Psalm 36:8-10


Psalm 36:8-10 NBV

Hoe kostbaar is Uw liefde, God!
In de schaduw van Uw vleugels
schuilen de mensen,
zij laven zich aan de overvloed van Uw huis,
U lest hun dorst met een stroom
van vreugden,
want bij U is de bron van het leven,
door Uw licht zien wij licht.

Johannes 14:26


Johannes 14:26 NBV
Later zal de Pleitbezorger,

de Heilige Geest die de Vader jullie
namens Mij zal zenden,
jullie alles duidelijk maken
en alles in herinnering brengen
wat IK tegen jullie gezegd heb.

2 Korintiërs 1:3+4

2 Korintiërs 1:3+4 NBV
3.Geprezen zij de God en Vader van
onze Heer Jezus Christus,
de Vader die zich over ons ontfermt,
de God die ons altijd troost
4.en ons in al onze ellende moed geeft,
zodat wij door de troost
die wijzelf van God ontvangen,
anderen in al hun ellende
moed kunnen geven.

1 Tessalonicenzen 5:8+9


1 Tessalonicenzen 5:8+9 NBV

Maar laten wij,
die toebehoren aan de dag,
op onze hoede zijn,
omgord met het harnas
van geloof en liefde,

en getooid met de helm
van de hoop op redding.

Want Gods bedoeling
met ons is niet

dat wij veroordeeld worden,
maar dat wij gered worden
door onze Heer Jezus Christus.

Filippenzen 4:4-7

Uit de Rembrandt Bijbel
Filippenzen 4:4-7 

4.Verblijdt u in den Heere te allen tijd;
wederom zeg ik: Verblijdt u.
5.Uw bescheidenheid
zij allen mensen bekend.

De Heere is nabij.
6.Weest in geen ding bezorgd,
maar laat uw begeerten in alles,
door bidden en smeken,

met dankzegging bekend worden bij God;
7.En de vrede Gods,
die alle verstand te boven gaat,

zal uw harten en uw zinnen bewaren
in Christus Jezus.

Lucas 18:26+27 en Marcus 10:26+27

Lucas 18:26+27 NBG
26.En die dit hoorden,zeiden tot Hem,
Maar wie kan dan behouden worden?
27.Hij zeide tot hen:
Wat bij mensen onmogelijk is,
is mogelijk bij God.

Marcus 10:26+27 NBG
……26.En zij waren nog meer verslagen
en zeiden tot elkander:
Maar wie kan dan behouden worden?
27.Jezus zag hen aan en zeide:
Bij mensen is het onmogelijk,
maar niet bij God;
want alle dingen zijn mogelijk bij God.

Tekst bij Jesaja 26:3+4

Jesaja 26:3+4 NBV
De standvastige is veilig bij U,
vrede is er voor wie op U vertrouwt.
Vertrouw altijd op de HEER,
alleen op Hem,
want de HEER is een rots
sinds mensenheugenis.

Uit de Rembrandt Bijbel
Jesaja 26:3+4

Het is een bevestigd voornemen,
Gij zult allerlei vrede bewaren,
want men heeft op U vertrouwd.
Vertrouwt op den HEERE tot in der eeuwigheid;
want in den Heere HEERE is
een eeuwige rotssteen.

Zacharia 8:6

Zacharia 8:6 NBV
Dit zegt de HEER van de hemelse machten:
Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn,
nu onmogelijk,
waarom zou het voor Mij onmogelijk zijn?
-spreekt de HEER van de hemelse machten.

——

Zacharia 8:6
Uit de Rembrandt Bijbel
Alzo zegt de Heere der heirscharen:
Omdat het wonderlijk is in de ogen
van het overblijfsel dezes volks in deze dagen,
zou het daarom ook in Mijn ogen wonderlijk zijn?
spreekt de HEERE der heirscharen?

 

>Tekst bij 43 Matteüs 10:29-31

Matteüs 10:29-31 NBV

Wat kosten twee mussen?
Zo goed als niets.
Maar er valt er niet één dood neer
als jullie Vader het niet wil.
Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.
Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard
dan een hele zwerm mussen.

Tekst bij 614 1Petrus 2:25

1 Petrus 2:25 NBV
25.Eens dwaalde u als schapen,
nu bent u teruggekeerd
naar Hem die de Herder is,
naar Hem die uw ziel behoedt.

1 Petrus 2:25 NBG
25.Want gij waart dwalende als schapen,
maar thans hebt gij u bekeerd
tot de Herder en Hoeder van uw zielen.

1 Petrus 2:25 uit de Rembrandt Bijbel
25.Want gij waart als dwalende schapen;
maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder

en Opziener uwer zielen.

Tekst bij 226 1Thessalonicenzen 5:8+9

1 Thessalonicenzen 5:8+9 NBV
8.Maar laten wij, die toebehoren aan de dag,
op onze hoede zijn, 
omgord met het harnas van Geloof en Liefde
en getooid met de helm van de Hoop op redding.
9.Want Gods bedoeling met ons is niet
dat wij veroordeeld worden,

maar dat wij gered worden
door onze Heer Jezus Christus.

