Tekst bij 498 Johannes 1:18

Johannes 1:18 NBV
18.Niemand heeft ooit God gezien,
maar de enige Zoon, die zelf God is,
die aan het hart van de Vader rust,
heeft hem doen kennen.

Johannes 1:18 uit de Rembrandt Bijbel
18.Niemand heeft ooit God gezien;
de eniggeboren Zoon,
Die in den schoot des Vaders is,

Die heeft Hem ons verklaard.

Tek 168 Psalm 145:1-3

Psalm 145:1-3

U, mijn God en Koning, wil ik roemen,
Uw Naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, Uw Naam loven
tot in eeuwigheid: Groot is de HEER,
Hem komt alle lof toe,
Zijn grootheid is niet te doorgronden.

Tek 70 Efeziërs 3:14-17

Efeziërs 3:14-17

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
die de Vader is van elke gemeenschap
in de hemelsferen en op aarde.

Moge Hij van uit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen
kracht en sterkte schenken
door Zijn Geest,
zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart,

en u geworteld en gegrondvest  blijft in de liefde.

Tek 20 Prediker 3:14+15

Prediker 3:14+15

Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld,
doet Hij voor altijd.

Daar is niets aan toe te voegen,
daar is niets van af te doen.

God doet het zo opdat wij ontzag voor Hem hebben.
Wat er is, was er al lang; wat zal komen,
is er altijd al geweest.

God haalt wat voorbij is altijd weer terug.

Handelingen 2:16-21.

Scannen0474

 Handelingen 2:16-21 uit NBV.

Petrus zegt na de uitstorting
van de Heilige Geest:
16.Wat hier nu gebeurt is aangekondigd
door de profeet Joël:
17.Aan het eind der tijden,zegt God,
zal Ik over alle mensen Mijn Geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien
en oude mensen droomgezichten.
18.Ja over al Mijn dienaren en dienaressen
zal Ik in die tijd Mijn Geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.
19.Ik zal wonderen doen verschijnen
aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden,
bloed en vuur en rook.
20.De zon zal veranderd worden in duisternis
en de maan in bloed voordat de grote stralende dag
van de Heer komt.
21.Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept
worden gered.
(zie ook Joël 3:1-5 )

Tek 121 Matteüs 16:22+23


Matteüs 16:22+23 NBV

22.Petrus nam Hem ter zijde
en begon Hem fel terecht te wijzen:

God verhoede het, Heer!
Dat zal U zeker niet gebeuren!
23.Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden:
Ga terug, achter Mij satan!
Je zou me nog van de goede Weg afbrengen.
Je denkt niet aan wat God wil,
maar alleen aan wat de mensen willen.

Jacobus 4:13-15+Scan 904

Jacobus 4:13-15
13.Dan iets voor u die zegt:
Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad.
Daar blijven we een jaar,
we zullen er handeldrijven en geld verdienen.
14.U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet.
U bent immers een damp die heel even verschijnt
en dan al verdwijnt.
15.U zou moeten zeggen:
Als de Heer het wil, zijn we dan in leven
en zullen we dit of dat doen.

Filippenzen 2:13-16a+Tek 159

Filippenzen 2:13-16a
13.want het is God die zowel het willen,
als het handelen bij u teweeg brengt,
omdat het Hem behaagt.
14.Doe alles zonder morren en tegenspreken,
15.opdat u zuiver en smetteloos bent,
onberispelijke kinderen van God
te midden van een verdorven en ontaarde generatie,
waartussen u schittert als sterren aan de hemel.
16.Houd daarbij vast aan het Woord dat leven brengt.

Maleachi 3:20


Maleachi 3:20 NBV

20.Maar voor jullie die ontzag
voor Mijn Naam hebben
zal de zon stralend opgaan,
de zon die gerechtigheid brengt
en genezing in haar vleugels draagt.
Huppelend als kalveren die op stal
hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen

 

Romeinen 12:20+21

Romeinen 12:20+21 NBV
20.Maar, als uw vijand honger heeft geef hem dan te eten,
als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.
Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.
21.Laat u niet overwinnen door het kwade,
maar overwin het kwade door het goede.

1 Petrus 1:3

1 Petrus 1:3 NBV

Geprezen zij de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus:
in Zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons
opnieuw geboren doen worden door
de opstanding van Jezus Christus uit de dood,
waardoor wij leven in hoop.

 

1 Kronieken 29:11+12

1 Kronieken 29:11+12 NBV
11.U, HEER, bent groots en machtig,
vol luister, roem en majesteit.
Alles in de Hemel en op aarde behoort U toe, HEER,
U bezit het koningschap en de heerschappij.
12.Roem en rijkdom zijn van U afkomstig,
U heerst over alles.
In Uw Hand liggen macht en kracht besloten,
U beslist wie groot en machtig is.

Hebreeën 2:10

749-5Hebreeën 2:10 NBV
….10.Want om vele kinderen
in Zijn luister te laten delen achtte God,
voor wie en door wie alles bestaat,
het passend de bereiding van hun redding
door het lijden naar de uiteindelijke
volmaaktheid te voeren.

