Vrede op aarde.

Scannen0501

 Vrede op aarde.

Tekst uit Lucas 2:8-14 uit NBV.
Niet ver daar vandaan brachten herders
de nacht door in het veld,
ze hielden de wacht bij hun kudde.
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen
en werden ze omgeven door het stralende Licht van de Heer,
zodat ze hevig schrokken.
De engel zei tegen hen:Wees niet bang,
want ik kom jullie goed nieuws brengen,
dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David voor jullie
een Redder geboren.
Hij is de Messias,de Heer.
Dit zal voor jullie een teken zijn:
jullie zullen een pasgeboren kind vinden
dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.
En plotseling voegde zich bij de engel
een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.

leni@vanmarion.nl

Galaten 4:4-7.

Galaten4:4-7  uit NBV.
4.Maar toen de tijd gekomen was zond God Zijn Zoon,
geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet,
5.maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij
Zijn kinderen zouden worden.
6.En omdat u Zijn kinderen bent,heeft God ons de Geest
van Zijn Zoon gegeven, die Abba,Vader roept.
7.U bent geen slaven meer,u bent kinderen van God
en als Zijn kinderen bent u erfgenamen,
door de wil van God.
(04-12-2011)

Dubbel Licht

Dubbel licht.

Als het licht van Jezus
in een hart gaat schijnen
zal al wat duister is verdwijnen.

De leugen zal vluchten voor de Waarheid
het hart is van zijn last bevrijd.

Het hart wordt dubbel lichter
door het licht van Jezus.

 

Kerst 2012-3

Lucas 1:31-33 uit NBV.

31.Luister, je zult zwanger worden
en een zoon baren
en je moet Hem Jezus noemen.
32.Hij zal een groot man worden
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd
en God,de HEER,zal Hem de troon
van Zijn vader David geven.
33.Tot in eeuwigheid zal Hij Koning zijn
over het volk van Jacob
en aan Zijn Koningschap zal geen einde komen.

Kerst 2012-2

 Lucas 1:28-30 uit NBV.

28.Gabriël ging haar huis binnen en zei:
Gegroet Maria,je bent begenadigd,
de HEER is met je.
29.Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden
en vroeg zich af wat die begroeting
te betekenen had.
30.Maar de engel zei tegen haar:
Wees niet bang,Maria,
God heeft je Zijn gunst geschonken.

Kerst 2012-1

Lucas 1:26+27 uit NBV.

Aankondiging van de geboorte van Jezus.

26.In de zesde maand zond God
de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea,
27.naar een meisje dat was uitgehuwelijkt
aan een man die Jozef heette,
een afstammeling van David.
Het meisje heette Maria.

 

Jesaja 11:1-5.

  Jesaja 11:1-5 uit NBV.

1.Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2.De Geest van de HEER zal op Hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en eerbied voor de HEER.
3.Hij ademt eerbied voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
4.Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
5.Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.

( Een profetie over de komst van Jezus)

Psalm 36:8-10


Psalm 36:8-10 NBV

Hoe kostbaar is Uw liefde, God!
In de schaduw van Uw vleugels
schuilen de mensen,
zij laven zich aan de overvloed van Uw huis,
U lest hun dorst met een stroom
van vreugden,
want bij U is de bron van het leven,
door Uw licht zien wij licht.

Depressief. Een oud schrijfsel uit 2007- 31 Dec


1.Telkens weer moet ik zo huilen,
voel ik mij zo depressief.
Vader mag ik bij U schuilen
voor die grote dagendief?
Alles lijkt zo zwaar te dragen,
al mijn energie is op.
Door dat rare in de war zijn,
staat mijn leven op zijn kop.

2.Werken,was doen en verzorgen,
dat ik altijd zomaar deed.
Kost mij nu toch zoveel denkwerk,
lijkt het of ik niets meer weet.
Ik zweef ergens boven aarde,
er dringt niets meer tot me door.
Zelfs mijn armen lijken langer
is er weinig wat ik hoor.

3.Hierin ben ik toch zo eenzaam,
is er niemand die het snapt.
Door dat onbegrip van mensen,
is er iets in mij geknapt.
Here God U kunt mij helpen
U bent er altijd voor mij.
Door mijzelf aan U te geven
komt genezing dichterbij.

4.Ik zie heus de zon wel schijnen
en geniet ik van een kind.
Eens zal ook de tijd weer komen,
dat ik toch mezelf weer vind.
Maar nu doe ik niets dan huilen,
weet ik zelf niet eens waarom.
Voel ik mij toch zo onzeker,
in mijn hoofd voelt alles krom.

5.Ik ben hierin met God bezig,
door te zoeken naar Zijn plan.
Ik wil hierin naar Hem luist’ren,
want daar word ik sterker van.
Ook al moet ik nu zo huilen,
is het net of niets mij raakt,
deze tijd zal niet voor niets zijn,
wordt door God weer goed gemaakt.

6.Vader dank U voor gevoelens
positief en negatief.
U heeft ze aan mij gegeven,
nu ben ik zo depressief.
Dit gevoel is echt bijzonder,
ook al is het negatief.
Want ook hiervan kan ik leren,
dat is dan weer positief.

7.Door die tranen van vermoeidheid,
voel ik mij nu even ziek.
Maar al voel ik mij ellendig
ik ben blij met wat muziek.
Ik mag in mijn tranen weten,
dat elk lijden heeft een doel.
God zal hierin dichtbij mij zijn
en dat is zo’n goed gevoel.

8.Ik ben hierdoor heel erg kwetsbaar.
zo gevoelig en gewond,
ik blijf hopen en vertrouwen
dan word ik weer snel gezond.

Leni.

leni@vanmarion.nl

De regenboog

De regenboog.

Een boog van kleuren
aan de hemel die
de aarde omarmd.

Heel de wereld past in die cirkel
van Gods Liefde en trouw.

Niemand valt buiten
Gods Liefde.
Niemand valt buiten
Zijn trouw.

Niets en niemand
kan ons scheiden

 van God de Schepper,
de Schepper van alles
en iedereen.

Een boog van kleuren
te zien voor iedereen.

Galaten 2:19+20

Galaten 2:19+20 NBV

Want ik ben gestorven door de wet
en leef niet langer voor de wet,
maar voor God.
Met Christus ben ik gekruisigd:
ikzelf leef niet meer,
maar Christus leeft in mij.
Mijn leven hier op aarde leef ik
in het geloof in de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad
en zich voor mij heeft prijsgegeven.

Galaten 2:19+20
Uit de Rembrandt Bijbel

Want ik ben door de wet der wet gestorven,
opdat ik Gode leven zou.
Ik ben met Christus gekruist; en ik leef,
doch niet meer ik,
maar Christus leeft in mij;
en hetgeen ik nu in het vlees leef,
dat leef ik door het geloof des Zoons van God,
Die mij liefgehad heeft,
en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.