Galaten 2:19+20

Galaten 2:19+20 NBV
Want ik ben gestorven door de wet
en leef niet langer voor de wet,
maar voor God.
Met Christus ben ik gekruisigd:
ikzelf leef niet meer,
maar Christus leeft in mij.
Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof
in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad
en zich voor mij heeft prijsgegeven.

——-

Galaten 2:19+20 uit de Rembrandt Bijbel
Want ik ben door de wet der wet gestorven,
opdat ik Gode leven zou.
Ik ben met Christus gekruist;
en ik leef, doch niet meer ik,
maar Christus leeft in mij;
en hetgeen ik nu in het vlees leef,
dat leef ik door het geloof
des
 Zoons van God,
Die mij liefgehad heeft,
en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

2 Tessalonicenzen 3:5

2 Tessalonicenzen 3:5 NBV
Moge de Heer uw wil
en verlangen richten 

op de liefde voor God
en de standvastige trouw aan Christus.

2 Tessalonicenzen 3:5
Uit de Rembrandt Bijbel (SV)

Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God
en tot de lijdzaamheid van Christus.

Jesaja 40:15

Jesaja 40:15
Uit de Rembrandt Bijbel
15.Ziet,de volken zijn geacht als
een druppel van een emmer,
en als een stofje van de weegschaal;

ziet,Hij werpt de eilanden henen als dun stof!

Jesaja 40:15 NBG
15.Zie,volken zijn geacht
als een druppel aan een emmer
en als een stofje aan een weegschaal;
zie, eilanden zijn als fijn stof,
dat uitgestrooid wordt;……

Jesaja 40:15 NBV
15.In Zijn ogen zijn de volken

als een druppel in een emmer,
als een stofje op een weegschaal;
de eilanden weegt Hij als zandkorrels.

 

Romeinen 3:21-24 Het verschil NBV en Rembrandt

Uit de Rembrandt Bijbel

Romeinen 3:21-24
21.Maar nu is de rechtvaardigheid Gods
geopenbaard geworden zonder de wet,

hebbende getuigenis van de wet
en de profeten:

22.Namelijk de rechtvaardigheid Gods
door het geloof van Jezus Christus,

tot allen, en over allen, die geloven;
want er is geen onderscheid.
23.Want zij hebben allen gezondigd,
en derven de heerlijkheid Gods;
24.En worden om niet gerechtvaardigd,
uit Zijn genade, door de verlossing
die in Christus Jezus is;

Romeinen 3:21-24 uit de NBV
21.Gods gerechtigheid,
waarvan de Wet en de Profeten al getuigen,
wordt nu ook buiten de wet zichtbaar.
22.God schenkt vrijspraak aan allen
die in Jezus Christus geloven.
En er is geen onderscheid.
23.Iedereen heeft gezondigd
en ontbeert de nabijheid van God;
24.en iedereen wordt uit genade,die niets kost
door God als een rechtvaardige aangenomen
omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

Tekst bij 614 1Petrus 2:25

1 Petrus 2:25 NBV
25.Eens dwaalde u als schapen,
nu bent u teruggekeerd
naar Hem die de Herder is,
naar Hem die uw ziel behoedt.

1 Petrus 2:25 NBG
25.Want gij waart dwalende als schapen,
maar thans hebt gij u bekeerd
tot de Herder en Hoeder van uw zielen.

1 Petrus 2:25 uit de Rembrandt Bijbel
25.Want gij waart als dwalende schapen;
maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder

en Opziener uwer zielen.

Galaten 5:5

Galaten 5:5 NBV
Want door de Geest hopen en verwachten wij
dat we op grond van geloof
als rechtvaardigen worden aangenomen.

Galaten 5:5
uit de Rembrandt Bijbel
Want wij verwachten door den Geest,
uit het geloof,
de hoop der rechtvaardigheid.

Matteüs 11:12 Het verschil

Matteüs 11:12 Uit de Rembrandt Bijbel
12.En van de dagen
van Johannes den Doper tot nu toe,

wordt het Koninkrijk der hemelen
geweld aangedaan,

en de geweldigers nemen
hetzelve met geweld

Matteüs 11:12 NBG
12.Sinds de dagen
van Johannes de Doper tot nu toe

breekt het Koninkrijk der hemelen
zich baan met geweld

en geweldenaars grijpen ernaar.

Matteüs 11:12 NBV
Sinds de dagen van Johannes de Doper
wordt het Koninkrijk van de hemel
door geweld bedreigd
en proberen sommigen er zelfs met geweld
beslag op te leggen.

Tekst bij 610 1Korintiërs 1:9

1 Korintiërs 1:9
uit de Rembrandt Bijbel

9.God is getrouw,
door Welken gij geroepen zijt
tot de gemeenschap van
Zijn Zoon 
Jezus Christus, onzen Heere.

1 Korintiërs 1:9 NBV
9.God, door wie u geroepen bent
om één te zijn 
met
Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer,

is trouw.

 

Titel 463B+Romeinen 3:21-24

Uit de Rembrandt Bijbel.
Romeinen 3:21-24
21.Maar nu is de rechtvaardigheid Gods
geopenbaard geworden zonder de wet,
hebbende getuigenis van de wet
en de profeten:
22.Namenlijk de rechtvaardigheid Gods
door het geloof van Jezus Christus,
tot allen en over allen, die geloven;
want er is geen onderscheid.
23.Want wij hebben allen gezondigd,
en derven de heerlijkheid Gods;
24.En worden om niet gerechtvaardigd,
uit Zijn genade, door de verlossing
die in Christus Jezus is;Romeinen 3L21-24 NBV

21.Gods gerechtigheid,
waarvan de wet en de profeten al getuigen,
wordt nu ook buiten de wet zichtbaar.
22.God schenkt vrijspraak aan allen
die in Jezus Christus geloven.
En er is geen onderscheid.
23.Iedereen heeft gezondigd
en ontbeert de nabijheid van God;
24.en iedereen wordt uit genade, die niets kost
door God als een rechtvaardige aangenomen
omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

Tekst bij 338 Zacharia 9:16


Uit de Rembrandt Bijbel
Zacharia 9:16 
16.En de HEERE, hun God,
zal ze te dien dage behouden,
als zijnde de kudde Zijn volks;
want gekroonde stenen zullen in Zijn land,
als een banier, opgericht worden.

