Handelingen1:8-11.Hemelvaart.

titel 537
Handelingen 1:8-11 uit NBV.

8.Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen
en van Mij getuigen in Jeruzalem,in heel Judea
en Samaria,tot aan de uiteinden van de aarde.
9.Toen Hij dit gezegd had,werd Hij voor hun ogen
omhooggeheven en opgenomen in een wolk,
zodat ze Hem niet meer zagen.
10.Terwijl Hij zo van hen wegging
en zij nog steeds naar de hemel staarden,
stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen.
11.Ze zeiden:Galileeërs wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Jezus,die uit jullie midden in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem
naar de hemel hebben zien gaan.

Weten


Weten.

Je kunt alleen maar weten
of dat iets goed is
als je ook ondervonden heb
als er iets fout is gegaan.

Als er geen verkeerde dingen
 zouden gebeuren,
kunnen we nooit
het goede waarderen.

 

Deuteronomium 6:4+5

Deuteronomium 6:4+5 NBV
Luister, Israël: de HEER, onze God,
de HEER is de enige!

Heb daarom de HEER, uw God,
lief met hart en ziel en met inzet
van al uw krachten.

Deuteronomium 6:4+5
Uit de Rembrandt Bijbel
Hoor, Israël! de HEERE, onze God, 
is een  enig HEERE!
Zo zult gij de HEERE,
uw God, liefhebben,

met uw ganse hart,
en met uw ganse ziel,

en met al uw vermogen.

Jesaja 12:1-4

Jesaja 12:1-4 NBV
Op die dag zul je zeggen:
Ik zal U loven, HEER.

U bent woedend op mij geweest,
maar Uw toorn is geweken,
U troost mij. God, Hij is mijn redder.
ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet,
want de HEER is mijn sterkte,
Hij is mijn beschermer,
Hij heeft mij redding gebracht.

Vol vreugde, zullen jullie water putten
uit de bron van de redding.
Op die dag zullen  jullie zeggen:
Loof de HEER, roep Zijn Naam uit.

Maak alle volken Zijn daden bekend,
verkondig Zijn verheven Naam.

Jesaja 12:1-4
Uit de Rembrandt Bijbel
En te dienzelfden dage zult gij zeggen:
Ik dank U, HEERE!
dat Gij toornig op mij geweest zijt,

maar Uw toorn is afgekeerd en Gij troost mij.
Zie, God is mijn Heil,
ik zal vertrouwen en niet vrezen;

want de HEERE HEERE is
mijn Sterkte en Psalm,

en Hij is mij tot Heil geworden.
En gijlieden zult water scheppen met vreugde
uit de fonteinen des heils;
En zult  te dienzelfden dage zeggen;
Dankt de HEERE, roept Zijn Naam aan,

maakt Zijn daden bekend onder de volken!
vermeldt, dat Zijn Naam verhoogd is.

 

God houdt van jou


Als je dit leest
weet dan dat
er iemand is
die aan je denkt
en voor je bid,
die bid voor jou
om Gods
nabijheid
en om Zijn Liefde
in jouw leven.
Die bid om kracht
en sterkte voor jou
om staande te blijven.

God kent je, Hij ziet je,
Hij weet van je verdriet…
Hij weet het van… alles!

Ook al weet jij misschien
niets van God,
Hij weet alles van jou!
en…
God houdt van jou!!

 

Daniël 9:9

Daniël 9:9 NBV
De Heer, onze God is
vol erbarmen en vergeving,

hoewel wij tegen Hem
in opstand zijn gekomen.

Daniël 9:9
Uit de Rembrandt Bijbel
Bij den Heere, onzen God,
zijn de barmhartigheden
en vergevingen,
alhoewel wij tegen Hem
gerebelleerd hebben.

Bij het kruis-3(ergernissen)

Bij het kruis.
Leg  jouw ergernissen bij het kruis
en laat ze bij Jezus achter.

Hij zal ze in liefde veranderen.

Matteüs 11:28-30 NBG
28.Komt tot MIJ, allen,
die vermoeid en belast zijt,
en IK zal u rust geven;
29.neemt mijn juk op u
en leert van MIJ,
want IK ben zachtmoedig
en nederig van hart
en gij zult rust vinden voor uw zielen;
30.want mijn juk is zacht
en mijn last is licht.