Tekst bij 230 2Korintiërs 5:18+19

2 Korintiërs 5:18+19 NBV
Verzoening!
18.Dit alles is het werk van God.
Hij heeft ons door Christus met zich verzoend
en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.
19.Het is God die door Christus de wereld
met zich heeft verzoend;
Hij heeft de wereld
haar overtredingen niet aangerekend.
En ons heeft Hij de verkondiging
van de verzoening toevertrouwd.

Berg en dal.

Berg en dal.
Het leven zit
vol bergen en dalen.
Midden in dat berglandschap,
staat het kruis van
Jezus.
Hij leed daaraan de pijn,
de pijn voor mijn bevrijding.

Het kruis
dat is mijn wegwijzer.
Dat kruis dat wijst naar Jezus.
Hij is de Weg,de Waarheid
en het Leven.
Jezus,
Die mij de vrijheid gaf.
Door Zijn Leven voor mij te geven,
maakte Hij mij
van zonden vrij.

Leni.

(Herhaling van 8 april 2009)

Die ene dag.

Die ene dag.

Die ene dag riepen mensen;
Hosanna voor de Heer.
(Palmpasen)
Een andere dag riepen ze;
kruisigt Hem.
(goede vrijdag)
Ook ik prijs mijn Heer
en zing voor Hem mijn lofgezangen.
Maar soms kruisig ik Hem
door mijn eigen weg te gaan.
Door die innerlijke stem
in mij te negeren,
wijs ik Hem af.

In één mens
in één hart.
Eerst Hosanna
(Marcus 11:9)
dan kruisig Hem(Lucas 23:21)

Jezus zei;
Vader vergeef het hun
ze weten niet wat ze doen
.(Lucas 23:34a)

GOEDE VRIJDAG!!

Leni.
(teksten uit NBV)
(28-03-2013)

De lijdensweg.

Herhaling van 22 April 2010.
scannen608 De lijdensweg.

Jezus wist
welke weg Hij hier op aarde te gaan had.
Jezus wist
welk lijden Hem te wachten stond.
Jezus wist
dat Hij overgeleverd zou worden.
Hij wist
van al die slagen………
Jezus wist
dat Judas Hem verraden zou.
Jezus wist
dat Petrus Hem drie maal verlochenen zou.
Hij wist
uit welke beker Hij drinken moest.

Hij wist alles!!!!

En toch ging Hij de weg van het lijden,
de weg naar het kruis…….
Jezus deed wat Zijn Vader van Hem wilde.
Hij stierf daar…voor wie??

Hij deed het met zo veel liefde,
Hij deed het voor jou en voor mij,
om ons met God te verzoenen.
Onvoorstelbaar…..
wat daar gebeurde.
ZO LIEF heeft God ons!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Johannes 18:4a uit NBV.
Jezus wist precies wat er met Hem zou gebeuren.

Laat jouw lichtje stralen T976

Laat jouw lichtje stralen.

Laten wij niet meer zoveel praten
over het negatieve van de duisternis,
maar laat ons het positieve van het Licht uitdragen.

Laten wij niet meer zoveel praten over de fouten van anderen
of over het verkeerde van onszelf.
Daar stierf Jezus immers voor!….
Maar laten wij elkaar vertellen over Jezus,
tegen elkaar zeggen dat Hij het grootste Licht in de wereld is.
Dat
Hij  gekomen is om al wat donker is, te laten verdwijnen.
Hoe meer duisternis er verdwijnt hoe meer licht er te voorschijn komt.
Laten we praten over het plan van God dat Hij met de wereld heeft.
Laten we samen op zoek gaan naar Gods doel met ons leven….

Laat je lichtje stralen, dan wakkert ook het licht aan bij je naaste.
Door al het negatieve zou  zomaar het kleine lichtje van de ander
en van jezelf kunnen doven.

Door met elkaar positief te praten wakkert  het vuur van het licht aan.
Het wordt lichter….
Door samen negatief te praten zal het vlammetje van het licht
langzaam aan kleiner worden en zou het zelfs kunnen doven.
De duisternis neemt toe….

Wat zou dat jammer zijn……………

1 Tessalonicenzen 5:19
19.Doof de Geest niet uit

Matteüs 5:14A
14A.Jullie zijn het licht in de wereld.
uit NBV

 

1 Petrus 3:18

1 Petrus 3:18 NBV

Ook Christus immers heeft,
terwijl Hij zelf rechtvaardig was,
geleden voor de zonden van onrechtvaardigen,
voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen.
Naar het lichaam werd Hij gedood maar
naar de Geest tot leven gewekt.

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag.

Vader in de Hemel,
dank U wel voor deze dag,
voor Goede Vrijdag.

Dank U wel voor Jezus,
die voor mij/voor ons, aan het kruis is genageld.
Hij stierf voor mijn/onze zonden
en door Hem zijn wij verzoend met U.

Dank U wel voor Uw onvoorwaardelijke liefde.

 

Woorden van Jezus.

Woorden die Jezus sprak aan het kruis.

Lucas 23:34a.
Jezus zei:

Vader,vergeef  hun,want ze weten niet wat ze doen!

Marcus 15:34.
……..Mijn God,Mijn God,waarom hebt U Mij verlaten?