Zacharia 9:16 NBV
16.Op die dag zal God, de HEER,
Zijn volk als een kudde
in veiligheid  brengen.
Als edelstenen in een kroon
zullen ze fonkelen op Zijn land.

Zacharia 9:16 NBG
16.Zo zal de HERE, hun God,
hun te dien dage 
verlossen
als de kudde die Zijn volk immers is,

ja zij zijn kroonjuwelen,
die zullen blinken in Zijn land.

Tekst bij 25 1Tessalonicenzen 5:23-24


1 Tessalonicenzen 5:23-24 Uit de Rembrandt Bijbel
23.En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al;
en uw geheel oprechte geest, en ziel en lichaam
worde onberispelijk bewaard in de toekomst
van onzen Heere Jezus Christus.
24.Hij,Die u roept is getrouw, Die het ook doen zal.

 

1 Tessalonicenzen 5:23-24 NBG
23.En Hij, de God des vrede, heilige u geheel en al,
en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst
van onze Here Jezus Christus
blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.
24.Die u roept is getrouw; Hij zal het ook doen.


1 Tessalonicenzen 5:23-24 NBV

23.Moge de God van de vrede zelf uw leven
in alle opzichten heiligen,

en mogen heel uw geest,
ziel en lichaam zuiver bewaard zijn

bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
24.Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

Tekst bij 235 2Korintiërs 5:19a

Uit de Rembrandt Bijbel
2 Korinthe 5:19

19.Want God was in Christus
de wereld
met Zichzelven verzoenende,
hun zonden hun niet toerekende;
en heeft het woord der verzoening
in ons gelegd.

2 Korintiërs 5:19 NBV
19.Want het is God
die door Christus
de wereld met zich
heeft verzoend.
Hij heeft de wereld
haar overtredingen
niet aangerekend.

Tekst bij 190 Psalm 119:89-91

Psalm 119:89-91 NBV
89.HEER, voor eeuwig staat Uw Woord
in de hemel vast.
90.Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,
U hebt de aarde gegrondvest
en zij houdt stand.
91.Naar Uw voorschriften
blijven hemel en aarde bestaan,

ALLES is aan U onderworpen!

Uit de Rembrandt Bijbel
Psalm 119:89-91
89.O HEERE!
Uw woord bestaat in der eeuwigheid
in de hemelen.
90.Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht;

Gij hebt de aarde vastgemaakt
en zij blijft staan;

91.Naar Uw verordeningen blijven zij
nog heden staan,
want zij allen zijn Uw knechten.

 

Tekst bij 226 1Thessalonicenzen 5:8+9

1 Thessalonicenzen 5:8+9 NBV
8.Maar laten wij, die toebehoren aan de dag,
op onze hoede zijn, 
omgord met het harnas van Geloof en Liefde
en getooid met de helm van de Hoop op redding.
9.Want Gods bedoeling met ons is niet
dat wij veroordeeld worden,

maar dat wij gered worden
door onze Heer Jezus Christus.

Uit de Rembrandt Bijbel
1 Thessalonicenzen 5:8+9
8.Maar wij, die des daags zijn,
laat ons nuchteren zijn,
aangedaan hebbende het borstwapen
des geloofs en der liefde,
en tot een helm, de hoop der zaligheid.
9.Want God heeft ons niet gesteld
tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid,
door onzen Heere Jezus Christus;

 

 

Tekst bij 225 Romeinen 5:10+11

Romeinen 5:10+11 NBV
10.Werden we in de tijd
dat we nog Gods vijanden waren

al met Hem verzoend
door de dood van Zijn Zoon,

des te zekerder is het dat wij,
nu we met Hem zijn verzoend,

worden gered door diens leven.
11.En meer nog, dat wij God prijzen
danken we aan onze Heer Jezus Christus,
door wie we nu al met God zijn verzoend.

Uit de Rembrandt Bijbel
Romeinen 5:10+11
10.Want indien wij, vijanden zijnde,

met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons,
veel meer zullen wij, verzoend zijnde,
behouden worden door Zijn leven.
11.En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God,
door onzen Heere Jezus Christus,
door Welken wij nu de verzoening
gekregen hebben.

 

Tekst bij 498 Johannes 1:18

Johannes 1:18 NBV
18.Niemand heeft ooit God gezien,
maar de enige Zoon, die zelf God is,
die aan het hart van de Vader rust,
heeft hem doen kennen.

Johannes 1:18 uit de Rembrandt Bijbel
18.Niemand heeft ooit God gezien;
de eniggeboren Zoon,
Die in den schoot des Vaders is,

Die heeft Hem ons verklaard.

Tekst bij 197 Lucas 12:11+12

Uit de Rembrandt Bijbel
Lucas 12:11+12
11.En wanneer zij u heenbrengen zullen
in de synagogen,
en tot de overheden en de machten,
zo zijt niet bezorgd, hoe of wat
gij tot verantwoording zeggen,
of wat gij spreken zult;
12.Want de Heilige Geest zal u
in dezelve ure leren,
hetgeen gij spreken moet.