Handelingen 5:30+31

Handelingen 5:30+31 NBV
De God van onze voorouders
heeft Jezus 
weer tot leven gewekt,
nadat u hem had vermoord 
door Hem
aan een kruishout te hangen.

God heeft Hem een plaats gegeven
aan Zijn rechterhand,

Hem tot leidsman en redder verheven
om de Israëlieten

tot inkeer te brengen
en hun zonden te vergeven.

Handelingen 5:30+31
Uit de Rembrandt Bijbel
De God onzer vaderen
heeft Jezus opgewekt,
Welken gij omgebracht hebt,
hangende Hem aan het hout.
Deze heeft God
door Zijn rechterhand verhoogd
tot een Vorst en Zaligmaker,
om Israël te geven bekering
en vergeving der zonden.