Leven in geloof.

scannen0673

 Leven in geloof.

Leven in GELOOF
is geloven in HOOP
is geloven in LIEFDE
is geloven in een leven van GENADE.

Leven in geloof is geloven
in de Schepper van hemel en aarde.
Leven in geloof is geloven
dat ook jij een schepsel
van die grote Schepper bent.
Leven in geloof is zeker weten
dat Hij van je houdt.
Leven in geloof is geloven in hoop,
hoop in je leven is houvast vinden bij God.
Leven in geloof is geloven
dat Jezus voor jouw zonden gestorven is.
Leven in geloof is geloven
in een oplossing als er problemen zijn.
Leven in geloof is geloven
dat je getroost word in je verdriet.
Leven in geloof is geloven
dat je bemoedigd word door het Woord van God.
Leven in geloof is vol verwondering
Zijn aanwezig zijn ervaren.
Leven in geloof is vol verbazing
Zijn wonderen zien.
Leven in geloof is niet in toeval geloven,
maar toevalligheden aanvaarden
als tekens van Zijn Liefde voor jou.
Dat is leven in geloof
…………………voor mij.

Leni.

leni@vanmarion.nl
(27-11-2010)

Efeziërs 1:4-6


Efeziërs 1:4-6 NBV

4.In Christus immers
heeft God,
voordat de wereld
gegrondvest werd,

ons vol liefde uitgekozen
om voor Hem heilig
en zuiver te zijn,

5.en Hij heeft ons naar Zijn wil 
en verlangen voorbestemd
om in Jezus Christus
Zijn kinderen te worden,
6. tot eer van de grootheid
van Gods Genade,
ons geschonken

in Zijn geliefde Zoon.

1 Kronieken 29:11

1 Kronieken 29:11 NBG
11.Van U, o HERE,

is de grootheid en de kracht,
de heerlijkheid,
de roem en de majesteit,
ja, alles wat in de hemel
en op de aarde is;
van U is de heerschappij,
o HERE,
en Gij zijt als hoofd
boven alles verheven.

Romeinen 6:8+9

Romeinen 6:8+9 NBV
Wanneer wij met Christus
zijn gestorven,
geloven we dat we ook net Hem
zullen leven,
omdat we weten dat Hij,
die uit de dood is opgewekt,
niet meer sterft.
De dood heeft geen macht
meer over Hem.

Jacobus 3:18

Jacobus 3:18 NBV
Waar in vrede wordt gezaaid,
brengt gerechtigheid
haar vruchten voort
voor hen die vrede stichten.

Jacobus 3:18
Statenvertaling.
En de vrucht
der rechtvaardigheid
wordt in vrede gezaaid
voor degene,
die vrede maken.

Romeinen 12:20+21


Romeinen 12:20+21 NBV
20.Maar,
als uw vijand honger heeft,
geef hem dan te eten,
als hij dorst heeft,
geef hem dan te drinken.
Dan stapelt u gloeiende kolen
op zijn hoofd.
21.Laat u niet overwinnen
door het kwade,
maar overwin het kwade
door het goede.

 

Efeziërs 1:11+12

Efeziërs 1:11+12 NBV
11.In Jezus heeft God die alles
naar Zijn wil en besluit 
tot stand brengt,
ons de bestemming toebedeeld,
12 om vanaf het begin
onze hoop te vestigen op Christus,
tot eer van Gods grootheid.

Efeziërs 1:8a-10

Efeziërs 1:8a-10 NBV
God heeft ons
in al Zijn wijsheid
en inzicht
dit mysterie onthuld:

Zijn voornemen
om met Christus de voltooiing
van de tijd te verwezenlijken
en Zijn besluit
om alles in de hemel
en op aarde onder één hoofd
bijeen te brengen,
onder Christus.

 

Micha 5:3-4

Micha 5:3+4 NBV
Hij zal aantreden en hen
als een herder weiden,
bekleed met de macht
van de HEER,
Zijn God,
met de Majesteit
van diens verheven Naam.
Zij zullen veilig wonen,
want Hij zal heersen tot aan
de einden der aarde,
en Hij brengt vrede.