezus)heb jullie liefgehad,zoals de Vader Mij heeft liefgehad.
Blijf in Mijn liefde:
je blijft in Mijn liefde als je je aan Mijn geboden houdt,
zoals Ik Me ook aan de geboden van Mijn Vader gehouden heb
en in Zijn liefde blijf.
Dit zeg Ik tegen jullie om je Mijn vreugde te geven,
dan zal je vreugde volkomen zijn.
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad.

1 Korintiërs 13:4-8a uit NBV.
De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,
ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugd zich niet over het onrecht maar vind vreugde
in de waarheid.
Alles verdraagt ze,alles gelooft ze,alles hoopt ze,
in alles volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan.

Anker-hoop-houvast.
Hebreeën 6:18b+19 uit NBV.
Mijn toevlucht is het vast te houden aan de hoop
op wat voor mij in het verschiet ligt.
Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor mijn ziel
en gaat mij voor tot voorbij het voorhangsel,
  

Galaten 5:5 uit NBV.
Want door de Geest hopen en verwachten wij
dat we op grond van geloof als rechtvaardigen
worden aangenomen.
 

 Romeinen 5:1-5 uit NBV.
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen
op grond van ons geloof en leven in vrede met God,
door onze Heer Jezus Christus.
Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade,
die ons fundament is en in de hoop te mogen delen in Zijn luister
prijzen wij ons gelukkig.
En dat niet alleen,we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende,
omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,
volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop.
Deze hoop zal niet worden beschaamd,
omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten
door de Heilige Geest,die ons gegeven is.
Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers
voor ons,die op dat moment nog schuldig waren,gestorven.
  
 
Psalm 25:4+5 uit NBV.
Maak mij,Heer,met Uw wegen vertrouwd,
leer mij Uw paden te gaan.
Wijs mij de Weg van Uw Waarheid en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen,elke dag weer.

 Een duif-Heilige Geest-vrede.
Efeziërs 3:16-21 uit NBV.
Moge Hij vanuit Zijn rijke luister mijn innerlijk wezen
kracht en sterkte schenken door Zijn Geest,
zodat door mijn geloof Christus kan gaan wonen in mijn hart
en ik geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Dan zal ik met alle heiligen de lengte,de hoogte
en de diepten kunnen begrijpen,
ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat,
opdat ik zal volstromen met Gods volkomenheid.
Aan Hem die door de kracht die in mij werkt bij machte is
oneindig veel meer te doen dan ik vraag of denk,
aan Hem komt de eer toe,in de kerk en in Christus Jezus,
tot in alle generaties,tot in alle eeuwigheid.Amen.

(Wat ik zwart gemaakt heb,
heb ik gedaan om het persoonlijk te maken,
God spreekt tegen mij en jou persoonlijk in Zijn Woord,
het haalt God op deze manier nog dichterbij.)
 

Johannes 16:7-11 uit NBV.
Werkelijk, het is goed voor jullie dat IK ga,
want als Ik niet ga zal de Pleitbezorger niet bij jullie komen,
maar als IK weg ben, zal IK HEM jullie zenden.
Wanneer Hij komt zal Hij de wereld duidelijk maken wat zonde,
gerechtigheid en oordeel is: zonde-dat ze niet in Mij geloven,
gerechtigheid-dat IK naar de Vader ga en jullie Me niet meer zien,
oordeel- dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.
 

Genesis 8:10+11 uit NBV.
Noach wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los.
Tegen de avond kwam ze bij hem terug-met een jong olijfblad
in haar snavel.
Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was.
 

Matteüs 3:16+17 uit NBV.
Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam,
opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif
op Hem neerdaalde.
En uit de hemel klonk een stem:Dit is Mijn geliefde Zoon,in Hem vind Ik vreugde.

 Een vlam-Pinkstervuur.
Handelingen 2:1-4 uit NBV.
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak
waren ze allen bij elkaar.
Plotseling klonk er uit de Hemel een geluid
als van een hevige windvlaag,
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
Er verschenen aan hen een soort vlammen,
die zich als vuurtongen verspreidden
en zich op ieder van hen neerzetten,
en allen werden vervuld van de Heilige Geest
en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,
zoals door de Geest werd ingegeven.
 

Een blad-nieuw leven-opnieuw geboren zijn.
1 Johannes 5:1 uit NBV.
Ieder die geloofd dat Jezus de Christus is,
is uit God geboren en ieder die de Vader lief heeft,
heeft ook lief wie uit Hem geboren zijn.
 

Titus 3:4-7 uit NBV.
Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God,
onze Redder,openbaar geworden en heeft Hij ons gered,
niet vanwege onze rechtvaardige daden,maar uit barmhartigheid.
Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte
en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest,
die Hij door Jezus Christus,onze,Redder,
rijkelijk over ons heeft uitgegoten.
Zo zijn wij door Zijn Genade als rechtvaardigenaangenomen
en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.

