Ik ben er nog..Tek 194

Ik ben er nog.

Me bewust zijn dat mijn dagen geteld zijn.
Me bewust zijn dat heel mijn leven
in Gods Handen is.
Dat maakt me klein, nederig en stil…
Mijn Vader in de Hemel weet
hoe lang ik nog te leven heb..

Hij weet welk stuk van de Weg ik nog te gaan heb
en Hij weet hoe dat zal zijn.
Dit bewust zijn van volkomen afhankelijk te zijn,
geeft me rust en vrede.
Ik ben Hem zo dankbaar voor elke nieuwe dag.
Hij heeft over alles de volledige controle.
Daar vertrouw ik op!

Filippenzen 1:29+30 T937

Filippenzen 29+30 NBV
29.Aan u is de Genade geschonken
niet alleen in Christus te geloven,
maar ook om wille van Hem te lijden.
30.U voert dezelfde strijd die u mij vroeger
hebt zien voeren en die ik (Paulus) ,
zoals u hoort ,
nog steeds voer.

Kolossenzen 1:24-26 T938

Kolossenzen 1:24-26 NBV
24.Ik (Paulus)ben blij dat ik nu voor u lijd
en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen
wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt,
ten behoeve van Zijn lichaam, de Kerk,
25.waarvan ik de dienaar ben.
Met het oog op u heeft God mij
die dienende taak toevertrouwd,

opdat Zijn Boodschap in al haar volheid verkondigd wordt:
26.het mysterie dat in alle eeuwen
en voor alle generaties verborgen is geweest,
maar nu aan Zijn heiligen onthuld is

Handelingen 17:24+25 T937

Handelingen 17:24+25 NBV
24.De God die de wereld heeft gemaakt
en alles wat er leeft,
Hij die over hemel en aarde heerst,
woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels.
25.Hij laat Zich ook niet bedienen door mensenhanden
alsof er nog iets is dat Hij nodig heeft,
Hij die zelf aan iedereen leven en adem
en al het andere schenkt.

Romeinen 3:10-12 T858


Romeinen 3:10-12 NBV

10.Zo staat er geschreven:
Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één,
11.er is geen mens verstandig,
er is geen mens die Goed zoekt.
12.Allen hebben ze zich afgewend,
heel de mensheid is verdorven.
Er is geen mens die nog het goede doet,
er is er zelfs niet één.

Ijsbloem

ijsbloem.

Deze bloemen geuren niet
Ze zijn ook niet te plukken
Zomaar door de kou verschijnen ze
En door de zon verdwijnen ze
Maar heel mooi zijn ze wel…..
Ik vind ze een wonderlijk stukje
van Gods Schepping.

Deze foto is gemaakt door:Romy

2 Timoteüs 3:16+17 T968

2 Timoteüs 3:16+17 NBV
16.Elke schrifttekst is door God geïnspireerd
en kan gebruikt worden om onderricht te geven,
om dwalingen en fouten te weerleggen,
en om op te voeden tot een deugdzaam leven,
17.zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is
en voor elk goed doel volledig is toegerust.

Daniël 4:32 T946

Daniël 4:32 NBV
32.De mensen op aarde zijn slechts nietige wezens;
Hij(God)doet met de hemelse machten
en met de mensen op aarde wat Hij wil.
Er is niemand die Hem kan tegenhouden
of tegen Hem kan zeggen: Wat hebt U gedaan?

Over het jaar 2018 + Tek 148

Over het jaar 2018

Door me niet overal mee te bemoeien.
Door niet alles zelf te willen regelen,
maar het aan God over te laten,
gebeurden er wonderlijke dingen.
De dagen van het afgelopen jaar
vielen voor ons als een puzzel in elkaar.
Gods plan paste!!
Het gaf mij rust en vrede……in ALLES!!
Wat was God dichtbij…
Wat een Genade!!

Het jaar 2018 zullen we nooit vergeten.

Vorig jaar 2018 + Tek 155

Vorig jaar 2018

Vader, in de Hemel,
wat was U in het afgelopen jaar dichtbij ons.
Daardoor was ik in mijn zwakheid sterk,
kon ik in mijn ziek zijn blijven staan.
Mocht ik vertellen over Uw hulp
in de moeilijke dagen.
Kon ik doen waar ik eigenlijk geen kracht voor had.
Vader, het was een  bijzonder wonderlijk jaar,
van het begin tot het eind.
Vader, dank U wel!!

Een nieuw jaar is inmiddels begonnen.
Ik zie er naar uit.

Windstil Matteüs 11:28-30

Windstil.

(Na een dikke dip….en heel veel tranen….)
Ik zit in mijn hoekje voor het raam.

Ik mijmer wat en kijk naar buiten.
Ter hoogte van de toppen van de bomen
vliegt een vogel over….
Wat zie ik??   Wow, wat is dat??
Er komt een veer rechtop draaiend
loodrecht naar beneden
en beland in het gras.
Ik ga naar buiten en neem de veer in mijn handen
als is het een kostbaar kado…..
 als is het een boodschap van boven…

De Bijbeltekst van: Matteüs 11:28-30
komt in mijn gedachten naar boven.
28.Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal IK jullie rust geven.
29.Neem MIJN juk op je en leer van MIJ,
want IK ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
30.want MIJN juk is zacht en mijn last is licht.

Zo licht als een veertje!!

Wow, Heer wat een bemoediging!!
Dank U wel!!

 

 

Groeien, snoeien, bloeien Tek 150

Groeien ,snoeien, bloeien.

Een hart gevormd door de takken van een boom.
Een duif heeft er zijn rustplaats gevonden.
Zomer en winter…de seizoenen van de natuur.

De seizoenen van het leven,
in de zomer volop in het blad en vruchten dragend.
In de winter leeg en moe, alles lijkt je uit handen geslagen.
Maar vanuit wat je verloor en de pijn die je leed,
zoals de boom zijn blad en vruchten,
ontstaat er weer nieuw leven, komen er nieuwe kansen.
De duif als Gods Geest is er altijd bij
en leidt je ,in LIEFDE, door de seizoenen van je leven heen…

Dichtgespijkerd.

Dichtgespijkerd.

Ik kan niet
ik wil niet
ik zal nooit
in God geloven…..
Mijn hart heb ik
voor Hem dichtgespijkerd
en ontoegankelijk gemaakt…

Maar…jij…
die niet kan
niet wil
niet zal…
bent voor God geen belemmering,
om Zijn doel te bereiken.
Als het Zijn wil is
en als het Zijn tijd is,

zal jij wel
kan jij wel
ja, wil je zelfs
heel graag in Hem gaan geloven.

Hoe meer jij je hart toesluit,
hoe meer God van je houdt.
Hij wil jou, ja elk mensenkind,
voor zich winnen.
Hij zal het zelfs van je winnen…

Hoe sterker jij je afkeert,
hoe meer jij van God gaat merken.
Je zult verwonderd zijn
hoe vaak Hij zich gaat laten zien.
Je zult je gaan verbazen
over Zijn zoekende Liefde naar jou.

Je zult verwondering voelen
als je al de toevalligheden als een boodschap
van God gaat zien.

Met hele kleine dingen klopt Hij aan jouw hart.
Hij zal de barricade stukje voor stukje af gaan breken.
Want ook bij jou, met al je onwil,
wil Hij dichterbij komen om je te laten weten
hoeveel Hij van je houdt.
Hij wil jou laten weten dat ook jij een parel
in Zijn Handen bent.

Jij, ja, juist jij,
bent zo kostbaar voor Hem
en al het strijden waard.
Waarom??
Omdat God zoveel van je houdt!!

leni@vanmarion.nl