2 Korintiërs 1:3+4

2 Korintiërs 1:3+4 NBV
3.Geprezen zij de God en Vader van
onze Heer Jezus Christus,
de Vader die zich over ons ontfermt,
de God die ons altijd troost
4.en ons in al onze ellende moed geeft,
zodat wij door de troost
die wijzelf van God ontvangen,
anderen in al hun ellende
moed kunnen geven.

Tekst bij Jesaja 26:3+4

Jesaja 26:3+4 NBV
De standvastige is veilig bij U,
vrede is er voor wie op U vertrouwt.
Vertrouw altijd op de HEER,
alleen op Hem,
want de HEER is een rots
sinds mensenheugenis.

Uit de Rembrandt Bijbel
Jesaja 26:3+4

Het is een bevestigd voornemen,
Gij zult allerlei vrede bewaren,
want men heeft op U vertrouwd.
Vertrouwt op den HEERE tot in der eeuwigheid;
want in den Heere HEERE is
een eeuwige rotssteen.

Zacharia 8:6

Zacharia 8:6 NBV
Dit zegt de HEER van de hemelse machten:
Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn,
nu onmogelijk,
waarom zou het voor Mij onmogelijk zijn?
-spreekt de HEER van de hemelse machten.

——

Zacharia 8:6
Uit de Rembrandt Bijbel
Alzo zegt de Heere der heirscharen:
Omdat het wonderlijk is in de ogen
van het overblijfsel dezes volks in deze dagen,
zou het daarom ook in Mijn ogen wonderlijk zijn?
spreekt de HEERE der heirscharen?

 

>Tekst bij 43 Matteüs 10:29-31

Matteüs 10:29-31 NBV

Wat kosten twee mussen?
Zo goed als niets.
Maar er valt er niet één dood neer
als jullie Vader het niet wil.
Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.
Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard
dan een hele zwerm mussen.

Tekst bij 614 1Petrus 2:25

1 Petrus 2:25 NBV
25.Eens dwaalde u als schapen,
nu bent u teruggekeerd
naar Hem die de Herder is,
naar Hem die uw ziel behoedt.

1 Petrus 2:25 NBG
25.Want gij waart dwalende als schapen,
maar thans hebt gij u bekeerd
tot de Herder en Hoeder van uw zielen.

1 Petrus 2:25 uit de Rembrandt Bijbel
25.Want gij waart als dwalende schapen;
maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder

en Opziener uwer zielen.

Tekst bij 226 1Thessalonicenzen 5:8+9

1 Thessalonicenzen 5:8+9 NBV
8.Maar laten wij, die toebehoren aan de dag,
op onze hoede zijn, 
omgord met het harnas van Geloof en Liefde
en getooid met de helm van de Hoop op redding.
9.Want Gods bedoeling met ons is niet
dat wij veroordeeld worden,

maar dat wij gered worden
door onze Heer Jezus Christus.

Uit de Rembrandt Bijbel
1 Thessalonicenzen 5:8+9
8.Maar wij, die des daags zijn,
laat ons nuchteren zijn,
aangedaan hebbende het borstwapen
des geloofs en der liefde,
en tot een helm, de hoop der zaligheid.
9.Want God heeft ons niet gesteld
tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid,
door onzen Heere Jezus Christus;

 

 

Tekst 47 Johannes 14:2+3

Johannes 14:2+3
In het huis van Mijn Vader zijn veel kamers;
zou IK anders gezegd hebben dat IK een plaats
voor jullie gereed zal maken?
Wanneer IK een plaats voor jullie gereedgemaakt heb,
kom IK terug.
Dan zal IK jullie met ME meenemen,
en dan zullen jullie zijn waar IK ben.

2 Timoteüs 3:16+17 T968

2 Timoteüs 3:16+17 NBV
16.Elke schrifttekst is door God geïnspireerd
en kan gebruikt worden om onderricht te geven,
om dwalingen en fouten te weerleggen,
en om op te voeden tot een deugdzaam leven,
17.zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is
en voor elk goed doel volledig is toegerust.

Windstil Matteüs 11:28-30

Windstil.

(Na een dikke dip….en heel veel tranen….)
Ik zit in mijn hoekje voor het raam.

Ik mijmer wat en kijk naar buiten.
Ter hoogte van de toppen van de bomen
vliegt een vogel over….
Wat zie ik??   Wow, wat is dat??
Er komt een veer rechtop draaiend
loodrecht naar beneden
en beland in het gras.
Ik ga naar buiten en neem de veer in mijn handen
als is het een kostbaar kado…..
 als is het een boodschap van boven…

De Bijbeltekst van: Matteüs 11:28-30
komt in mijn gedachten naar boven.
28.Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal IK jullie rust geven.
29.Neem MIJN juk op je en leer van MIJ,
want IK ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
30.want MIJN juk is zacht en mijn last is licht.

Zo licht als een veertje!!

Wow, Heer wat een bemoediging!!
Dank U wel!!

 

 

Daniël 6:27B+28 T930

Daniël 6:27B+28 NBV
27B.Want Hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid.
Zijn Koningschap gaat nooit te gronde
en Zijn Heerschappij is zonder einde.
28.Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen
en doet wonderen
in de hemel en op aarde;
Hij heeft Daniël uit de klauwen

van de leeuwen gered.

