Vrede op aarde.

Scannen0501

 Vrede op aarde.

Tekst uit Lucas 2:8-14 uit NBV.
Niet ver daar vandaan brachten herders
de nacht door in het veld,
ze hielden de wacht bij hun kudde.
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen
en werden ze omgeven door het stralende Licht van de Heer,
zodat ze hevig schrokken.
De engel zei tegen hen:Wees niet bang,
want ik kom jullie goed nieuws brengen,
dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David voor jullie
een Redder geboren.
Hij is de Messias,de Heer.
Dit zal voor jullie een teken zijn:
jullie zullen een pasgeboren kind vinden
dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.
En plotseling voegde zich bij de engel
een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.

leni@vanmarion.nl

1 Kronieken 29:11

1 Kronieken 29:11 NBG
11.Van U, o HERE,

is de grootheid en de kracht,
de heerlijkheid,
de roem en de majesteit,
ja, alles wat in de hemel
en op de aarde is;
van U is de heerschappij,
o HERE,
en Gij zijt als hoofd
boven alles verheven.

2 Korintiërs 6:2


2 Korintiërs 6:2 NBV

God zegt;
Wanneer de tijd
daarvoor gekomen is,

luister IK naar je,
op de dag van de redding help IK je.
Nu is de tijd daarvoor gekomen,
nu is de dag van de redding.

Psalm 105:1-3


Psalm 105:1-3 NBV

Loof de HEER,
roep luid Zijn Naam,
maak Zijn daden bekend
onder de volken,
zing en speel voor Hem,
spreek vol lof
over Zijn wonderen,
beroem u op Zijn heilige Naam.
Wees blij van hart,
u die de HEER zoekt.

Johannes 14:26


Johannes 14:26 NBV
Later zal de Pleitbezorger,

de Heilige Geest die de Vader jullie
namens Mij zal zenden,
jullie alles duidelijk maken
en alles in herinnering brengen
wat IK tegen jullie gezegd heb.

Johannes 16:12-16.

Scannen0087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes 16:12-16 uit NBV.

12.Ik (Jezus)heb jullie nog meer te zeggen,
maar jullie kunnen het nog niet verdragen.
13.De Geest van de Waarheid zal jullie,
wanneer Hij komt,de Weg wijzen
naar de volle waarheid.
Hij zal niet namens Zichzelf spreken,
maar Hij zal zeggen wat Hij hoort
en jullie bekendmaken wat komen gaat.
14.Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft,
zal Hij Mij eren.
15.Alles wat van de Vader is,is van Mij-
daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie
bekend zal maken,van Mij heeft.
16.Nog een korte tijd en jullie zien Me niet meer,
maar kort daarna zien jullie Me terug.

Lucas 8:15

Lucas 8:15 NBV
Het zaad in de vruchtbare grond,
dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart
naar het Woord hebben geluisterd,
het koesteren en door
standvastigheid vrucht dragen.

Romeinen 14:7+8


Romeinen 14:7+8 NBV
7.Niemand van ons
leeft voor zichzelf,
en niemand van ons
sterft voor zichzelf.
8.Zolang wij leven,
leven we voor de Heer,
en wanneer wij sterven,
sterven we voor de Heer.
Dus of we nu leven of sterven,
we zijn altijd van de Heer.

Hebreeën 7:25+26


Hebreeën 7:25+26 NBV

Zo kan Hij ieder die door Hem
tot God komt volkomen redden,
omdat Hij voor altijd leeft
en zo voor hen kan pleiten.
Een hogepriester als Hij
hadden we ook nodig,

iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is ,
van de zondaars afgescheiden
en ver boven de hemel verheven.

Efeziërs 6:10-17. De wapenrusting

Efeziërs 6:10-17 uit NBV.
10.Zoek uw kracht in de Heer,
in de kracht van Zijn macht.
11.Trek de wapenrusting van God aan
om stand te kunnen houden tegen
de listen van de duivel.
12.Onze strijd is niet gericht tegen mensen
maar tegen hemelse vorsten, de heersers
en machthebbers van de duisternis,
tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
13.Neem daarom de wapens van God op
om weerstand te kunnen bieden
op de dag van het kwaad,
om goed voorbereid
stand te kunnen houden.

