Sirach 43:11+12


Sirach 43:11+12 NBV
(met deuterocanonieke boeken)
11.Kijk naar de regenboog

en prijs zijn Maker,
hij is zo sierlijk in zijn helderheid.
12.Hij legt om de hemel 
een cirkel van pracht,
de handen van de Allerhoogste
hebben hem gespannen.

Genesis 9:13-15


Genesis 9:13-15 NBV

13.IK, God, plaats Mijn boog
in de wolken;

die zal het teken zijn
van het verbond

tussen Mij en de aarde.
14.Wanneer IK de wolken
samendrijf

boven de aarde
en in die wolken de boog

zichtbaar wordt,
15.zal IK denken
aan Mijn verbond met jullie

en met al wat leeft
en nooit weer
zal het water aanzwellen

tot een vloed die alles
en iedereen vernietigt.

2 Korintiërs 1:3+4

2 Korintiërs 1:3+4 NBV
3.Geprezen zij de God en Vader van
onze Heer Jezus Christus,
de Vader die zich over ons ontfermt,
de God die ons altijd troost
4.en ons in al onze ellende moed geeft,
zodat wij door de troost
die wijzelf van God ontvangen,
anderen in al hun ellende
moed kunnen geven.

Openbaring 1:8 God

Openbaring 1:8 NBG
IK ben de alfa en de omega,
zegt de Here God,

Die is en Die was en Die komt,
de Almachtige.

Hebreeën 13:5B NBG
God heeft gezegd:
IK zal u geenszins begeven,
IK laat u niet in de steek… NBV
IK zal u geenszins verlaten.
IK zal u niet verlaten.. NBV

Matteüs 28:20NBV
God heeft gezegd:
IK ben bij jullie van dag tot dag
tot aan de voltooiing van de wereld.


Psalm 91:14 NBV
14.IK zal bevrijden wie MIJ liefheeft
en beschermen wie met Mijn Naam vertrouwd is.
15.Roep je Mij aan ,IK geef antwoord,
in de nood zal IK bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen,
16.je overvloed geven van dagen.
IK zal je redding zijn.

Ezechiël 39:29

Ezechiël 39:29 NBV
IK zal Mijn Geest over het volk
van Israël uitgieten

en Mijn gelaat
niet meer voor hen verbergen-
zo spreekt God , de HEER.

——-

Ezechiël 39:29
Uit de Rembrandt Bijbel
En IK zal Mijn Aangezicht
voor hen niet meer verbergen,

wanneer IK Mijn Geest over
het huis Israëls
zal hebben uitgegoten,

spreekt de Heere HEERE,

Handelingen 2:1-6.

Scannen0428

 Handelingen 2:1-6 uit NBV.
De komst van de Heilige Geest.
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak
waren ze allen bij elkaar.
2.Plotseling klonk er uit de hemel een geluid
als van een hevige windvlaag,
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
3.Er verschenen aan hen een soort vlammen,
die zich als vuurtongen verspreidden
en zich op ieder van hen neerzetten,
4.en allen werden vervuld van de Heilige Geest
en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,
zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5.In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden,
die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.
6.Toen het geluid weerklonk,dromden ze samen
en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder
de apostelen en de andere leerlingen
in zijn eigen taal hoorde spreken.

Romeinen 4:20-22

Romeinen 4:20-22 uit NBV.

20.Hij(Abraham)twijfelde niet aan Gods belofte;
zijn geloof verloor hij niet, integendeel,
hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God.
21.Hij was er van overtuigd
dat God bij machte was te doen

wat Hij had beloofd,
22.en dat werd hem als een daad
van gerechtigheid toegerekend.

Hebreeën 11:17-19

Hebreeën 11:17-19 uit NBV.
17.Door zijn geloof kon Abraham,
toen hij op de proef werd gesteld,
Isaäk als offer opdragen.
Hij die de beloften had ontvangen,
was bereid zijn enige zoon te offeren.
18.Terwijl er tegen hem gezegd was:
Alleen door Isaäk zul je nageslacht krijgen,
19.zei hij bij zichzelf dat het voor God
mogelijk moest zijn iemand uit de dood
op te wekken en daarom kreeg hij hem ook terug,
bij wijze van voorafbeelding.