Vader,dank U wel…


Vader, dank U wel,
dat U mij door een tekst,
die ik las,corrigeert!
Dat U mij me bewust laat worden
dat ik verkeerd bezig was.
Ik kan dit niet….
ik kan dat niet….
in plaatst van dat ik de Zegeningen tel
van de dingen die ik wel kan en mag doen.

Vader, U liet me zien wat ik WEL kan.
Dank U wel!!

1Korintiërs 2:1-5

1 Korintiërs 2:1-5 NBV
1.Broeders en zusters,
toen ik (Paulus) bij u kwam om u
het geheim van God te verkondigen,

beschikte ook ik niet over uitzonderlijke
welsprekendheid of wijsheid.
2.Ik had besloten u
geen andere kennis te brengen
dan die over Jezus Christus-
de gekruisigde.
3.Bovendien kwam ik bij u
in al mijn zwakheid

en was ik angstig en onzeker.
4.De boodschap die ik verkondigde
overtuigde niet door wijsheid,
maar bewees zich
door de kracht van de Geest,

5.want uw geloof moest niet
op menselijke wijsheid steunen,
maar op de kracht van God.

Vader,U laat mij…

Vader,U laat mij een bloem zien,
met drie blaadjes samen,
ze zijn met elkaar verbonden
door het hart,de duif en de vis.
En drie zijn er alleen.

Aan de steel zie ik twee blaadjes als:
twee uitgespreide armen:Kom maar bij MIJ!!
De bloem staat in een fles als:
ik heb God nodig om te blijven staan.
Ik zie de vis als: leven in de oceaan.
Ook zijn er luchtbelletjes te zien als:
zuurstof voor mens en dier en bloemen.
De  duif zie ik als:
een vogel die boven de aarde vliegt.

Bovenin zie ik het hart als:de Liefde van God
voor al wat leeft,

Liefde voor al! Zijn schepsels,
op de aarde, onder de aarde en boven de aarde.

Vader, dank U wel voor Uw Liefde!

Matteüs 24:35+36

Matteüs 24:35+36 NBG
35.De hemel en de aarde
zullen voorbij gaan,

maar Mijn Woorden
zullen geenszins voorbijgaan.

36.Doch van die dag
en van die ure weet niemand,

ook de engelen der hemelen niet,
ook de Zoon niet,
maar de Vader alleen.

Praten

Praten.

We vinden het maar gewoon
dat we kunnen praten,
totdat er iets hapert in je keel.
Dan merk je hoe wonderlijk
het eigenlijk is hoe God
het allemaal gemaakt heeft.
Zomaar iets kunnen zeggen
wat de ander kan horen,
het kan verstaan en begrijpen.
Dan kom je ook bij  oren en verstand,
ga zomaar door……
En besef je wat een groot wonder
een mens is!!

Besef je hoe groot onze Schepper is….
Die ons gemaakt heeft.

En dan heb ik het hier
alleen nog maar over praten.

Sirach 43:11+12


Sirach 43:11+12 NBV
(met deuterocanonieke boeken)
11.Kijk naar de regenboog

en prijs zijn Maker,
hij is zo sierlijk in zijn helderheid.
12.Hij legt om de hemel 
een cirkel van pracht,
de handen van de Allerhoogste
hebben hem gespannen.

Prediker 12:7


Prediker 12:7 NBV
7.Wanneer het stof terugkeert
naar de aarde,

weer wordt zoals het was,
wanneer de adem van het leven
weer naar God gaat,

die het leven heeft gegeven.

Prediker 12:7
Uit de Rembrandt Bijbel
7.En  dat het stof wederom tot aarde keert,
als het geweest is;
en de geest weder tot God keert,
Die hem gegeven heeft.

Een relatie


Een relatie.

Door contact met God
leer je  met andere ogen 
naar je naaste kijken.
Door contact met God

hoor je dingen 
waar je anders
aan voorbij zou gaan.
Door contact met God 
groeit de liefde in je hart
voor anderen.

Jesaja 55:1+2

Jesaja 55:1+2 NBV
Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.

Jesaja 55:1+2
Uit de Rembrandt Bijbel
O alle gij dorstigen!
komt tot de wateren, en gij,
die geen geld hebt, komt,  koopt en eet,
ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs,
wijn en melk!
Waarom weegt gijlieden geld uit
voor hetgeen geen brood is,
en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan?
Hoort aandachtiglijk naar Mij,
en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid
zich verlustigen.

Vader, ik zie…


Vader, ik zie in deze tekening 
een kostbaar plaatje door de twee parels.
Een duif met tak in de snavel
en een hart dat het blad
van het nieuwe leven koestert

en het een plek heeft gegeven..
Via de duif ,als Heilige Geest, ontvangen..
Vreugde van God
zie ik in de vleugels en de staart.

Vader,dank U wel!

Psalm 57:2+3

Psalm 57:2+3 NBG
2.Wees mij genadig, o God,
wees mij genadig,
want bij U schuilt mijn ziel;
ja, in de schaduw van Uw vleugelen
zal ik schuilen,
totdat het onheil voorbij is.
3.Ik roep tot God, de Allerhoogste,
tot God, die het voor mij voleindigt.