Psalm 25:4+5


Psalm 24:4+5 Statenvertaling

HEERE! maak mij Uw wegen bekend,
leer mij Uw paden.
Leid mij in Uw waarheid,
en leer mij, want Gij zijt
de God mijns heils;

U verwacht ik den gansen dag.

Psalm 25:4+5 NBV
Maak mij, HEER, 
met Uw wegen vertrouwd,
leer mij Uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van Uw waarheid
en onderricht mij,

want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen, elke dag weer 

Psalm 67:2+3

Psalm 67:2+3 NBV
2.God,wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van Uw gelaat over ons schijnen,
3.dan zal men op aarde Uw Weg leren kennen,
in heel de wereld Uw reddende kracht.

Psalm 67:2+3 NBG
2.God zij ons genadig en zegene ons,
Hij doe Zijn aanschijn bij ons lichten,
3.opdat men op aarde Uw Weg kenne,
onder alle volken Uw heil.

 

Psalm 57:2+3

Psalm 57:2+3 NBG
2.Wees mij genadig, o God,
wees mij genadig,
want bij U schuilt mijn ziel;
ja, in de schaduw van Uw vleugelen
zal ik schuilen,
totdat het onheil voorbij is.
3.Ik roep tot God, de Allerhoogste,
tot God, die het voor mij voleindigt.

 

Psalm 147:15-18

Psalm 147:15-18 NBG
15.God zendt Zijn bevel op aarde,
Zijn Woord loopt zeer snel;
16.Hij geeft sneeuw als wol,
Hij strooit de rijp als as,
17.Hij werpt Zijn ijs als stukken;
wie kan bestaan voor Zijn koude?
18.Hij zendt Zijn Woord en doet ze smelten,
Hij doet Zijn wind waaien,-
daar vloeien de wateren.

Psalm 108:2-6

Psalm 108:2-6 NBG
2.Mijn hart is gerust, o God,
ik wil zingen, psalmzingen, ja van harte.
3.Waak op, harp en citer,
ik wil het morgenrood wekken.

4.Ik zal U loven, o HERE, onder de volken,
U psalmzingen onder de natiën,
5.want hoger dan de hemel is Uw goedertierenheid,
tot aan de wolken reikt Uw trouw.
6.Verhef U boven de hemelen, o God,
Uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.

 

Psalm 91:4

Psalm 91:4 NBV
4.Hij(God)zal je beschermen
met Zijn vleugels,

onder Zijn wieken
vind je een toevlucht,

Zijn trouw is een veilig schild.

Psalm 91 :4 NBG
4.Met Zijn (God) vlerken
beschermt Hij u,

en onder Zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;

Zijn trouw is schild en pantser.

Psalm 93:1

Psalm 93:1 NBG
De HERE is Koning.
Met Majesteit heeft Hij Zich bekleed;
de HERE heeft Zich bekleed,
Hij heeft Zich met kracht omgord.
Vast staat nu de wereld,
zij wankelt niet.

Psalm 32:7

Psalm 32:7
Uit de Rembrandt Bijbel

7.Gij zijt mij een Verberging;
Gij behoedt mij voor benauwdheid;
Gij omringt mij met vrolijke gezangen
van bevrijding.

Psalm 32:7 NBV
7.Bij U ben ik veilig,

U behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich
van bevrijding.

Psalm 147:15-18

Psalm 147:15-18 NBV

15.Hij (God)  zendt Zijn bevelen
naar de aarde,
vlug als een renbode
gaat Zijn Woord.
16.Hij laat het sneeuwen als wol,
rijp strooit Hij uit als stof,
17.hagel werpt Hij in brokken neer,
wie is tegen Zijn koude bestand?
18.Hij zendt Zijn Woord en alles smelt,
Hij stuurt Zijn adem,
de wateren stromen.

Tekst bij 338 Psalm 27:4+5

Psalm 27:4+5 NBV
Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in Zijn tempel.
Hij laat mij schuilen onder Zijn dak
op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in Zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.

Tekst bij 226 Psalm 135:5-7


Psalm 135:5-7 NBV

5.Ik weet het: Groot is de HEER
onze HEER overtreft alle goden.
6.De HEER maakt AllES wat Hij wil
in de hemel en op de aarde
en in de diepten van de oceanen.
7.Wolken wekt Hij aan de einder der aarde,
bliksem maakt Hij en de regen valt,
de wind laat Hij los uit Zijn schatkamers.