Romeinen 8:26+27 T936


Romeinen 8:26 NBV

26.De Geest helpt ons in onze zwakheid;
wij weten immers niet wat we in ons gebed
tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons
met woordeloze zuchten.
27.God die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen.
Hij weet dat de Geest volgens Zijn wil pleit
voor allen wie Hem toebehoren.

 

Jacobus 1:16-18 +T 895

Jacobus 1:16-18 NBV
16.Geliefde broeders en zusters,
vergis u niet:17.elke goede gave,
elk volmaakt geschenk komt van boven,
van de Vader van de hemellichten;
bij Hem is nooit enige verandering
of verduistering waar te nemen.
18.Hij wilde ons door de verkondiging
van de waarheid tot leven roepen,
om ons de eersten te maken in Zijn Schepping.

1 Johannes 5:3+4

1 Johannes 5:3+4 NBV
3.Want God liefhebben houdt in
dat we ons aan Zijn geboden houden.
Zijn geboden zijn geen zware last.
4.Want ieder die uit God geboren is,
overwint de wereld.
En de overwinning op de wereld hebben wij
behaald met ons geloof.

2 Petrus 1:2+3

 2 Petrus 1:2+3 NBV
2.Genade zij u en vrede, in overvloed,
door de kennis van God en van Jezus, onze Heer.
Zijn Goddelijke macht heeft ons alles geschonken
wat nodig is voor een vroom leven,
door de kennis van Hem die ons geroepen heeft
door Zijn Majesteit en wonderbaarlijke kracht.

Jesaja 60:19+20 (t 895)


Jesaja 60:19+20 NBV

19.Overdag is het licht van de zon niet meer nodig,
de glans van de maan hoeft je niet te verlichten,
want de HEER zal je voor altijd licht geven
en je God zal voor je schitteren.
20.Je zon zal niet meer ondergaan,
je maan niet meer verbleken,
want de HEER zal je voor altijd licht geven.
De dagen van je rouw zijn voorbij.

Efeziërs 2:14-16

Efeziërs 2:14-16 NBV
14.Want Hij (Jezus) is onze vrede,
Hij die met Zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt,
de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken
15.en de wet met zijn geboden en voorschriften
buiten werking heeft gesteld,
om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen.
Zo bracht Hij vrede
16.en verzoende Hij door het kruis beide in één lichaam met God,
door in Zijn lichaam de vijandschap te doden.

Jesaja 54:10

774hhh-3
Jesaja 54:10 NBV

10.Al zouden de bergen wijken
en de heuvels wankelen,
Mijn liefde zal nooit meer van jou wijken
en Mijn vredesverbond is onwankelbaar-zegt de HEER,
die zich over je ontfermt.

Hebreeën 13:5+6

Hebreeën 13:5+6 NBV

5.Laat uw leven niet beheersen door geldzucht,
neem genoegen met wat u hebt.
Hij heeft immers zelf gezegd: Nooit zal IK u verlaten,
6.zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen:
De Heer is mijn Helper, ik heb niets te vrezen.
Wat zouden mensen mij kunnen doen?

Romeinen 8:15

Romeinen 8:15 NBV
15.U hebt de Geest niet ontvangen om
opnieuw als slaven in angst te leven,
u hebt de Geest ontvangen om Gods
kinderen te zijn en om Hem
te kunnen aanroepen met :
Abba ,Vader.

Hebreeën 4:14+16

Hebreeën 4:14+16 NBV
14.Nu wij een hooggeplaatste Hogepriester hebben
die de hemel is doorgegaan,

Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden
aan het geloof dat we belijden.

15.Want de Hogepriester die wij hebben is er één die
met onze zwakheden kan meevoelen,

juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld,
met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde.
16.Laten we dus zonder schroom naderen
tot de troon van de Genadige,

waar we telkens als we hulp nodig hebben
barmhartigheid en genade vinden.

Hebreeën 2:14+15

Hebreeën 2:14+15 NBV
14.Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed,
is de Zoon een mens geworden als zij
om door Zijn dood definitief af te rekenen
met de heerser over de dood, de duivel,
15.en zo allen te bevrijden die slaaf waren
van hun levenslange angst voor de dood.

Jesaja 43:11-13

739a-3Jesaja 43;11-13 NBV
11.IK,IK ben HEER!
Buiten Mij is er niemand die redt.
12.IK heb redding aangekondigd en redding gebracht,
jullie hoorden het van Mij, niet van een vreemde.
Jullie zijn Mijn getuige-spreekt de HEER-,
dat IK werkelijk God ben
13.en dat IK blijf wat IK ben.
Niemand kan zich aan Mijn macht onttrekken.
Wat Mijn hand doet, wie maakt het ongedaan?

1 Tessalonicenzen 5:9+10

1 Tessalonisenzen 5:9 +10 NBV

9.Want Gods bedoeling met ons is niet
dat wij veroordeeld worden,

maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus.
10.Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn
of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven.

Romeinen 8:28-30

Romeinen 8:28-30 NBV
28.En wij weten dat voor wie God liefhebben,
voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn,
alles bijdraagt aan het goede.
29.Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen,
heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld
te worden van Zijn Zoon,
die de Eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.
30.Wie Hij hiertoe heeft bestemd,
heeft Hij ook geroepen, heeft Hij ook vrijgesproken;
en wie Hij heeft vrijgesproken,
heeft Hij nu al laten delen in Zijn luister.