14.Houd stand, met de waarheid
als gordel om uw heupen,
de gerechtigheid als harnas om uw borst,
15.de inzet voor het evangelie van de vrede
als sandalen aan uw voeten
16.en draag bovenal het geloof als schild
waarmee u alle brandende pijlen
van hem die het kwaad zelf is doven.
17.Draag als helm de verlossing
en als zwaard de Geest,
dat wil zeggen Gods woorden.

Jesaja 40:12

Jesaja 40:12 NBG
12.Wie mat de wateren met Zijn holle Hand,
bepaalde de omvang der hemelen met een span,
vatte met een maat het stof der aarde,
woog de bergen met een waag
en de heuvelen met een weegschaal?

2Petrus 3:13+14

2 Petrus 3:13+14 NBV
Maar wij vertrouwen op Gods belofte
en zien uit naar een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid woont.
Omdat u hiernaar uitziet,
geliefde broeders en zusters,
moet u zich inspannen om smetteloos,
onberispelijk en in vrede door Hem
te worden aangetroffen–

Uit de Rembrandt Bijbel
2 Petrus 3:13+14
Maar wij verwachten,naar Zijn belofte,
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde,
in dewelke gerechtigheid woont.
Daarom geliefden,
verwachtende deze dingen,
benaarstigt u,  dat gij onbevlekt
en onbestraffelijk van Hem bevonden
moogt worden in vrede

Jesaja 40:15

Jesaja 40:15
Uit de Rembrandt Bijbel
15.Ziet,de volken zijn geacht als
een druppel van een emmer,
en als een stofje van de weegschaal;

ziet,Hij werpt de eilanden henen als dun stof!

Jesaja 40:15 NBG
15.Zie,volken zijn geacht
als een druppel aan een emmer
en als een stofje aan een weegschaal;
zie, eilanden zijn als fijn stof,
dat uitgestrooid wordt;……

Jesaja 40:15 NBV
15.In Zijn ogen zijn de volken

als een druppel in een emmer,
als een stofje op een weegschaal;
de eilanden weegt Hij als zandkorrels.

 

Psalm 32:7

Psalm 32:7
Uit de Rembrandt Bijbel

7.Gij zijt mij een Verberging;
Gij behoedt mij voor benauwdheid;
Gij omringt mij met vrolijke gezangen
van bevrijding.

Psalm 32:7 NBV
7.Bij U ben ik veilig,

U behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich
van bevrijding.

1Korintiërs 6:11

1 Korintiërs 6:11
uit de Rembrandt Bijbel

…11.En dit waart gij sommigen;
maar gij zijt afgewassen,

maar gij zijt geheiligd,
maar gij zijt gerechtvaardigd,
in den Naam van den Heere Jezus,
en door den Geest onzes Gods.

1Korintiërs 6:11 NBV
11.Sommigen van u zijn dat ooit geweest,
maar u bent gereinigd,
u bent geheiligd,
u bent rechtvaardig verklaard
in de naam van de Heer
Jezus Christus
en door de Geest van onze God.

Handelingen 2:16-21.

Scannen0474

 Handelingen 2:16-21 uit NBV.

Petrus zegt na de uitstorting
van de Heilige Geest:
16.Wat hier nu gebeurt is aangekondigd
door de profeet Joël:
17.Aan het eind der tijden,zegt God,
zal Ik over alle mensen Mijn Geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien
en oude mensen droomgezichten.
18.Ja over al Mijn dienaren en dienaressen
zal Ik in die tijd Mijn Geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.
19.Ik zal wonderen doen verschijnen
aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden,
bloed en vuur en rook.
20.De zon zal veranderd worden in duisternis
en de maan in bloed voordat de grote stralende dag
van de Heer komt.
21.Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept
worden gered.
(zie ook Joël 3:1-5 )

Kolossenzen 4:2-4


Kolossenzen 4:2-4 NBV

2. Blijf bidden en blijf daarbij
waakzaam en dankbaar.
3.En bid dan ook voor ons,
dat God deuren voor ons opent
om het mysterie van Christus
te verkondigen waarvoor ik(Paulus)
gevangen zit,
4.en bid dat ik het mag onthullen
zoals het moet.

