2 Petrus 1:2+3

 2 Petrus 1:2+3 NBV
2.Genade zij u en vrede, in overvloed,
door de kennis van God en van Jezus, onze Heer.
Zijn Goddelijke macht heeft ons alles geschonken
wat nodig is voor een vroom leven,
door de kennis van Hem die ons geroepen heeft
door Zijn Majesteit en wonderbaarlijke kracht.

Jesaja 60:19+20 (t 895)


Jesaja 60:19+20 NBV

19.Overdag is het licht van de zon niet meer nodig,
de glans van de maan hoeft je niet te verlichten,
want de HEER zal je voor altijd licht geven
en je God zal voor je schitteren.
20.Je zon zal niet meer ondergaan,
je maan niet meer verbleken,
want de HEER zal je voor altijd licht geven.
De dagen van je rouw zijn voorbij.

Efeziërs 2:14-16

Efeziërs 2:14-16 NBV
14.Want Hij (Jezus) is onze vrede,
Hij die met Zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt,
de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken
15.en de wet met zijn geboden en voorschriften
buiten werking heeft gesteld,
om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen.
Zo bracht Hij vrede
16.en verzoende Hij door het kruis beide in één lichaam met God,
door in Zijn lichaam de vijandschap te doden.

Jesaja 54:10

774hhh-3
Jesaja 54:10 NBV

10.Al zouden de bergen wijken
en de heuvels wankelen,
Mijn liefde zal nooit meer van jou wijken
en Mijn vredesverbond is onwankelbaar-zegt de HEER,
die zich over je ontfermt.

Hebreeën 13:5+6

Hebreeën 13:5+6 NBV

5.Laat uw leven niet beheersen door geldzucht,
neem genoegen met wat u hebt.
Hij heeft immers zelf gezegd: Nooit zal IK u verlaten,
6.zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen:
De Heer is mijn Helper, ik heb niets te vrezen.
Wat zouden mensen mij kunnen doen?

Romeinen 8:15

Romeinen 8:15 NBV
15.U hebt de Geest niet ontvangen om
opnieuw als slaven in angst te leven,
u hebt de Geest ontvangen om Gods
kinderen te zijn en om Hem
te kunnen aanroepen met :
Abba ,Vader.

Hebreeën 4:14+16

Hebreeën 4:14+16 NBV
14.Nu wij een hooggeplaatste Hogepriester hebben
die de hemel is doorgegaan,

Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden
aan het geloof dat we belijden.

15.Want de Hogepriester die wij hebben is er één die
met onze zwakheden kan meevoelen,

juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld,
met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde.
16.Laten we dus zonder schroom naderen
tot de troon van de Genadige,

waar we telkens als we hulp nodig hebben
barmhartigheid en genade vinden.

Romeinen 8:28

598-4Romeinen 8:28
En wij weten dat voor hen die God liefhebben,
alle dingen meewerken ten goede,
voor hen namelijk die overeenkomstig
Zijn voornemen geroepen zijn.

Jesaja 43:11-13

739a-3Jesaja 43;11-13 NBV
11.IK,IK ben HEER!
Buiten Mij is er niemand die redt.
12.IK heb redding aangekondigd en redding gebracht,
jullie hoorden het van Mij, niet van een vreemde.
Jullie zijn Mijn getuige-spreekt de HEER-,
dat IK werkelijk God ben
13.en dat IK blijf wat IK ben.
Niemand kan zich aan Mijn macht onttrekken.
Wat Mijn hand doet, wie maakt het ongedaan?

2 Korintiërs 1:21+22 Pinksteren

732-4-gekl
2 Korintiërs 1:21+22 NBV

21.Het is God die u en ons
Christus als fundament geeft,
die ons allen heeft gezalfd,
22.heeft gewaarmerkt als Zijn eigendom
en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.

1 Tessalonicenzen 5:9+10

1 Tessalonisenzen 5:9 +10 NBV

9.Want Gods bedoeling met ons is niet
dat wij veroordeeld worden,

maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus.
10.Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn
of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven.

Romeinen 8:28-30

Romeinen 8:28-30 NBV
28.En wij weten dat voor wie God liefhebben,
voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn,
alles bijdraagt aan het goede.
29.Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen,
heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld
te worden van Zijn Zoon,
die de Eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.
30.Wie Hij hiertoe heeft bestemd,
heeft Hij ook geroepen, heeft Hij ook vrijgesproken;
en wie Hij heeft vrijgesproken,
heeft Hij nu al laten delen in Zijn luister.

Romeinen 8:11

484-4a-geklRomeinen 8:11 uit NBV
Want als de Geest van Hem die Jezus
uit de dood heeft opgewekt in u woont,
zal Hij die Christus heeft opgewekt
ook u die sterfelijk bent,
levend maken door Zijn Geest,
die in u leeft.

1 Timoteüs 2:4-6

512-4-gekl1 Timotëus 2:4-6
4…die(God) wil dat alle mensen worden gered
en de waarheid leren kennen.
5.Want er is maar één God
en maar één bemiddelaar tussen God en mensen,
de mens Christus Jezus,
8.die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen,
als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.

1 Petrus 1:4-7

1Petrus 1:4-7 NBV
4.Er wacht u,
die door Gods kracht
wordt beschermd omdat u gelooft,
in de hemel een onvergankelijke,
ongerepte erfenis die nooit verwelkt.
5.U ziet de redding tegemoet,
die aan het einde van de tijd
zeker geopenbaard zal worden.
6. Verheug u hierover,
ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd
allerlei beproevingen verduren.
7.Zo kan de echtheid blijken van uw geloof-
zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud,
dat toch ook in het vuur wordt getoetst-
en zo verwerft u lof, eer en roem
wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.

Steun.

Scannen0438

  

Steun.

Tekst uit Jesaja 41:10 uit NBV.
Vrees niet, want Ik ben bij u:
Zie niet angstig rond, want Ik ben uw God.
Ik sterk U, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u
met Mijn heilrijke rechterhand.

leni@vanmarion.nl