Timoteüs 2:5+6


Timoteüs 2:5+6 NBV

5.Want er is maar één God
en maar één Bemiddelaar
tussen God en mensen,
de mens Christus Jezus,
die Zichzelf gegeven heeft
als losgeld voor allen,
als het getuigenis voor de 
vastgestelde tijd.

2 Petrus 1:2+3

2 Petrus 1:2+3 NBV
Genade zij u en vrede,
in overvloed, door de kennis van God
en van Jezus, onze Heer.
Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken
wat nodig is voor een vroom leven,
door de kennis van Hem die ons geroepen heeft
door Zijn Majesteit en wonderbaarlijke kracht.

——–

2 Petrus 1:2+3
Uit de Rembrandt Bijbel
Genade en vrede zij u vermenigvuldigd
door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere;
Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles,
wat tot het leven en de godzaligheid behoort,
geschonken heeft, door de kennis Desgenen,
die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd.

Handelingen 5:30+31

Handelingen 5:30+31 NBV
De God van onze voorouders
heeft Jezus 
weer tot leven gewekt,
nadat u hem had vermoord 
door Hem
aan een kruishout te hangen.

God heeft Hem een plaats gegeven
aan Zijn rechterhand,

Hem tot leidsman en redder verheven
om de Israëlieten

tot inkeer te brengen
en hun zonden te vergeven.

Handelingen 5:30+31
Uit de Rembrandt Bijbel
De God onzer vaderen
heeft Jezus opgewekt,
Welken gij omgebracht hebt,
hangende Hem aan het hout.
Deze heeft God
door Zijn rechterhand verhoogd
tot een Vorst en Zaligmaker,
om Israël te geven bekering
en vergeving der zonden.

 

Titel 463B+Romeinen 3:21-24

Uit de Rembrandt Bijbel.
Romeinen 3:21-24
21.Maar nu is de rechtvaardigheid Gods
geopenbaard geworden zonder de wet,
hebbende getuigenis van de wet
en de profeten:
22.Namenlijk de rechtvaardigheid Gods
door het geloof van Jezus Christus,
tot allen en over allen, die geloven;
want er is geen onderscheid.
23.Want wij hebben allen gezondigd,
en derven de heerlijkheid Gods;
24.En worden om niet gerechtvaardigd,
uit Zijn genade, door de verlossing
die in Christus Jezus is;Romeinen 3L21-24 NBV

21.Gods gerechtigheid,
waarvan de wet en de profeten al getuigen,
wordt nu ook buiten de wet zichtbaar.
22.God schenkt vrijspraak aan allen
die in Jezus Christus geloven.
En er is geen onderscheid.
23.Iedereen heeft gezondigd
en ontbeert de nabijheid van God;
24.en iedereen wordt uit genade, die niets kost
door God als een rechtvaardige aangenomen
omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

Tekst bij 183 Johannes 14:25+26


Johannes 14:25+26 NBV

25.Dit alles zeg IK (Jezus) tegen jullie
nu IK nog bij jullie ben.
26.Later zal de Pleitbezorger, de Heilige Geest,
die de Vader jullie namens Mij zal zenden,
jullie alles duidelijk maken
en alles in herinnering brengen
wat IK tegen jullie gezegd heb.

Jesaja 30:18 T937

Jesaja 30:18 NBV
18.En toch wacht de HEER op het ogenblik
dat Hij jullie genadig kan zijn;
toch zal Hij zich oprichten
om zich over jullie te ontfermen.
Want de HEER is een God van recht.
Gelukkig de mens die op Hem wacht.

Romeinen 12:3 T907


Romeinen 12:3 NBV

3.Met een beroep op de Genade die mij geschonken is,
zeg ik u allen dat u zich zelf niet hoger moet aanslaan
dan u kunt verantwoorden,
maar verstandig over uzelf moet denken.
Denk overeenkomstig het geloof,
dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.

Galaten 2:20+21 T907


Galaten 2:20 NBV

20.:ikzelf leef niet meer,
maar Christus leeft in mij.
Mijn leven hier op aarde leef ik
in het geloof in de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad
en Zich voor mij heeft prijsgegeven.
21.Ik verwerp Gods Genade niet;
als we door de wet
rechtvaardig zouden kunnen worden,

zou Christus voor niets gestorven zijn.

Romeinen 9:15-18

Romeinen 9:14-18 uit NBV
15.Hij(God) zegt immers tegen Mozes:
IK ben barmhartig voor wie IK barmhartig wil zijn,
IK schenk Genade aan wie IK Genade wil schenken.
16.Alles hangt dus af van God en Zijn barmhartigheid,
niet van de wil of de inspanning van de mens.
17.Zo zegt Hij volgens de Schrift tegen de farao:
IK heb u alleen in leven gelaten om u Mijn macht te tonen
en om iedereen op aarde te laten weten wie IK ben.
18.Dus God is barmhartig voor wie Hij wil
en maakt halsstarrig wie Hij wil.