Tekst bij 338 Zacharia 9:16


Uit de Rembrandt Bijbel
Zacharia 9:16 
16.En de HEERE, hun God,
zal ze te dien dage behouden,
als zijnde de kudde Zijn volks;
want gekroonde stenen zullen in Zijn land,
als een banier, opgericht worden.

Zacharia 9:16 NBV
16.Op die dag zal God, de HEER,
Zijn volk als een kudde
in veiligheid  brengen.
Als edelstenen in een kroon
zullen ze fonkelen op Zijn land.

Zacharia 9:16 NBG
16.Zo zal de HERE, hun God,
hun te dien dage 
verlossen
als de kudde die Zijn volk immers is,

ja zij zijn kroonjuwelen,
die zullen blinken in Zijn land.

Tekst bij 25 1Tessalonicenzen 5:23-24


1 Tessalonicenzen 5:23-24 Uit de Rembrandt Bijbel
23.En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al;
en uw geheel oprechte geest, en ziel en lichaam
worde onberispelijk bewaard in de toekomst
van onzen Heere Jezus Christus.
24.Hij,Die u roept is getrouw, Die het ook doen zal.

 

1 Tessalonicenzen 5:23-24 NBG
23.En Hij, de God des vrede, heilige u geheel en al,
en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst
van onze Here Jezus Christus
blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.
24.Die u roept is getrouw; Hij zal het ook doen.


1 Tessalonicenzen 5:23-24 NBV

23.Moge de God van de vrede zelf uw leven
in alle opzichten heiligen,

en mogen heel uw geest,
ziel en lichaam zuiver bewaard zijn

bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
24.Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

Tekst bij 48 Psalm 18:29


Psalm 18:29
U bent het die mijn lamp doet schijnen,
U, HEER, mijn God,
verlicht mijn duisternis.

Uit de Rembrandt Bijbel
Psalm 18:29
Want Gij doet mijn lamp lichten;
de HEERE, mijn God, doet
mijn duisternis opklaren.

Tekst bij 252 Micha 6:8

Micha 6:8 NBV

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
Niets anders dan recht te doen,
trouw te betrachten
en nederig de Weg te gaan van je God.

Micha 6:8
Uit de Rembrandt Bijbel
6.Hij heeft u bekend gemaakt, o mens!
wat goed is; en wat eist de HEERE van u,
dan recht te doen
en weldadigheid lief te hebben
en ootmoediglijk te wandelen
met Uw God?

Tekst bij 498 Johannes 1:18

Johannes 1:18 NBV
18.Niemand heeft ooit God gezien,
maar de enige Zoon, die zelf God is,
die aan het hart van de Vader rust,
heeft hem doen kennen.

Johannes 1:18 uit de Rembrandt Bijbel
18.Niemand heeft ooit God gezien;
de eniggeboren Zoon,
Die in den schoot des Vaders is,

Die heeft Hem ons verklaard.

Jesaja 10:15 + scan 43

Jesaja 10:15 NBV
Schept een bijl op tegen wie ermee hakt?
Verheft een zaag zich boven wie hem hanteert?
Alsof de scepter heerst over wie hem vastheeft,
alsof de stok optilt wie hem omhoog houdt!!

Jesaja 10:15
Uit de Rembrandt Bijbel
15.Zal een bijl zich beroemen tegen dien,
die daarmee houwt?
Zal een zaag pochen tegen dien,
die ze trekt?
Alsof een staf bewoog degenen,
die hem opheffen?
Als men een stok opheft,
is het geen hout?

