Handelingen 26:22b+23 Pasen

Handelingen 26:22b+23 NBV
22b.Wat volgens de Profeten en Mozes moest gebeuren.
23.Namelijk dat de Messias zou lijden en sterven
en dat Hij als eerste van de doden zou opstaan
om aan Zijn eigen volk en aan de heidenen
het licht te verkondigen.

Tek 20 Prediker 3:14+15

Prediker 3:14+15

Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld,
doet Hij voor altijd.

Daar is niets aan toe te voegen,
daar is niets van af te doen.

God doet het zo opdat wij ontzag voor Hem hebben.
Wat er is, was er al lang; wat zal komen,
is er altijd al geweest.

God haalt wat voorbij is altijd weer terug.

Prediker 3:14+15
Uit de Rembrandt Bijbel
14.Ik weet, dat al wat God doet,
dat zal in der eeuwigheid zijn,
en er is niet toe te doen,
noch is er af te doen;
en God doet dat, opdat men vreze
voor  Zijn aangezicht.
15.Hetgeen geweest is, dat is nu,
en wat wezen zal, dat is alrede geweest;
en God zoekt het weggedrevene.

Matteüs 16:22+23 Scan 20

Matteüs 16:22+23 NBV
22.Petrus nam Hem(Jezus)ter zijde
en begon Hem fel terecht te wijzen :
God verhoede het, Heer!
Dat zal U zeker niet gebeuren!
23. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden:
Ga terug, achter Mij, satan!
Je zou me nog van de goede weg afbrengen.
Je denkt niet aan wat God wil,
maar alleen aan wat de mensen willen.

Jesaja 46:9+10

Jesaja 46:9+10 NBV

9.Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd.
IK ben God, er is geen ander, IK ben God,
niemand is aan Mij gelijk.
10.Die in het begin al het einde aankondigde
en lang tevoren wat nog gebeuren moest.
Die zegt: Wat IK besluit, wordt van kracht
en alles wat IK wil, breng IK ten uitvoer.

Romeinen 9:15-18

Romeinen 9:14-18 uit NBV
15.Hij(God) zegt immers tegen Mozes:
IK ben barmhartig voor wie IK barmhartig wil zijn,
IK schenk Genade aan wie IK Genade wil schenken.
16.Alles hangt dus af van God en Zijn barmhartigheid,
niet van de wil of de inspanning van de mens.
17.Zo zegt Hij volgens de Schrift tegen de farao:
IK heb u alleen in leven gelaten om u Mijn macht te tonen
en om iedereen op aarde te laten weten wie IK ben.
18.Dus God is barmhartig voor wie Hij wil
en maakt halsstarrig wie Hij wil.

Filippenzen 2:5-11

Filippenzen 2:5-11 uit NBV
5.Laat onder u de gezindheid heersen
die Christus Jezus had.

6.Hij die de gestalte van God had,
hield Zijn gelijkheid aan God niet vast,

7.maar deed er afstand van.
Hij nam de gestalte aan van een slaaf
en werd gelijk aan een mens.

8.En als mens verschenen,
heeft Hij zich vernederd

en werd gehoorzaam tot in de dood-
de dood aan het kruis.

9.Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam geschonken

die elke naam te boven gaat,
10.opdat in de naam van Jezus
elke knie zich zal buigen,
in de hemel,

op de aarde en onder de aarde,
11.en elke tong zal belijden:
Jezus Christus is Heer,
tot eer van God, de Vader.

Marcus 15:37+38 Goede Vrijdag

Marcus 15:37+38 NBV
37.Maar Jezus slaakte een luide kreet
en blies de laatste adem uit.
38.En het voorhangsel van de tempel scheurde
van boven tot onder in tweeën.
38.Toen de centurio, die recht tegenover Hem stond,
Hem zo Zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij:
Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon.

1Johannes 5:13-15.

1 Johannes 5:13-15 uit NBV.

13.Dit alles schrijf  ik(Johannes)u omdat u
moet weten dat u eeuwig leven hebt,
u die gelooft in de Naam van de Zoon van God.
14.Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden,
in de zekerheid dat Hij naar ons luistert
als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is
met Zijn wil.
15.En omdat we weten dat Hij naar ons luistert,
wat we Hem ook vragen,weten we ook dat we alles
al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben.