Jesaja 40:15

Jesaja 40:15
Uit de Rembrandt Bijbel
15.Ziet,de volken zijn geacht als
een druppel van een emmer,
en als een stofje van de weegschaal;

ziet,Hij werpt de eilanden henen als dun stof!

Jesaja 40:15 NBG
15.Zie,volken zijn geacht
als een druppel aan een emmer
en als een stofje aan een weegschaal;
zie, eilanden zijn als fijn stof,
dat uitgestrooid wordt;……

Jesaja 40:15 NBV
15.In Zijn ogen zijn de volken

als een druppel in een emmer,
als een stofje op een weegschaal;
de eilanden weegt Hij als zandkorrels.

 

Psalm 32:7

Psalm 32:7
Uit de Rembrandt Bijbel

7.Gij zijt mij een Verberging;
Gij behoedt mij voor benauwdheid;
Gij omringt mij met vrolijke gezangen
van bevrijding.

Psalm 32:7 NBV
7.Bij U ben ik veilig,

U behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich
van bevrijding.

1Korintiërs 6:11

1 Korintiërs 6:11
uit de Rembrandt Bijbel

…11.En dit waart gij sommigen;
maar gij zijt afgewassen,

maar gij zijt geheiligd,
maar gij zijt gerechtvaardigd,
in den Naam van den Heere Jezus,
en door den Geest onzes Gods.

1Korintiërs 6:11 NBV
11.Sommigen van u zijn dat ooit geweest,
maar u bent gereinigd,
u bent geheiligd,
u bent rechtvaardig verklaard
in de naam van de Heer
Jezus Christus
en door de Geest van onze God.

Handelingen 2:16-21.

Scannen0474

 Handelingen 2:16-21 uit NBV.

Petrus zegt na de uitstorting
van de Heilige Geest:
16.Wat hier nu gebeurt is aangekondigd
door de profeet Joël:
17.Aan het eind der tijden,zegt God,
zal Ik over alle mensen Mijn Geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien
en oude mensen droomgezichten.
18.Ja over al Mijn dienaren en dienaressen
zal Ik in die tijd Mijn Geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.
19.Ik zal wonderen doen verschijnen
aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden,
bloed en vuur en rook.
20.De zon zal veranderd worden in duisternis
en de maan in bloed voordat de grote stralende dag
van de Heer komt.
21.Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept
worden gered.
(zie ook Joël 3:1-5 )

Kolossenzen 4:2-4


Kolossenzen 4:2-4 NBV

2. Blijf bidden en blijf daarbij
waakzaam en dankbaar.
3.En bid dan ook voor ons,
dat God deuren voor ons opent
om het mysterie van Christus
te verkondigen waarvoor ik(Paulus)
gevangen zit,
4.en bid dat ik het mag onthullen
zoals het moet.

Tekst bij 338 Zacharia 9:16


Uit de Rembrandt Bijbel
Zacharia 9:16 
16.En de HEERE, hun God,
zal ze te dien dage behouden,
als zijnde de kudde Zijn volks;
want gekroonde stenen zullen in Zijn land,
als een banier, opgericht worden.

Zacharia 9:16 NBV
16.Op die dag zal God, de HEER,
Zijn volk als een kudde
in veiligheid  brengen.
Als edelstenen in een kroon
zullen ze fonkelen op Zijn land.

Zacharia 9:16 NBG
16.Zo zal de HERE, hun God,
hun te dien dage 
verlossen
als de kudde die Zijn volk immers is,

ja zij zijn kroonjuwelen,
die zullen blinken in Zijn land.

Tekst bij 25 1Tessalonicenzen 5:23-24


1 Tessalonicenzen 5:23-24 Uit de Rembrandt Bijbel
23.En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al;
en uw geheel oprechte geest, en ziel en lichaam
worde onberispelijk bewaard in de toekomst
van onzen Heere Jezus Christus.
24.Hij,Die u roept is getrouw, Die het ook doen zal.

 

1 Tessalonicenzen 5:23-24 NBG
23.En Hij, de God des vrede, heilige u geheel en al,
en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst
van onze Here Jezus Christus
blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.
24.Die u roept is getrouw; Hij zal het ook doen.


1 Tessalonicenzen 5:23-24 NBV

23.Moge de God van de vrede zelf uw leven
in alle opzichten heiligen,

en mogen heel uw geest,
ziel en lichaam zuiver bewaard zijn

bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
24.Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

Tekst bij 48 Psalm 18:29


Psalm 18:29
U bent het die mijn lamp doet schijnen,
U, HEER, mijn God,
verlicht mijn duisternis.

Uit de Rembrandt Bijbel
Psalm 18:29
Want Gij doet mijn lamp lichten;
de HEERE, mijn God, doet
mijn duisternis opklaren.

Tekst bij 252 Micha 6:8

Micha 6:8 NBV

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
Niets anders dan recht te doen,
trouw te betrachten
en nederig de Weg te gaan van je God.

Micha 6:8
Uit de Rembrandt Bijbel
6.Hij heeft u bekend gemaakt, o mens!
wat goed is; en wat eist de HEERE van u,
dan recht te doen
en weldadigheid lief te hebben
en ootmoediglijk te wandelen
met Uw God?

Tekst bij 498 Johannes 1:18

Johannes 1:18 NBV
18.Niemand heeft ooit God gezien,
maar de enige Zoon, die zelf God is,
die aan het hart van de Vader rust,
heeft hem doen kennen.

Johannes 1:18 uit de Rembrandt Bijbel
18.Niemand heeft ooit God gezien;
de eniggeboren Zoon,
Die in den schoot des Vaders is,

Die heeft Hem ons verklaard.

Jesaja 10:15 + scan 43

Jesaja 10:15 NBV
Schept een bijl op tegen wie ermee hakt?
Verheft een zaag zich boven wie hem hanteert?
Alsof de scepter heerst over wie hem vastheeft,
alsof de stok optilt wie hem omhoog houdt!!

Jesaja 10:15
Uit de Rembrandt Bijbel
15.Zal een bijl zich beroemen tegen dien,
die daarmee houwt?
Zal een zaag pochen tegen dien,
die ze trekt?
Alsof een staf bewoog degenen,
die hem opheffen?
Als men een stok opheft,
is het geen hout?

Tek 168 Psalm 145:1-3

Psalm 145:1-3 NBV

U, mijn God en Koning, wil ik roemen,
Uw Naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, Uw Naam loven
tot in eeuwigheid: Groot is de HEER,
Hem komt alle lof toe,
Zijn grootheid is niet te doorgronden.

Psalm 145:1-3
Uit de Rembrandt Bijbel
1.O mijn God, Gij Koning!
ik zal U verhogen
en Uw Naam loven
in eeuwigheid en altoos.
2.Te allen dage zal ik U loven
en Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altoos.
3.De HEERE is groot en zeer te prijzen
en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.
.

Tek 70 Efeziërs 3:14-17

Efeziërs 3:14-17

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
die de Vader is van elke gemeenschap
in de hemelsferen en op aarde.

Moge Hij van uit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen
kracht en sterkte schenken
door Zijn Geest,
zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart,

en u geworteld en gegrondvest  blijft in de liefde.

Tek 20 Prediker 3:14+15

Prediker 3:14+15

Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld,
doet Hij voor altijd.

Daar is niets aan toe te voegen,
daar is niets van af te doen.

God doet het zo opdat wij ontzag voor Hem hebben.
Wat er is, was er al lang; wat zal komen,
is er altijd al geweest.

God haalt wat voorbij is altijd weer terug.

Prediker 3:14+15
Uit de Rembrandt Bijbel
14.Ik weet, dat al wat God doet,
dat zal in der eeuwigheid zijn,
en er is niet toe te doen,
noch is er af te doen;
en God doet dat, opdat men vreze
voor  Zijn aangezicht.
15.Hetgeen geweest is, dat is nu,
en wat wezen zal, dat is alrede geweest;
en God zoekt het weggedrevene.

Tek 121 Matteüs 16:22+23


Matteüs 16:22+23 NBV

22.Petrus nam Hem ter zijde
en begon Hem fel terecht te wijzen:

God verhoede het, Heer!
Dat zal U zeker niet gebeuren!
23.Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden:
Ga terug, achter Mij satan!
Je zou me nog van de goede Weg afbrengen.
Je denkt niet aan wat God wil,
maar alleen aan wat de mensen willen.

Jacobus 4:13-15+Scan 904

Jacobus 4:13-15
13.Dan iets voor u die zegt:
Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad.
Daar blijven we een jaar,
we zullen er handeldrijven en geld verdienen.
14.U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet.
U bent immers een damp die heel even verschijnt
en dan al verdwijnt.
15.U zou moeten zeggen:
Als de Heer het wil, zijn we dan in leven
en zullen we dit of dat doen.

