Timoteüs 2:5+6


Timoteüs 2:5+6 NBV

5.Want er is maar één God
en maar één Bemiddelaar
tussen God en mensen,
de mens Christus Jezus,
die Zichzelf gegeven heeft
als losgeld voor allen,
als het getuigenis voor de 
vastgestelde tijd.

Handelingen 17:26-28 T928

Handelingen 17:26-28 NBV
26.Uit één mens heeft Hij de hele mensheid gemaakt,
die Hij over de hele aarde heeft verspreid;
voor elk volk heeft Hij een tijdperk vastgesteld
en heeft Hij de grenzen van hun hun woongebied bepaald.
27.Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken
en Hem al tastend zouden kunnen vinden,
aangezien Hij van niemand van ons ver weg is.
28.Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij…..
Uit Hem komen wij ook voort.

Tek 141 Kolossenzen 1:16+17

Kolossenzen 1:16+17

In Hem (Christus)is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op de aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door Hem en voor Hem geschapen.
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.

Tekst 49 Filippenzen 2:9-11

Filippenzen 2:9-11
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de Naam geschonken
die elke naam te boven gaat,
opdat in de Naam van Jezus elke knie zich zal buigen,
in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer,
tot eer van God, de Vader.

Job 2:10 Scan 746

Job 2:10 NBV
10.Maar Job zei tegen zijn vrouw:
Je woorden zijn de woorden van een dwaas.
Al het goede aanvaarden we van God,
zouden we dan het kwade niet aanvaarden?
Ondanks alles zondigde Job niet
en sprak hij geen onvertogen woord.

Filippenzen 1:29+30 T937

Filippenzen 29+30 NBV
29.Aan u is de Genade geschonken
niet alleen in Christus te geloven,
maar ook om wille van Hem te lijden.
30.U voert dezelfde strijd die u mij vroeger
hebt zien voeren en die ik (Paulus) ,
zoals u hoort ,
nog steeds voer.

Kolossenzen 1:24-26 T938

Kolossenzen 1:24-26 NBV
24.Ik (Paulus)ben blij dat ik nu voor u lijd
en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen
wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt,
ten behoeve van Zijn lichaam, de Kerk,
25.waarvan ik de dienaar ben.
Met het oog op u heeft God mij
die dienende taak toevertrouwd,

opdat Zijn Boodschap in al haar volheid verkondigd wordt:
26.het mysterie dat in alle eeuwen
en voor alle generaties verborgen is geweest,
maar nu aan Zijn heiligen onthuld is

Handelingen 17:24+25 T937

Handelingen 17:24+25 NBV
24.De God die de wereld heeft gemaakt
en alles wat er leeft,
Hij die over hemel en aarde heerst,
woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels.
25.Hij laat Zich ook niet bedienen door mensenhanden
alsof er nog iets is dat Hij nodig heeft,
Hij die zelf aan iedereen leven en adem
en al het andere schenkt.

Romeinen 3:10-12 T858


Romeinen 3:10-12 NBV

10.Zo staat er geschreven:
Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één,
11.er is geen mens verstandig,
er is geen mens die Goed zoekt.
12.Allen hebben ze zich afgewend,
heel de mensheid is verdorven.
Er is geen mens die nog het goede doet,
er is er zelfs niet één.

Romeinen 12:3 T907


Romeinen 12:3 NBV

3.Met een beroep op de Genade die mij geschonken is,
zeg ik u allen dat u zich zelf niet hoger moet aanslaan
dan u kunt verantwoorden,
maar verstandig over uzelf moet denken.
Denk overeenkomstig het geloof,
dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.

Efeziërs 2:10

764-2
Efeziërs 2:10 NBV

10. Want God heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn:
in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan
van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.

Hebreeën 2:10

749-5Hebreeën 2:10 NBV
….10.Want om vele kinderen
in Zijn luister te laten delen achtte God,
voor wie en door wie alles bestaat,
het passend de bereiding van hun redding
door het lijden naar de uiteindelijke
volmaaktheid te voeren.

Hebreeën 10:19-22

Scannen0986-3-geklHebreeën 10:19-22 NBV
19.Broeders en zusters,
dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom
binnengaan in het Heiligdom,
20.omdat Hij voor ons met Zijn lichaam
een weg naar een nieuw leven gebaand heeft,
door het voorhangsel heen.
21.We hebben nu een Hogepriester
die dienst doet in het huis van God;

22.laten we God dan naderen met een oprecht hart
en een vast geloof,

nu ons hart gereinigd is,
wij van een slecht geweten bevrijd zijn 
en ons lichaam met zuiver water is gewassen.

Filippenzen 2:5-11

Filippenzen 2:5-11 uit NBV
5.Laat onder u de gezindheid heersen
die Christus Jezus had.

6.Hij die de gestalte van God had,
hield Zijn gelijkheid aan God niet vast,

7.maar deed er afstand van.
Hij nam de gestalte aan van een slaaf
en werd gelijk aan een mens.

8.En als mens verschenen,
heeft Hij zich vernederd

en werd gehoorzaam tot in de dood-
de dood aan het kruis.

9.Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam geschonken

die elke naam te boven gaat,
10.opdat in de naam van Jezus
elke knie zich zal buigen,
in de hemel,

op de aarde en onder de aarde,
11.en elke tong zal belijden:
Jezus Christus is Heer,
tot eer van God, de Vader.

Romeinen 8:26+27.

scannen0681

Romeinen 8:26+27 uit NBV.
26.De Geest helpt ons in onze zwakheid;
wij weten immers niet wat we in ons gebed
tegen God moeten zeggen,
maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
27.God,die ons doorgrondt,weet wat de Geest wil zeggen.
Hij weet dat de Geest volgens Zijn wil pleit voor allen
die hem toebehoren.

Eigenwijs Matteüs 6:33+34

 Scannen0226

  Eigenwijs.
Wat doen mijn schouders toch pijn.
Zijn dat al mijn zorgen
voor de dag van morgen,
die ik op mijn schouders draag?
Maar aan de zorgen van vandaag
heb ik toch al genoeg?

Waarom neem ik toch steeds
zoveel te dragen,
inplaats van het aan God te vragen
of dat Hij mij helpen wil.

Soms denk ik bij mezelf
ik kan het niet meer aan,
zo zwaar drukt dan die last.
Maar telkens weer ervaar ik toch
dat ik geholpen word.

Want anders was ik toch
allang bezweken
onder deze zware last.
Zo zal ik mogen leren,
dat wat God te dragen geeft,
ik met Hem kan delen.

(Matteüs 6:33+34)uitNBV.
33 Zoek eerst het koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid,dan zullen
al die andere dingen je erbij gegeven worden.
34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.