Niet oordelen T930

Niet oordelen!!

Iets wat in de ogen van wijzen een dwaasheid is….
is in de ogen van dwazen een Hemelse boodschap….

God opent ogen of houdt de ogen van het hart
voor Zijn boodschap gesloten.

God opent  ,als Hij dat nodig vind,
zelfs de ogen van een ezelin.
Zij zag de engel met een zwaard,
maar Bileam’s ogen waren nog gesloten….
Driemaal sloeg Bileam de ezel….

Toen…..opende God de ogen van Bileam
en zag ook hij de engel met het zwaard!

Bileam kreeg inzicht in zijn zonden,
daar gebruikte God de ezelin voor……

Dwaasheid??? of een Hemelse boodschap??

Bij God is alles mogelijk!!
De dwazen die de Bijbelse boodschap verstaan
mogen nooit!! oordelen.
Want dat inzicht hebben ze niet van zichzelf
maar hebben  het van God ontvangen……

Numeri 22:27+28A NBV
27.Toen de ezelin de engel van de HEER zag, ging ze liggen,
met Bileam nog op haar rug.
Bileam werd woedend en sloeg de ezelin met een stok.
28.Toen liet de HEER de ezelin spreken….

 

IJskoud

IJskoud.

Wat kan een ijskoud mensenhart
ontzettend verlangen naar warmte…
God kan…zo’n hart….
met Zijn Liefde ontdooien.
Die Liefde verdrijft de kou
en laat het ijs smelten.
Er komt ruimte in dat hart.
Ruimte voor licht en voor liefde…
Het wordt warm en liefdevol…..
God geeft zoveel dat er zelfs
van uitgedeeld kan worden.
De kou en het ijs zijn verdwenen…..

Een ijskoud hart zal in Gods Handen ontdooien!!

Warmte

Warmte.

De Liefde van God verwarmt je hart..
De kou verdwijnt…
Hij is het die het ijs doet smelten…

De Liefde van God verlicht je hart…
Het duister verdwijnt….
De waarheid verschijnt…

 

Tekst 49 Filippenzen 2:9-11

Filippenzen 2:9-11
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de Naam geschonken
die elke naam te boven gaat,
opdat in de Naam van Jezus elke knie zich zal buigen,
in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer,
tot eer van God, de Vader.

Handelingen 2:16-21.

Scannen0474

 Handelingen 2:16-21 uit NBV.

Petrus zegt na de uitstorting
van de Heilige Geest:
16.Wat hier nu gebeurt is aangekondigd
door de profeet Joël:
17.Aan het eind der tijden,zegt God,
zal Ik over alle mensen Mijn Geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien
en oude mensen droomgezichten.
18.Ja over al Mijn dienaren en dienaressen
zal Ik in die tijd Mijn Geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.
19.Ik zal wonderen doen verschijnen
aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden,
bloed en vuur en rook.
20.De zon zal veranderd worden in duisternis
en de maan in bloed voordat de grote stralende dag
van de Heer komt.
21.Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept
worden gered.
(zie ook Joël 3:1-5 )

Handelingen 2:1-6.

Scannen0428

 Handelingen 2:1-6 uit NBV.
De komst van de Heilige Geest.
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak
waren ze allen bij elkaar.
2.Plotseling klonk er uit de hemel een geluid
als van een hevige windvlaag,
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
3.Er verschenen aan hen een soort vlammen,
die zich als vuurtongen verspreidden
en zich op ieder van hen neerzetten,
4.en allen werden vervuld van de Heilige Geest
en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,
zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5.In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden,
die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.
6.Toen het geluid weerklonk,dromden ze samen
en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder
de apostelen en de andere leerlingen
in zijn eigen taal hoorde spreken.

Tekst 47 Johannes 14:2+3

Johannes 14:2+3
In het huis van Mijn Vader zijn veel kamers;
zou IK anders gezegd hebben dat IK een plaats
voor jullie gereed zal maken?
Wanneer IK een plaats voor jullie gereedgemaakt heb,
kom IK terug.
Dan zal IK jullie met ME meenemen,
en dan zullen jullie zijn waar IK ben.

Hemelvaart.

Hemelvaart.

Lucas 24:50-53  uit NBV.
50.Hij(Jezus)nam hen mee de stad uit,
tot bij Betanië.
Daar hief Hij Zijn handen op en zegende hen.
51.Terwijl Hij hen zegende,ging Hij van hen heen
en werd opgenomen in de Hemel.
52.Ze brachten Hem hulde en keerden
in grote vreugde terug naar Jeruzalem,
53.waar ze voortdurend in de tempel waren
en God loofden.

Aan Gods rechter hand

titel 644
Aan Gods rechter hand.

Beseffen wij wel hoe bijzonder en nodig
de Hemelvaart van Jezus voor ons was en nog steeds is??
En dat Hij in de Hemel aan Gods rechter hand
plaats nam.
Waar vandaan God de Trooster naar ons zond.
De Redder , de Wegwijzer enz.
Als de Heilige Geest van Jezus kan Hij nu
bij iedereen zijn, waar dan ook,
hoe ver weg of hoe dichtbij,
Jezus is nu gewoon overal en in alle mensen.
Dat kon alleen als Jezus opgenomen zou worden
in de hemel en zelfs dat heeft God voor ons geregeld.
Door de Hemelvaart van Jezus werd de uitstorting
van de Heilige Geest mogelijk.

Wat een wonderlijke liefdevolle God hebben wij!!
Vader, dank U wel!.(13 Mei 2016)

Leni

Johannes 14:16 NBV
16.Dan zal IK de Vader vragen jullie
een andere Pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.

Handelingen 2:33 NBV
33.Jezus is door God verheven,
zit aan Zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest,
die ons is beloofd, ontvangen.
Die Geest heeft Hij op ons doen neerdalen
en dat is wat u ziet en hoort.

Tek 121 Matteüs 16:22+23


Matteüs 16:22+23 NBV

22.Petrus nam Hem ter zijde
en begon Hem fel terecht te wijzen:

God verhoede het, Heer!
Dat zal U zeker niet gebeuren!
23.Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden:
Ga terug, achter Mij satan!
Je zou me nog van de goede Weg afbrengen.
Je denkt niet aan wat God wil,
maar alleen aan wat de mensen willen.

Matteüs 16:22+23 Scan 20

Matteüs 16:22+23 NBV
22.Petrus nam Hem(Jezus)ter zijde
en begon Hem fel terecht te wijzen :
God verhoede het, Heer!
Dat zal U zeker niet gebeuren!
23. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden:
Ga terug, achter Mij, satan!
Je zou me nog van de goede weg afbrengen.
Je denkt niet aan wat God wil,
maar alleen aan wat de mensen willen.