Johannes 19:26b+27a
Dat is uw zoon……Dat is  je moeder!

Johannes 19:28b.
Ik heb dorst.

Lucas 23:43.
Jezus antwoordde:Ik verzeker je:
nog vandaag zul je met mij
in het paradijs zijn.

Lucas 23:46.
En Jezus riep met luide stem:

Vader,in Uw handen leg Ik Mijn Geest!

Johannes 19;30
Het is volbracht.

(Herhaling van 06-04-2012)

Lucas 23:44-47 Goede Vrijdag

Lucas 23:44-47 NBV
En Jezus riep met luide stem:
Vader, in Uw Handen leg Ik Mijn Geest.
Toen Hij dat gezegd had,
blies Hij de laatste adem uit.
De centurio zag wat er gebeurd was
en loofde God met de woorden:
Werkelijk deze mens
was een rechtvaardige!

Marcus 15:37+38 Goede Vrijdag

Marcus 15:37+38 NBV
37.Maar Jezus slaakte een luide kreet
en blies de laatste adem uit.
38.En het voorhangsel van de tempel scheurde
van boven tot onder in tweeën.
38.Toen de centurio, die recht tegenover Hem stond,
Hem zo Zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij:
Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon.

Blijdschap op Goede Vrijdag.

Blijdschap op Goede Vrijdag.

Blijdschap op Goede Vrijdag,
omdat ik me vrij voel van zonden.
Verwondering op Goede Vrijdag,
omdat ik me licht voel als een veertje.
Verbazing op Goede Vrijdag,
omdat Jezus zo wilde lijden voor mij!
Dankbaar voor Goede Vrijdag,
omdat U zoveel van mij houdt.
1000,1000 maal o HEER,
zij U daarvoor dank en eer.
U geeft mij zoveel,
U gaf zelfs Uw leven,
zodat ik vrij kan zijn en blij
en bevrijd ben van mijn zonden en lasten.
Besef ik wel hoeveel U voor mij geleden heeft?
Hoeveel pijn U heeft gevoeld voor mij…….
Hoeveel?????
Zo heel veel, onbeschrijfelijk veel………..

Leni.

leni@vanmarion.nl

Brood en wijn.

Scannen0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brood en wijn.

Dank U dat wij mogen vieren,
het symbool van brood en wijn.
Dat wij als gemeente samen,
rond Uw tafel mogen zijn.
Het gebroken brood te eten
en het drinken van de wijn.
Dat wij door naar U te komen
weer gereinigd mogen zijn.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Romeinen 5:19.

Scannen0023

 (herhaling(2010) 

Door één mens
werden alle mensen zondaars
en waren ze van God verlaten.
Door Jezus werden alle mensen
met God verzoend.

Jezus is onze bevrijder!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Romeinen 5:19 uit NBV.
Zoals door de ongehoorzaamheid
van één enkel mens alle mensen
zondaars werden,
zo zullen door de gehoorzaamheid
van één enkel mens,
alle mensen rechtvaardigen worden.

Prachtig weer.

Prachtig weer.

Het hemelsblauw wordt versierd
met witte strepen.
De mooiste figuren zie je ontstaan.
Soms worden het zomaar kruizen,
dan voel ik mij blij en verrast.
Het is een figuur
dat mij aan Jezus doet denken.
Ik word weer even bepaald
bij al
wat Hij deed
en nog doet voor mij.
Vliegtuigen laten sporen na.
Soms even als een teken
dat mij aan Jezus doet denken.

Leni.

Het kruis.

Het kruis.

GOEDE VRIJDAG.
Het was een lijdensweg.
Er vloeide bloed.
Het bloed van Jezus.

Jezus moest voor ons zo lijden
en sterven aan het kruis.
Om alles voor ons  goed te maken,
wat wij  verkeerd deden en doen.

Hij droeg de straf voor ons.

GOEDE VRIJDAG is;
De dag van vergeving
van AL onze zonden.
GOEDE VRIJDAG is;
De dag van verzoening
tussen God en mensen.
 
WAT EEN LIEFDE!!!!
Wat houdt God veel van ons.
Wat houdt Hij veel van jou,
wat houdt Hij veel van mij.
Vader dank U wel,
voor Goede Vrijdag.
 
Leni.

Jezus is mijn Redder.

 

 Jezus is mijn Redder.
Een zwak geloof laat zich
zo gemakkelijk beinvloeden.
Soms kleeft er ineens iets aan mij,
dat mijn geloof vernietigen wil,
heb ik  iets toegelaten,
wat niet van God is.
Maar dank zij Jezus
krijg ik telkens weer een nieuwe kans.
Omdat ik Hem daar gewoon om vragen mag,
na het belijden van mijn fout gedrag.
Hij is het die mensen redden wil
van alles wat mensen  geestelijk
kapot kan maken.
Van alles wat mensen
verloren kan laten gaan.
Van alles wat mensen
van God vervreemden kan.    
 
 Jezus is onze Redder
en onze Verlosser.
Hij is het die ons bevrijden wil,
van alles wat ons geloof stuk kan maken.
Hij is het die ons reinigen wil,
van alles wat ons hart bevuild.  

Hij ging om dat alles,
voor ons aan het kruis.    

Leni.