Filippenzen 2:13-16a+Tek 159

Filippenzen 2:13-16a
13.want het is God die zowel het willen,
als het handelen bij u teweeg brengt,
omdat het Hem behaagt.
14.Doe alles zonder morren en tegenspreken,
15.opdat u zuiver en smetteloos bent,
onberispelijke kinderen van God
te midden van een verdorven en ontaarde generatie,
waartussen u schittert als sterren aan de hemel.
16.Houd daarbij vast aan het Woord dat leven brengt.

Maleachi 3:20


Maleachi 3:20 NBV

20.Maar voor jullie die ontzag
voor Mijn Naam hebben
zal de zon stralend opgaan,
de zon die gerechtigheid brengt
en genezing in haar vleugels draagt.
Huppelend als kalveren die op stal
hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen

 

Romeinen 12:20+21

Romeinen 12:20+21 NBV
20.Maar, als uw vijand honger heeft geef hem dan te eten,
als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.
Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.
21.Laat u niet overwinnen door het kwade,
maar overwin het kwade door het goede.

1 Petrus 1:3

1 Petrus 1:3 NBV

Geprezen zij de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus:
in Zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons
opnieuw geboren doen worden door
de opstanding van Jezus Christus uit de dood,
waardoor wij leven in hoop.

 

1 Kronieken 29:11+12

1 Kronieken 29:11+12 NBV
11.U, HEER, bent groots en machtig,
vol luister, roem en majesteit.
Alles in de Hemel en op aarde behoort U toe, HEER,
U bezit het koningschap en de heerschappij.
12.Roem en rijkdom zijn van U afkomstig,
U heerst over alles.
In Uw Hand liggen macht en kracht besloten,
U beslist wie groot en machtig is.

Hebreeën 2:10

749-5Hebreeën 2:10 NBV
….10.Want om vele kinderen
in Zijn luister te laten delen achtte God,
voor wie en door wie alles bestaat,
het passend de bereiding van hun redding
door het lijden naar de uiteindelijke
volmaaktheid te voeren.

Johannes 4:13+14

Scannen0978-1Johannes 4:13+14 NBV
13.Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,
zei Jezus, 14.maar wie het water drinkt dat Ik hem geef,
zal nooit meer dorst krijgen.
Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.

Hebreeën 13:1-3

Scannen0201-geklHebreeën 13:1-3 NBV
1.Houd de onderlinge liefde in stand
2.en houd de gastvrijheid in ere,
want zo hebben sommigen zonder het te weten
engelen ontvangen.
3.Bekommer u om de gevangenen alsof u samen
met hen gevangen zat en om de mishandelden
als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.

Hebreeën 10:19-22

Scannen0986-3-geklHebreeën 10:19-22 NBV
19.Broeders en zusters,
dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom
binnengaan in het Heiligdom,
20.omdat Hij voor ons met Zijn lichaam
een weg naar een nieuw leven gebaand heeft,
door het voorhangsel heen.
21.We hebben nu een Hogepriester
die dienst doet in het huis van God;

22.laten we God dan naderen met een oprecht hart
en een vast geloof,

nu ons hart gereinigd is,
wij van een slecht geweten bevrijd zijn 
en ons lichaam met zuiver water is gewassen.

1 Petrus 3:18-20..

scannen0696

1 Petrus 3:18-20 uit NBV.
…ook Christus immers heeft,
terwijl Hij zelf rechtvaardig was,
geleden voor de zonden van de onrechtvaardigen,
voor eens en altijd om u zo bij God te brengen.
Naar het lichaam werd Hij gedood
maar naar de Geest tot leven gewekt.
Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten,
om dit alles te verkondigen aan hen
die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen,
toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd.
In de ark werden slechts enkele mensen,
acht in totaal,van de watervloed gered.

Filippenzen 4:6-9

711-3+kaderFilippenzen 4:6-9NBV
Weest in geen ding bezorgd,
maar laten bij alles uw wensen door gebed
en smeking met dankzegging bekend worden bij God.
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Voorts, broeders en zusters, al wat waar ,al wat waardig,
al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk,
al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient,
bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is,
wat gij van mij gehoord en gezien hebt,
brengt dat in toepassing

en de God des vredes zal met u zijn.