Handelingen1:8-11.Hemelvaart.

titel 537
Handelingen 1:8-11 uit NBV.

8.Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen
en van Mij getuigen in Jeruzalem,in heel Judea
en Samaria,tot aan de uiteinden van de aarde.
9.Toen Hij dit gezegd had,werd Hij voor hun ogen
omhooggeheven en opgenomen in een wolk,
zodat ze Hem niet meer zagen.
10.Terwijl Hij zo van hen wegging
en zij nog steeds naar de hemel staarden,
stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen.
11.Ze zeiden:Galileeërs wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Jezus,die uit jullie midden in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem
naar de hemel hebben zien gaan.

Hemelvaart.

Hemelvaart.

Lucas 24:50-53  uit NBV.
50.Hij(Jezus)nam hen mee de stad uit,
tot bij Betanië.
Daar hief Hij Zijn handen op en zegende hen.
51.Terwijl Hij hen zegende,ging Hij van hen heen
en werd opgenomen in de Hemel.
52.Ze brachten Hem hulde en keerden
in grote vreugde terug naar Jeruzalem,
53.waar ze voortdurend in de tempel waren
en God loofden.

Aan Gods rechter hand

titel 644
Aan Gods rechter hand.

Beseffen wij wel hoe bijzonder en nodig
de Hemelvaart van Jezus voor ons was en nog steeds is??
En dat Hij in de Hemel aan Gods rechter hand
plaats nam.
Waar vandaan God de Trooster naar ons zond.
De Redder , de Wegwijzer enz.
Als de Heilige Geest van Jezus kan Hij nu
bij iedereen zijn, waar dan ook,
hoe ver weg of hoe dichtbij,
Jezus is nu gewoon overal en in alle mensen.
Dat kon alleen als Jezus opgenomen zou worden
in de hemel en zelfs dat heeft God voor ons geregeld.
Door de Hemelvaart van Jezus werd de uitstorting
van de Heilige Geest mogelijk.

Wat een wonderlijke liefdevolle God hebben wij!!
Vader, dank U wel!.(13 Mei 2016)

Leni

Johannes 14:16 NBV
16.Dan zal IK de Vader vragen jullie
een andere Pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.

Handelingen 2:33 NBV
33.Jezus is door God verheven,
zit aan Zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest,
die ons is beloofd, ontvangen.
Die Geest heeft Hij op ons doen neerdalen
en dat is wat u ziet en hoort.

Hemelvaart


Hemelvaart.

Tree voor tree  naar beneden,
stap voor stap heeft Jezus Zijn leven
op aarde geleefd.
Aan Zijn lijden danken wij onze vrijheid.
Wij zijn vrij van onze zonden,
want door Zijn striemen zijn wij genezen.
Hij is geboren, heeft het Evangelie gebracht,
heeft wonderen verricht, heeft geleden ,
is gekruisigd,
is nedergedaald in de hel.
Is opgestaan en is de trap weer opgegaan, Hemelvaart.
Vanuit de Hemel stuurde Jezus de Heilige Geest,
die nu in mensenharten woont, om ons
de trap op te helpen van ons leven….

leni@vanmarion.nl

1 Korintiërs 15:20-23 Hemelvaart

1 Korintiërs 15:20-23 uit NBV. 20.Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. 21.Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. 22.Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. 23.Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem toebehoren.

Efeziërs 4:7-10.

Efeziërs 4:7-10 uit NBV.
7.Aan ieder van ons is genade geschonken
naar de maat waarmee Christus geeft.
8.Daarom staat er:
Toen Hij opsteeg naar omhoog,
voerde Hij gevangenen mee
en schonk Hij gaven aan de mensen.
9.Hij steeg op-wat betekent dat anders dan
dat Hij ook is afgedaald naar wat lager ligt,
naar de aarde?
10.Hij die is af
gedaald is dezelfde
als Hij die opsteeg,tot de hemelsferen,
om alles met Zijn Aanwezigheid te vullen.
 

Hemelvaartsdag.


Hemelvaartsdag.

Wat een heerlijke dag
zal dat voor Jezus geweest zijn.
Hij is weer  terug naar Zijn Vader gegaan.
Na Zijn dood en opstanding
bleef Jezus nog even bij de mensen.
Om te “bewijzen”dat Hij
echt was opgestaan.
Diverse mensen mochten Hem zien.
Mochten Zijn littekens voelen.
Om aan de rest van de wereld
te vertellen dat Jezus echt bestaat
en uit het dodenrijk was opgestaan.
Hij is voor onze zonden gestorven.
Zijn taak op aarde was gedaan.
Jezus gaat in de hemel verder,
om daar voor ons een plaats te bereiden.
(zie Johannes 14:3)

Nu is het voor ons wachten,
wachten op het Pinksterfeest,
op de uitstorting van de Heilige Geest,
zodat Jezus in alle mensen kan zijn.

Het is beter voor u dat Ik heen ga.
Want indien Ik niet heenga,
kan de Trooster niet tot u komen,
maar indien Ik heenga zal Ik Hem tot u zenden.
(uit NBG Joh.16:7)
Daarom is Jezus terug gegaan.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Gedenken.


Gedenken.

Een heel groot kruis
siert de hemelsblauwe hemel
op deze Hemelvaartsdag,
van oost naar west
van noord naar zuid.

Ik deed juist op dat moment
de gordijnen open en zag…WAUW!….
Dit is Hemelvaartsdag.
Door dat kruis gingen mijn gedachten naar Jezus.

Onze bevrijding begon bij het kruis.
Aan het kruis werden alle zonden
vergeven door het bloed van Jezus.

En vandaag gedenken wij de Hemelvaart van Hem.
Hij ging terug naar van waar Hij was gekomen,
terug naar God Zijn Vader.
Om voor ons een plaats te bereiden.

Het was toen wachten op Pinksteren.
Wij weten dat de Heilige Geest kwam,
in ons woont en werkt in een ieder van ons.
Zo is Jezus in mij in jou in alle mensen.
En Hij legt in ons het verlangen
naar Zijn wederkomst………….
Kom Heer Jezus kom.

Leni.

leni@vanmarion.nl