Zien

Zien.
Kijk omhoog
kijk naar boven
kijk naar de wolken
kijk naar de sterren
kijk naar die prachtige blauwe hemel
kijk daar ook nog aan voorbij
en dan nog
heb je maar een heel klein stukje
van Gods onmetelijke grootheid gezien.

Jesaja 40:15

Jesaja 40:15
Uit de Rembrandt Bijbel
15.Ziet,de volken zijn geacht als
een druppel van een emmer,
en als een stofje van de weegschaal;

ziet,Hij werpt de eilanden henen als dun stof!

Jesaja 40:15 NBG
15.Zie,volken zijn geacht
als een druppel aan een emmer
en als een stofje aan een weegschaal;
zie, eilanden zijn als fijn stof,
dat uitgestrooid wordt;……

Jesaja 40:15 NBV
15.In Zijn ogen zijn de volken

als een druppel in een emmer,
als een stofje op een weegschaal;
de eilanden weegt Hij als zandkorrels.

 

Romeinen 3:21-24 Het verschil NBV en Rembrandt

Uit de Rembrandt Bijbel

Romeinen 3:21-24
21.Maar nu is de rechtvaardigheid Gods
geopenbaard geworden zonder de wet,

hebbende getuigenis van de wet
en de profeten:

22.Namelijk de rechtvaardigheid Gods
door het geloof van Jezus Christus,

tot allen, en over allen, die geloven;
want er is geen onderscheid.
23.Want zij hebben allen gezondigd,
en derven de heerlijkheid Gods;
24.En worden om niet gerechtvaardigd,
uit Zijn genade, door de verlossing
die in Christus Jezus is;

Romeinen 3:21-24 uit de NBV
21.Gods gerechtigheid,
waarvan de Wet en de Profeten al getuigen,
wordt nu ook buiten de wet zichtbaar.
22.God schenkt vrijspraak aan allen
die in Jezus Christus geloven.
En er is geen onderscheid.
23.Iedereen heeft gezondigd
en ontbeert de nabijheid van God;
24.en iedereen wordt uit genade,die niets kost
door God als een rechtvaardige aangenomen
omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

Ongelofelijke verhalen.

Ongelofelijke verhalen.

In de Bijbel staan verhalen
over mensen die door Jezus
werden genezen…
Ik heb ze allemaal gelezen.

Ik las, onder andere,
over een lamme,
die opstond en ging lopen..

Ik las over een blinde,
die terstond kon kijken en Jezus zag..

Ik las over een dove,
die ineens kon horen wat Jezus zei..

Wow.. wat een wonderen gebeurden  hier
in de verhalen ..
Wat een vreugde bij de mensen die genazen.

Maar wat was er ook veel ongeloof..

Maar ik, ik geloof ze allemaal!!
Ook ik mocht, door de kracht van Jezus,
voor heel veel,
genezing ontvangen.

Eerst was ik ziende blind..
nu kan ik zien..
Eerst was ik horende doof..
nu mag ik steeds meer verstaan..

Vader, dank U wel!!

Luister om te horen


Luister om te horen.

Luister naar de woorden uit de Bijbel..
Woorden van en voor alle tijden..
Woorden die het allerbelangrijkste
en waardevolste zijn..
Woorden van levensbelang..!!

Woorden over God de Vader
de Schepper van hemel en aarde..
Woorden over Gods enig geboren Zoon
Jezus Christus..
Woorden over
de Heilige Geest van God..

Woorden over Gods Koninkrijk
dat komen gaat..
Woorden van God ,
en Woorden over Zijn plan,

dat Hij eens alles in allen zal zijn!!!

Als God onze oren
en ons hart hiervoor opent

zullen wij Zijn Woorden
verstaan en begrijpen,

zullen wij Gods grootheid zien..
Dan zullen wij merken
hoeveel God van ons houdt..

dan willen wij van die grote God
volkomen afhankelijk zijn !!!

 

Goede reis


Goede reis!

God reist altijd met ons mee,
Hij is erbij in stormen en gevaren
Hij is er ook
als de Hemel prachtig blauw is,
in vreugde en verdriet 
zijn we nooit
zonder Zijn aanwezigheid!
Zijn we nooit
zonder Zijn Liefde!