Zaad-groei.
1 Korintiërs 15:36b-39a uit NBV.
Als u iets zaait,moet dat eerst sterven
voordat het tot leven kan komen.
En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt;
het is nog maar een naakte korrel,
een graankorrel misschien of iets anders.
God geeft daar aan de vorm die Hij heeft vastgesteld
en Hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm.
Elk aards lichaam is anders;
het lichaam van een mens is enig in zijn soort…….
 

Een bootje-jij en ik.
Psalm 139:1-3 uit NBV.
Heer,U kent mij,U doorgrondt mij,
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten,
ga ik op weg of rust ik uit,U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.
 

Psalm 22:10+11 uit NBV.
U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald,
mij aan haar borsten toevertrouwd,
bij mijn geboorte vingen Uw handen mij op,
van de moederschoot af bent U mijn God.
 

Psalm 139:15+16 uit NBV.
Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor U geen geheim.
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in Uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

Vlag(wimpel)-indentiteit. 
Ik draag mijn vlag,zodat voor iedereen zichtbaar is,
dat ik in God geloof.

1 Korintiërs 2:12 uit NBV.
Ik (wij)heb niet de geest van de wereld ontvangen,
maar de Geest die van God komt,
opdat ik (wij)zou weten wat God mij(onze) in Zijn goedheid
heeft geschonken.

Bergen-voorspoed-of ……
Psalm 36:6+7 uit NBV.
HEER,hoog als de hemel is Uw liefde,
tot de wolken reikt Uw trouw,
Uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
Uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan;
U,HEER,bent de redder van mens en dier.


Dalen-tegenslag.
Psalm 23:4 uit NBV.
Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,want U bent bij mij,
Uw stok en Uw staf zij geven mij moed.
 

Psalm 121:1+2 uit NBV.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
 

Psalm 3:4+5 uit NBV.
U,HEER,bent een schild om mij heen,
U bent mijn eer,U houdt mij staande.
Roep ik tot de HEER om hulp,
Hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg.
 

Psalm 84:6-8 uit NBV.
Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar U.
Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.

Golven-op en neer-levenszee.
Matteüs 8:23-27 uit NBV.
Jezus stapte in de boot en Zijn leerlingen volgden Hem.
Plotseling begon het meer enorm te kolken,
zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen.
Maar Jezus sliep.
Ze maakten Hem wakker en riepen:
Heer,red ons toch,we vergaan!
Hij zei tegen hen:
Waarom hebben jullie zo weinig moed,kleingelovigen?
Toen stond Hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe,
en het meer kwam geheel tot rust.
De mensen zeiden vol verbazing:
Wat is dit toch voor iemand,dat zelfs de wind
en het water Hem gehoorzamen?
 

Wolken-zorgen. 
Matteüs 6:34 uit NBV.
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Filippenzen 4:4-7 uit NBV.
Laat de Heer uw vreugde blijven;ik zeg u nogmaals:
wees altijd verheugd.
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.
De heer is nabij.
Wees over niets bezorgd,
maar vraag God wat u nodig hebt
en dank Hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God,die alle verstand te boven gaat,
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Jesaja 41:10 uit NBV.
Wees niet bang,want IK ben bij je,
vrees niet,want IK ben je God.
IK zal je sterken,IK zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

Psalm 10:14 uit NBV.
Toch ziet u de pijn en het verdriet,
U merkt het op en weegt het in Uw Hand.
Op U vertrouwen weerloze mensen,
de wezen,U komt hun te hulp.

Deuteronomium 31:8 uit NBV.
De HEER zelf gaat voor je uit,
Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken.
Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.

Exodus 13:20+21 uit NBV.
De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen,
overdag in een wolkkolom,s’nachts in een lichtende vuurzuil.
Zo konden ze dag en nacht verder trekken.

Nehemia 8:10c uit NBV.
Wees niet bedroefd,want de vreugde die de HEER u geeft,
is uw kracht.

Wolken als een-belofte.
Openbaring 1:7a uit NBV.
Hij komt te midden van de wolken
en dan zal iedereen Hem zien,
ook degenen die Hem doorstoken hebben.
 

Lucas 9:35 uit NBV.
Er klonk een stem uit de wolk,die zei:
Dit is Mijn Zoon,Mijn uitverkorene,
luister naar Hem!
 

Matteüs 24:30 uit NBV.
Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden
dat de komst van de Mensenzoon aankondigt
en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting
op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen
op de wolken van de hemel,bekleed met macht
en grote luister.
 

Spreuken 3:20 uit NBV.
Door Zijn(Gods) kennis brak het water los uit de diepte
en druppelt er dauw uit de wolken.
 

Vogels-vrijheid.
Galaten 5:1 uit NBV.
Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
 

Galaten 5:13+14 uit NBV.
Broeders en zusters,u bent geroepen om vrij te zijn.
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens
te bevredigen,maar dien elkaar in liefde,
want de hele wet is vervuld in één uitspraak:
Heb uw naaste lief als uzelf.
 

Romeinen 5:18 uit NBV.
Kortom,zoals de overtreding van één enkel mens
ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld,
zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens
ertoe leiden dat ALLEN worden vrijgesproken
en daardoor zullen leven.

Romeinen 3:22-24 uit NBV.
God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven.
Er is geen onderscheid.
Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;
en iedereen wordt uit genade,die niets kost,door God
als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door
Jezus Christus heeft verlost.

