1 Korintiërs 12:17+18+Tel 546


Het lichaam van Christus!

1 Korintiërs 12:17+18 NBG
17.Als het lichaam geheel
en al oog was, waar bleef het gehoor?
Als het geheel en al gehoor was,
waar bleef de reuk?
18.Nu heeft God echter de leden,
elk in het bijzonder,
hun plaats in het lichaam
aan gewezen,

zoals Hij heeft gewild.

1 Korintiërs 12:14-16+Tek 580


Het lichaam van Christus!

1 Korintiërs 12:14-16 NBG
14. Want het lichaam bestaat toch ook niet
uit één lid, maar uit vele leden.
15.Indien de voet zeggen zou:
omdat ik niet de hand ben,

behoor ik niet tot het lichaam,
behoort hij daarom niet tot het lichaam?
16.En indien het oor zeggen zou:
omdat ik niet het oog ben,
behoor ik niet tot het lichaam,
behoort het daar om niet tot het lichaam?

1 Korintiers 12:12+13+Tek 525


Het lichaam van Christus!

1 Korintiërs 12:12+13 NBG
12.Want gelijk het lichaam één is
en vele leden heeft, en al de leden
van het lichaam, hoe vele ook,
één lichaam vormen, zo ook Christus;
13.want door één Geest zijn wij allen
tot één lichaam gedoopt,
hetzij Joden, hetzij Grieken,
hetzij slaven,
hetzij vrijen en allen
zijn wij met één Geest gedrenkt.

Gedicht bij 728 Pasen +Titel 728

Pasen!

De verborgen boodschap
van een chocolade paaseitje.

Ik zag, toen ik het papiertje
van het eitje afhaalde,

een heel klein kruisje
met in elke hoek een hartje.

Het raakte me!!
En toen ik het ging tekenen
kwam dit tevoorschijn.
Het kruis met de vier harten,
waarvan er twee een vlinder vormen…..
Opnieuw geboren worden…
De Opstanding zag ik erin!
Het plaatje werd compleet
met het Anker van de Hoop.

Het paste er precies in, als in een puzzel,
Geloof, Hoop en Liefde….
Gods Boodschap via een paaseitje!!

Lucas 24:2-6

Lucas 24:2-6A NBV
2.Bij het graf aan gekomen,
zagen ze echter dat de steen
voor het graf was weggerold,
3.en toen ze naar binnen gingen,
vonden ze het lichaam
van de Heer Jezus niet.
4.Hierdoor raakten ze
helemaal van streek.
Plotseling stonden er twee mannen
in stralende gewaden bij hen.
5. Ze werden door schrik bevangen
en sloegen de handen voor hun ogen.
De mannen zeiden tegen hen:
Waarom zoekt u de levende
onder de doden?
Hij is niet hier,
Hij is uit de dood opgewekt.

Denk aan Jezus

Denk aan Jezus!

In de stilte van deze stille Zaterdag,
gedenken we het kruisig Hem
van Goede Vrijdag.

En aan de dag van morgen,
dat onze Heer is opgestaan…..

JEZUS LEEFT!!

Stille Zaterdag ,een dag van gedenken!
Denk aan wat Jezus
voor alle mensen heeft gedaan!

Wat een onvoorwaardelijke LIEFDE!!

Gedicht bij 311 Kiemkracht

Kiemkracht

God geeft kiemkracht
aan het zaad in de aarde
de kiemen groeien tot gewas dat
vrucht gaat dragen.
Wij mogen oogsten.
Wat heeft God het goed bedacht!

Alles is als het zaad
het begint  heel klein
door de kracht van God
wordt wat klein is groter
wordt wat weinig is veel
wordt het zaadje een mooie bloem…

Handelingen 26:22b+23 Pasen

Handelingen 26:22b+23 NBV
22b.Wat volgens de Profeten en Mozes moest gebeuren.
23.Namelijk dat de Messias zou lijden en sterven
en dat Hij als eerste van de doden zou opstaan
om aan Zijn eigen volk en aan de heidenen
het licht te verkondigen.

Efeziërs 4:15+16 NBG +Tek 559


Het lichaam van Christus!

Efeziërs 4:15+16 NBG
…15.maar dan groeien wij,
ons aan de waarheid houdende,
in liefde in elk opzicht naar Hem toe,
die het hoofd is, Christus.
16.En aan Hem ontleend het gehele lichaam
als een welsluitend geheel
en bijeengehouden door de dienst
van al Zijn geledingen naar de kracht,
die elk lid op zijn wijze oefent,
deze groei des lichaams, om zichzelf
op te bouwen in de liefde.

Gedicht bij 395 Vingerafdruk

Vingerafdruk

God gaf iedereen een vingerafdruk,
Elke vingerafdruk is
uniek in de wereld.
Zo wonderlijk vind ik dat.
Hij kent dus iedereen.

Dat laat me weten
dat Hij ook alles van mij weet.
Ik kan mezelf nooit voor Hem verbergen…..
Hij weet waar ik ben!!
Wat een veilig gevoel….


Efeziërs 4:4-6 NBG + Tek 503


Het lichaam van Christus!

Efeziërs 4:4-6 NBG
4….één lichaam en één Geest,
gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop
uwer roeping,
5.één Here, één geloof, één doop,
6.één God en Vader van allen,
die is boven allen en door allen
en in allen.

Efeziërs 1:22+23 + Tek 699


Het lichaam van Christus!

Efeziërs 1:22+23 NBG
22.En Hij(God) heeft alles
onder Zijn (Jezus) voeten gesteld
en Hem als hoofd boven al wat is,
gegeven aan de gemeente,
23.die Zijn lichaam is, vervuld met Hem,
die alles in allen volmaakt.