Handelingen 2:1-6.

Scannen0428

 Handelingen 2:1-6 uit NBV.
De komst van de Heilige Geest.
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak
waren ze allen bij elkaar.
2.Plotseling klonk er uit de hemel een geluid
als van een hevige windvlaag,
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
3.Er verschenen aan hen een soort vlammen,
die zich als vuurtongen verspreidden
en zich op ieder van hen neerzetten,
4.en allen werden vervuld van de Heilige Geest
en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,
zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5.In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden,
die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.
6.Toen het geluid weerklonk,dromden ze samen
en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder
de apostelen en de andere leerlingen
in zijn eigen taal hoorde spreken.