Uit de Rembrandt Bijbel
1 Thessalonicenzen 5:8+9
8.Maar wij, die des daags zijn,
laat ons nuchteren zijn,
aangedaan hebbende het borstwapen
des geloofs en der liefde,
en tot een helm, de hoop der zaligheid.
9.Want God heeft ons niet gesteld
tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid,
door onzen Heere Jezus Christus;

 

 

Tekst 47 Johannes 14:2+3

Johannes 14:2+3
In het huis van Mijn Vader zijn veel kamers;
zou IK anders gezegd hebben dat IK een plaats
voor jullie gereed zal maken?
Wanneer IK een plaats voor jullie gereedgemaakt heb,
kom IK terug.
Dan zal IK jullie met ME meenemen,
en dan zullen jullie zijn waar IK ben.

2 Timoteüs 3:16+17 T968

2 Timoteüs 3:16+17 NBV
16.Elke schrifttekst is door God geïnspireerd
en kan gebruikt worden om onderricht te geven,
om dwalingen en fouten te weerleggen,
en om op te voeden tot een deugdzaam leven,
17.zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is
en voor elk goed doel volledig is toegerust.

Windstil Matteüs 11:28-30

Windstil.

(Na een dikke dip….en heel veel tranen….)
Ik zit in mijn hoekje voor het raam.

Ik mijmer wat en kijk naar buiten.
Ter hoogte van de toppen van de bomen
vliegt een vogel over….
Wat zie ik??   Wow, wat is dat??
Er komt een veer rechtop draaiend
loodrecht naar beneden
en beland in het gras.
Ik ga naar buiten en neem de veer in mijn handen
als is het een kostbaar kado…..
 als is het een boodschap van boven…

De Bijbeltekst van: Matteüs 11:28-30
komt in mijn gedachten naar boven.
28.Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal IK jullie rust geven.
29.Neem MIJN juk op je en leer van MIJ,
want IK ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
30.want MIJN juk is zacht en mijn last is licht.

Zo licht als een veertje!!

Wow, Heer wat een bemoediging!!
Dank U wel!!

 

 

Daniël 6:27B+28 T930

Daniël 6:27B+28 NBV
27B.Want Hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid.
Zijn Koningschap gaat nooit te gronde
en Zijn Heerschappij is zonder einde.
28.Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen
en doet wonderen
in de hemel en op aarde;
Hij heeft Daniël uit de klauwen

van de leeuwen gered.

Romeinen 8:26+27 T936


Romeinen 8:26 NBV

26.De Geest helpt ons in onze zwakheid;
wij weten immers niet wat we in ons gebed
tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons
met woordeloze zuchten.
27.God die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen.
Hij weet dat de Geest volgens Zijn wil pleit
voor allen wie Hem toebehoren.

 

Jacobus 1:16-18 +T 895

Jacobus 1:16-18 NBV
16.Geliefde broeders en zusters,
vergis u niet:17.elke goede gave,
elk volmaakt geschenk komt van boven,
van de Vader van de hemellichten;
bij Hem is nooit enige verandering
of verduistering waar te nemen.
18.Hij wilde ons door de verkondiging
van de waarheid tot leven roepen,
om ons de eersten te maken in Zijn Schepping.

1 Johannes 5:3+4

1 Johannes 5:3+4 NBV
3.Want God liefhebben houdt in
dat we ons aan Zijn geboden houden.
Zijn geboden zijn geen zware last.
4.Want ieder die uit God geboren is,
overwint de wereld.
En de overwinning op de wereld hebben wij
behaald met ons geloof.

2 Petrus 1:2+3

 2 Petrus 1:2+3 NBV
2.Genade zij u en vrede, in overvloed,
door de kennis van God en van Jezus, onze Heer.
Zijn Goddelijke macht heeft ons alles geschonken
wat nodig is voor een vroom leven,
door de kennis van Hem die ons geroepen heeft
door Zijn Majesteit en wonderbaarlijke kracht.

Jesaja 60:19+20 (t 895)


Jesaja 60:19+20 NBV

19.Overdag is het licht van de zon niet meer nodig,
de glans van de maan hoeft je niet te verlichten,
want de HEER zal je voor altijd licht geven
en je God zal voor je schitteren.
20.Je zon zal niet meer ondergaan,
je maan niet meer verbleken,
want de HEER zal je voor altijd licht geven.
De dagen van je rouw zijn voorbij.

Efeziërs 2:14-16

Efeziërs 2:14-16 NBV
14.Want Hij (Jezus) is onze vrede,
Hij die met Zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt,
de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken
15.en de wet met zijn geboden en voorschriften
buiten werking heeft gesteld,
om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen.
Zo bracht Hij vrede
16.en verzoende Hij door het kruis beide in één lichaam met God,
door in Zijn lichaam de vijandschap te doden.

Jesaja 54:10

774hhh-3
Jesaja 54:10 NBV

10.Al zouden de bergen wijken
en de heuvels wankelen,
Mijn liefde zal nooit meer van jou wijken
en Mijn vredesverbond is onwankelbaar-zegt de HEER,
die zich over je ontfermt.