Romeinen 6:8+9

Romeinen 6:8+9 NBV
Wanneer wij met Christus
zijn gestorven,
geloven we dat we ook net Hem
zullen leven,
omdat we weten dat Hij,
die uit de dood is opgewekt,
niet meer sterft.
De dood heeft geen macht
meer over Hem.

Paaskleur.


Paaskleur.

De kleur geel is een kleur
die prachtig bij Pasen past.
Geel van narcissen en violen.
Vrolijk en blij.
Maar Pasen is ook blauw
van een stralende lentehemel.
Is groen van nieuw leven,
van jonge blaadjes aan de bomen.
Pasen is rood en oranje en paars van tulpen,
van echte lente bloemen.
Er zijn zoveel verschillende kleuren.

Er zijn zoveel verschillende mensen,
mensen waar het Pasen voor werd.
Voor elk mens kwam Jezus,
niet alleen voor mij,
dus niet alleen geel of rood.
Pasen is voor alle mensen van elke kleur of ras.

Pasen staat voor de kracht van God,
voor opstanding uit de dood van Jezus.
Pasen is een groei en bloei
en kleur explosie in de lente,
door God zo bedacht.

(24-04-2011)

Denk aan Jezus

Denk aan Jezus!

In de stilte van deze stille Zaterdag,
gedenken we het kruisig Hem
van Goede Vrijdag.

En aan de dag van morgen,
dat onze Heer is opgestaan…..

JEZUS LEEFT!!

Stille Zaterdag ,een dag van gedenken!
Denk aan wat Jezus
voor alle mensen heeft gedaan!

Wat een onvoorwaardelijke LIEFDE!!

Handelingen 26:22b+23 Pasen

Handelingen 26:22b+23 NBV
22b.Wat volgens de Profeten en Mozes moest gebeuren.
23.Namelijk dat de Messias zou lijden en sterven
en dat Hij als eerste van de doden zou opstaan
om aan Zijn eigen volk en aan de heidenen
het licht te verkondigen.

1 Johannes 4:14B-16

1 Johannes 4:14-16 NBV
14B.God,de Vader,
heeft Zijn Zoon als Redder
van de wereld gezonden.

15.Als iemand belijdt
dat Jezus de Zoon van God is,

blijft God in hem
en blijft hij in God.

16.Wij hebben Gods liefde,
die in ons is,

leren kennen en
vertrouwen daarop.

God is liefde.
Wie in de liefde blijft,
blijft in God en God blijft in hem.

Matteüs 1:22-24

Matteüs 1:22-24 uit NBV.

22.Dit alles is gebeurd
opdat in vervulling zou gaan
wat bij monde van de profeet
door de HEER is gezegd:
23.De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren
en men zal Hem de naam Immanuël geven,
wat in onze taal betekent,God met ons.

Jesaja 9:5+6.

Jesaja 9:5+6 uit NBV.
5.Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal Hij dragen:Wonderbare raadsman,
Goddelijke Held,Eeuwige Vader,Vredevorst.
6.Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn er opgebouwd,
ze staan vast,in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal Hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

(Een profetie over Jezus komst.)

Vrede op aarde.

Scannen0501

 Vrede op aarde.

Tekst uit Lucas 2:8-14 uit NBV.
Niet ver daar vandaan brachten herders
de nacht door in het veld,
ze hielden de wacht bij hun kudde.
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen
en werden ze omgeven door het stralende Licht van de Heer,
zodat ze hevig schrokken.
De engel zei tegen hen:Wees niet bang,
want ik kom jullie goed nieuws brengen,
dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David voor jullie
een Redder geboren.
Hij is de Messias,de Heer.
Dit zal voor jullie een teken zijn:
jullie zullen een pasgeboren kind vinden
dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.
En plotseling voegde zich bij de engel
een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.

leni@vanmarion.nl

Galaten 4:4-7.

Galaten4:4-7  uit NBV.
4.Maar toen de tijd gekomen was zond God Zijn Zoon,
geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet,
5.maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij
Zijn kinderen zouden worden.
6.En omdat u Zijn kinderen bent,heeft God ons de Geest
van Zijn Zoon gegeven, die Abba,Vader roept.
7.U bent geen slaven meer,u bent kinderen van God
en als Zijn kinderen bent u erfgenamen,
door de wil van God.
(04-12-2011)

Dubbel Licht

Dubbel licht.

Als het licht van Jezus
in een hart gaat schijnen
zal al wat duister is verdwijnen.

De leugen zal vluchten voor de Waarheid
het hart is van zijn last bevrijd.

Het hart wordt dubbel lichter
door het licht van Jezus.

 

Kerst 2012-3

Lucas 1:31-33 uit NBV.

31.Luister, je zult zwanger worden
en een zoon baren
en je moet Hem Jezus noemen.
32.Hij zal een groot man worden
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd
en God,de HEER,zal Hem de troon
van Zijn vader David geven.
33.Tot in eeuwigheid zal Hij Koning zijn
over het volk van Jacob
en aan Zijn Koningschap zal geen einde komen.

Kerst 2012-2

 Lucas 1:28-30 uit NBV.

28.Gabriël ging haar huis binnen en zei:
Gegroet Maria,je bent begenadigd,
de HEER is met je.
29.Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden
en vroeg zich af wat die begroeting
te betekenen had.
30.Maar de engel zei tegen haar:
Wees niet bang,Maria,
God heeft je Zijn gunst geschonken.

Kerst 2012-1

Lucas 1:26+27 uit NBV.

Aankondiging van de geboorte van Jezus.

26.In de zesde maand zond God
de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea,
27.naar een meisje dat was uitgehuwelijkt
aan een man die Jozef heette,
een afstammeling van David.
Het meisje heette Maria.

 

Jesaja 11:1-5.

  Jesaja 11:1-5 uit NBV.

1.Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2.De Geest van de HEER zal op Hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en eerbied voor de HEER.
3.Hij ademt eerbied voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
4.Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
5.Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.

( Een profetie over de komst van Jezus)

Psalm 36:8-10


Psalm 36:8-10 NBV

Hoe kostbaar is Uw liefde, God!
In de schaduw van Uw vleugels
schuilen de mensen,
zij laven zich aan de overvloed van Uw huis,
U lest hun dorst met een stroom
van vreugden,
want bij U is de bron van het leven,
door Uw licht zien wij licht.