Johannes 4:13+14

Scannen0978-1Johannes 4:13+14 NBV
13.Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,
zei Jezus, 14.maar wie het water drinkt dat Ik hem geef,
zal nooit meer dorst krijgen.
Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.

Hebreeën 13:1-3

Scannen0201-geklHebreeën 13:1-3 NBV
1.Houd de onderlinge liefde in stand
2.en houd de gastvrijheid in ere,
want zo hebben sommigen zonder het te weten
engelen ontvangen.
3.Bekommer u om de gevangenen alsof u samen
met hen gevangen zat en om de mishandelden
als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.

Hebreeën 10:19-22

Scannen0986-3-geklHebreeën 10:19-22 NBV
19.Broeders en zusters,
dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom
binnengaan in het Heiligdom,
20.omdat Hij voor ons met Zijn lichaam
een weg naar een nieuw leven gebaand heeft,
door het voorhangsel heen.
21.We hebben nu een Hogepriester
die dienst doet in het huis van God;

22.laten we God dan naderen met een oprecht hart
en een vast geloof,

nu ons hart gereinigd is,
wij van een slecht geweten bevrijd zijn 
en ons lichaam met zuiver water is gewassen.

1 Petrus 3:18-20..

scannen0696

1 Petrus 3:18-20 uit NBV.
…ook Christus immers heeft,
terwijl Hij zelf rechtvaardig was,
geleden voor de zonden van de onrechtvaardigen,
voor eens en altijd om u zo bij God te brengen.
Naar het lichaam werd Hij gedood
maar naar de Geest tot leven gewekt.
Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten,
om dit alles te verkondigen aan hen
die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen,
toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd.
In de ark werden slechts enkele mensen,
acht in totaal,van de watervloed gered.

Filippenzen 4:6-9

711-3+kaderFilippenzen 4:6-9NBV
Weest in geen ding bezorgd,
maar laten bij alles uw wensen door gebed
en smeking met dankzegging bekend worden bij God.
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Voorts, broeders en zusters, al wat waar ,al wat waardig,
al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk,
al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient,
bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is,
wat gij van mij gehoord en gezien hebt,
brengt dat in toepassing

en de God des vredes zal met u zijn.

1 Tessalonicenzen 5:16-22

titel 4691 Tessalonicenzen 5:16-22 NBV

16.Wees altijd verheugd, 17.bid onophoudelijk,
18.dank God onder alle omstandigheden,
want dat is wat Hij van u,
die één bent met Christus Jezus, verlangt.
19.Doof de Geest niet uit
20.en veracht de profetieën niet die Hij u ingeeft.
21.Onderzoek alles, behoud het goede
22.en vermijd elk kwaad,
in welke vorm het zich ook voordoet.

 

Hebreeën 12:2 748T

748-4Hebreeën 12:2 NBV

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus,
de grondlegger en voltooier van ons geloof:
denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag,
liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis.
Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde
van de troon van God.

Jacobus 1:19-22

564-4-gekl 1
Jacobus 1:19-22 NBV
19.Geliefde broeders en zusters,onthoud dit goed:
ieder mens
moet zich haasten om te luisteren,
maar traag zijn om te spreken,traag ook in het kwaad worden.
20.Want de woede van een mens brengt niets voort
dat in Gods ogen rechtvaardig is.
21.Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid
en elk denkbaar wangedrag af.
En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant
en die u kan redden.
22.Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg,
u moet wat u gehoord hebt ook doen.

1 Tessalonicenzen 4:13-18

1 Tessalonicenzen 4:13-18 NBV

13.Broeders en zusters,
 wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden,
zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben.
14.Want als wij geloven dat Jezus is gestorven
en is opgestaan,
moeten wij ook geloven dat God door Jezus
de doden naar zich toe zal leiden,
samen met Jezus zelf.
15.Wij zeggen u met een woord van de Heer:
wij ,die in leven blijven tot de komst van de Heer,
zullen de doden in geen geval voorgaan.
16.Wanneer het signaal gegeven wordt,
de aartsengel zijn stem verheft
en de bazuin van God weerklinkt,
zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen.
Dan zullen eerst de doden die Christus toe behoren opstaan,
17.en daarna zullen wij, die nog in leven zijn,
samen met hen worden weggevoerd op de wolken
en gaan de Heer in de lucht tegemoet.
Dan zullen we altijd bij Hem zijn.
18.Troost elkaar met deze woorden.

Kolossenzen 3:12-15

679-4-geklKolossenzen 3:12-15 NBV
12.Omdat God u(ja jou!)heeft uitgekozen,
omdat u Zijn heiligen bent en Hij u liefheeft,
moet u zich kleden in innig medeleven,
in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
13.Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand
een ander iets te verwijten heeft;
zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
14.En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band
die u tot een volmaakte eenheid maakt.
15.Laat in uw hart de vrede van Christus heersen,
want daartoe bent u geroepen als de leden
van één lichaam. Wees ook dankbaar.