Tek 168 Psalm 145:1-3

Psalm 145:1-3 NBV

U, mijn God en Koning, wil ik roemen,
Uw Naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, Uw Naam loven
tot in eeuwigheid: Groot is de HEER,
Hem komt alle lof toe,
Zijn grootheid is niet te doorgronden.

Psalm 145:1-3
Uit de Rembrandt Bijbel
1.O mijn God, Gij Koning!
ik zal U verhogen
en Uw Naam loven
in eeuwigheid en altoos.
2.Te allen dage zal ik U loven
en Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altoos.
3.De HEERE is groot en zeer te prijzen
en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.
.

Tek 70 Efeziërs 3:14-17

Efeziërs 3:14-17

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
die de Vader is van elke gemeenschap
in de hemelsferen en op aarde.

Moge Hij van uit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen
kracht en sterkte schenken
door Zijn Geest,
zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart,

en u geworteld en gegrondvest  blijft in de liefde.

Tek 20 Prediker 3:14+15

Prediker 3:14+15

Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld,
doet Hij voor altijd.

Daar is niets aan toe te voegen,
daar is niets van af te doen.

God doet het zo opdat wij ontzag voor Hem hebben.
Wat er is, was er al lang; wat zal komen,
is er altijd al geweest.

God haalt wat voorbij is altijd weer terug.

Prediker 3:14+15
Uit de Rembrandt Bijbel
14.Ik weet, dat al wat God doet,
dat zal in der eeuwigheid zijn,
en er is niet toe te doen,
noch is er af te doen;
en God doet dat, opdat men vreze
voor  Zijn aangezicht.
15.Hetgeen geweest is, dat is nu,
en wat wezen zal, dat is alrede geweest;
en God zoekt het weggedrevene.

Tek 121 Matteüs 16:22+23


Matteüs 16:22+23 NBV

22.Petrus nam Hem ter zijde
en begon Hem fel terecht te wijzen:

God verhoede het, Heer!
Dat zal U zeker niet gebeuren!
23.Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden:
Ga terug, achter Mij satan!
Je zou me nog van de goede Weg afbrengen.
Je denkt niet aan wat God wil,
maar alleen aan wat de mensen willen.

Jacobus 4:13-15+Scan 904

Jacobus 4:13-15
13.Dan iets voor u die zegt:
Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad.
Daar blijven we een jaar,
we zullen er handeldrijven en geld verdienen.
14.U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet.
U bent immers een damp die heel even verschijnt
en dan al verdwijnt.
15.U zou moeten zeggen:
Als de Heer het wil, zijn we dan in leven
en zullen we dit of dat doen.

Filippenzen 2:13-16a+Tek 159

Filippenzen 2:13-16a
13.want het is God die zowel het willen,
als het handelen bij u teweeg brengt,
omdat het Hem behaagt.
14.Doe alles zonder morren en tegenspreken,
15.opdat u zuiver en smetteloos bent,
onberispelijke kinderen van God
te midden van een verdorven en ontaarde generatie,
waartussen u schittert als sterren aan de hemel.
16.Houd daarbij vast aan het Woord dat leven brengt.

Maleachi 3:20


Maleachi 3:20 NBV

20.Maar voor jullie die ontzag
voor Mijn Naam hebben
zal de zon stralend opgaan,
de zon die gerechtigheid brengt
en genezing in haar vleugels draagt.
Huppelend als kalveren die op stal
hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen

 

Romeinen 12:20+21

Romeinen 12:20+21 NBV
20.Maar, als uw vijand honger heeft geef hem dan te eten,
als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.
Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.
21.Laat u niet overwinnen door het kwade,
maar overwin het kwade door het goede.

1 Petrus 1:3

1 Petrus 1:3 NBV

Geprezen zij de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus:
in Zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons
opnieuw geboren doen worden door
de opstanding van Jezus Christus uit de dood,
waardoor wij leven in hoop.