1 Petrus 1:4-7

1Petrus 1:4-7 NBV
4.Er wacht u,
die door Gods kracht
wordt beschermd omdat u gelooft,
in de hemel een onvergankelijke,
ongerepte erfenis die nooit verwelkt.
5.U ziet de redding tegemoet,
die aan het einde van de tijd
zeker geopenbaard zal worden.
6. Verheug u hierover,
ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd
allerlei beproevingen verduren.
7.Zo kan de echtheid blijken van uw geloof-
zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud,
dat toch ook in het vuur wordt getoetst-
en zo verwerft u lof, eer en roem
wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.

Filippenzen 2:5-11

Filippenzen 2:5-11 uit NBV
5.Laat onder u de gezindheid heersen
die Christus Jezus had.

6.Hij die de gestalte van God had,
hield Zijn gelijkheid aan God niet vast,

7.maar deed er afstand van.
Hij nam de gestalte aan van een slaaf
en werd gelijk aan een mens.

8.En als mens verschenen,
heeft Hij zich vernederd

en werd gehoorzaam tot in de dood-
de dood aan het kruis.

9.Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam geschonken

die elke naam te boven gaat,
10.opdat in de naam van Jezus
elke knie zich zal buigen,
in de hemel,

op de aarde en onder de aarde,
11.en elke tong zal belijden:
Jezus Christus is Heer,
tot eer van God, de Vader.

Hebreeën 1:10-12.

Hebreeën 1:10-12 uit NBV.
10.In het begin hebt U,HEER,
de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van Uw handen.
11.Zij zullen vergaan, maar U houdt stand,
ze zullen als een gewaad verslijten,
12.als een mantel zult U ze oprollen,
als een gewaad zullen ze worden verwisseld;
maar U blijft dezelfde en Uw jaren
zullen geen einde nemen.

2 Korintiërs 3-7.

2 Korintiërs 3-7 uit NBV.

3.Geprezen zij de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus,
de Vader die zich over ons ontfermt,
de God die ons altijd troost
4.en ons in al onze ellende moed geeft,
zodat wij door die troost die wijzelf
van God ontvangen,
anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
5.Zoals wij volop delen in het lijden van Christus,
zo delen wij volop in de troost
die God ons door Christus geeft.
6.Ondervinden we tegenspoed,
dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt.
Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed
krijgt te volharden in het zelfde lijden als wij ondergaan.
7.De hoop die wij voor u hebben is gegrond:
we weten dat zoals u deelt in ons lijden,
u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.

Zucht.Romeinen 8:26+27

Scannen0554

Zucht.  

 Vader in de hemel,
bidden….
wat is eigenlijk bidden?
Ik kan op dit moment alleen maar zuchten……….
zuchten en nog eens zuchten.
Geen woord komt er bij me naar boven
om tot U te spreken.
Ik voel me zo vreselijk moe,
ik heb het gevoel dat ik niets meer kan.
Zuchten…
alleen nog maar zuchten
is al wat er voor U nog over is.
Maar ik weet dat U zuchten kunt verstaan.
U weet immers wat ik voel.
U begrijpt mijn machteloos gevoel,
want er is zoveel…………..
Zoveel wat mij zorgen baart….
zoveel wat mijn aandacht vraagt…
zoveel wat mijn lijf moet doen…
zoveel wat ik los moet laten…
zoveel wat mijn hart verzwaard.
Vader er is zoveel wat mij leeg lijkt te zuigen.
Zucht…………

Ik kom naar U met al mijn zuchten,
omdat ik weet dat U ze allemaal verstaat.

Dank U wel voor het luisteren,
dat al dit gezucht door U is gehoord.
Ik voel me hierdoor zoveel lichter.
Vader dank U wel.
Amen.

Leni.

Romeinen 8:26+27 uitNBV.
26.De Geest helpt ons in onze zwakheid;
wij weten immers niet wat we in ons gebed
tegen God moeten zeggen,
maar de Geest zelf pleit voor ons
met woordloze zuchten.
27.God,die ons doorgrondt,
weet wat de Geest wil zeggen.
Hij weet dat de Geest volgens Zijn wil pleit
voor allen die Hem toebehoren

leni@vanmarion.nl

1Johannes 5:13-15.

1 Johannes 5:13-15 uit NBV.

13.Dit alles schrijf  ik(Johannes)u omdat u
moet weten dat u eeuwig leven hebt,
u die gelooft in de Naam van de Zoon van God.
14.Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden,
in de zekerheid dat Hij naar ons luistert
als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is
met Zijn wil.
15.En omdat we weten dat Hij naar ons luistert,
wat we Hem ook vragen,weten we ook dat we alles
al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben.

1 Johannes 2:1+2.

 1 Johannes 2:1+2 uit NBV.
Kinderen ik (Johannes)schrijf u dit
opdat u niet zondigt.
Mocht één van u echter toch zondigen,
dan hebben wij een PLEITBEZORGER bij de Vader:
Jezus Christus,de Rechtvaardige.
Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden
en niet alleen voor die van ons
maar voor de zonden van de hele wereld.