Vlinder-kwetsbaarheid-zwak zijn.
2 korintiërs 12:8-9 uit NBV.
Ik(Paulus)heb de Heer driemaal gesmeekt
mij van hem te bevrijden,maar Hij zei;
Je hebt niet meer dan Mijn genade nodig,
want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.
Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid,
zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.
 

Romeinen 8:26+27 uit NBV.
De Geest helpt ons in onze zwakheid;
wij weten immers niet
wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen,
maar de Geest zelf pleit voor ons met woordeloze zuchten.
God die ons doorgrondt,weet wat de Geest wil zeggen.
Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit
voor allen die Hem toebehoren.

Matteüs 11:28-30 uit NBV.
Kom naar Mij,jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,dan zal Ik jullie rust geven.
Neem Mijn juk op je en leer van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Kerk-gemeente zijn.
Matteüs 22:37-39 uit NBV.
Jezus antwoordde:
Heb de Heer,uw God,lief met heel uw hart
en met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Dat is het grootste en eerste gebod.
Het tweede daaraan gelijk:heb uw naaste lief als uzelf.
Deze twee geboden zijn de grondslag van alles
wat er in de Wet en de Profeten staat,
 

Galaten 5:25+26 uit NBV.
Wanneer de Geest ons leven leidt,
laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten
en elkaar geen kwaad hart toedragen.

1 Petrus 4:8-10 uit NBV.
Heb elkaar vóór alles innig lief,
want liefde bedekt tal van zonden.
Wees gastvrij voor elkaar,zonder te klagen.
Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft,
gebruiken om anderen daarmee te helpen,
zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gave betaamt.

Romeinen 12:4-6a uit NBV.
Zoals ons ene lichaam vele delen heeft
en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben,
zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we,
ieder apart,elkaars lichaamsdelen.
We hebben verschillende gaven,onderscheiden naar de genade
die ons geschonken is.

.Druiven-oogst-wijn-avondmaal.
Johannes 15:1-5 uit NBV.
Ik(Jezus)ben de ware wijnstok
en Mijn Vader is de wijnbouwer.
Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg
en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij,
opdat hij meer vruchten draagt.
Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb.
Blijf in Mij,dan blijf Ik in jullie.
Een rank die niet aan de wijnstok blijft,
kan uit zichzelf geen vrucht dragen.
Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven.
Ik ben de wijnstok en jullie de ranken.
Als iemand in Mij blijft en
ik in hem,
zal hij veel vrucht dragen.
Maar zonder Mij kun je niets doen.

Lucas 22:20 uit NBV.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei:
Deze beker,die voor jullie wordt uitgegoten,
is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt.

Korenaar-brood-(avondmaal).
 
Lucas 24:39 uit NBV.
Toen Jezus met hen aan tafel aanlag,
nam Hij het brood,sprak het zegengebed uit,
brak het en gaf het hun.

Lucas 22:19 uit NBV.
En Jezus nam een brood,sprak het dankgebed uit,
brak het brood,deelde het uit en zei:
Dit is Mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.
Doe dit,telkens opnieuw,om Mij te gedenken.

Matteüs 4:b uit NBV.
Er staat geschreven:
De mens leeft niet van brood alleen,
maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.

Licht-met God.
1 Johannes 1:5 uit NBV.
Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen:
God is licht,er is in Hem geen spoor van duisternis.
 

Psalm 18:29 uitNBV.
U bent het die mijn lamp doet schijnen,
U,HEER,mijn God,verlicht mijn duisternis,
 

Psalm 119:105 uit NBV.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.

Genesis 1:3-6 uit NBV.
God zei:Er moet licht komen,en er was licht.
God zag dat het licht goed was,
en Hij scheidde het licht van de duisternis;
het licht noemde Hij dag,de duisternis noemde Hij nacht.
Het werd avond en het werd morgen.
De eerste dag.

 Donker-zonder God.
Lucas 8:17 uit NBV.
Want niets dat verborgen is blijft geheim;
alles wat verborgen is zal bekend worden
en aan het licht komen.
 

1 Johannes 1:6 uit NBV.
Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn
terwijl we onze weg in het duister gaan,
liegen we en leven we niet volgens de waarheid.

Kolossenzen 1: 13+14 uit NBV.
God heeft ons gered uit de macht van de duisternis
en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,
die ons de verlossing heeft gebracht,de vergeving van onze zonden.

Regenboog-Gods verbond.
Genesis 9:13 uit NBV.
Ik plaats Mijn boog in de wolken;
die zal het teken zijn van het verbond
tussen Mij en de aarde.
  

Cirkel-eeuwigheid.
Openbaring 1:8 uit NBV.
Ik ben de alpha en de omega,zegtGod,de Heer,
Ik ben het die is,die was en die komt,de Almachtige.
  
Genade-het totale plaatje=God in ALLES.
Romeinen 11:36 uit NBV.
ALLES is uit God ontstaan,ALLES is door Hem geschapen,
ALLES heeft in Hem Zijn doel.
Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid .
AMEN.