Tekst bij 226 Psalm 135:5-7


Psalm 135:5-7 NBV

5.Ik weet het: Groot is de HEER
onze HEER overtreft alle goden.
6.De HEER maakt AllES wat Hij wil
in de hemel en op de aarde
en in de diepten van de oceanen.
7.Wolken wekt Hij aan de einder der aarde,
bliksem maakt Hij en de regen valt,
de wind laat Hij los uit Zijn schatkamers.

 

Gedicht bij 279 licht+Psalm 27:1

Licht.

Heer, U bent mijn licht.
Het licht in mijn duisternis.
U verdreef het donker
U verdreef mijn angst.
Nu U mijn licht bent
hoef ik niet meer bang te zijn.

Bij U ben ik veilig!!

Naar Psalm 27:1 NBV
De Heer is mijn licht, mijn behoud.
Wie zou ik vrezen?
Bij de Heer is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn.

Tekst bij 190 Psalm 119:89-91

Psalm 119:89-91 NBV
89.HEER, voor eeuwig staat Uw Woord
in de hemel vast.
90.Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,
U hebt de aarde gegrondvest
en zij houdt stand.
91.Naar Uw voorschriften
blijven hemel en aarde bestaan,

ALLES is aan U onderworpen!

Uit de Rembrandt Bijbel
Psalm 119:89-91
89.O HEERE!
Uw woord bestaat in der eeuwigheid
in de hemelen.
90.Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht;

Gij hebt de aarde vastgemaakt
en zij blijft staan;

91.Naar Uw verordeningen blijven zij
nog heden staan,
want zij allen zijn Uw knechten.

 

Tek 141+Psalm 135:5-7

Psalm 135:5-7 NBV

5.Ik weet het: groot is de HEER,
onze HEER overtreft alle goden.
6.De HEER maakt alles wat Hij wil
in de hemel en op aarde
en in de diepten van de oceanen.
7.Wolken wekt Hij aan de einder der aarde,
bliksems maakt Hij en de regen valt,
de wind laat Hij los uit Zijn schatkamers.

Tek 168 Psalm 145:1-3

Psalm 145:1-3 NBV

U, mijn God en Koning, wil ik roemen,
Uw Naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, Uw Naam loven
tot in eeuwigheid: Groot is de HEER,
Hem komt alle lof toe,
Zijn grootheid is niet te doorgronden.

Psalm 145:1-3
Uit de Rembrandt Bijbel
1.O mijn God, Gij Koning!
ik zal U verhogen
en Uw Naam loven
in eeuwigheid en altoos.
2.Te allen dage zal ik U loven
en Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altoos.
3.De HEERE is groot en zeer te prijzen
en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.
.

Psalmen 145:14-16 T937

Psalmen 145:14-16 NBV
14.Een steun is de HEER voor wie is gevallen.
Wie gebukt gaat richt Hij op.
15.Allen zien hoopvol naar U uit,
U geeft brood, op de juiste tijd.
16.Gul is Uw Hand geopend,
U vervult het verlangen van alles wat leeft.

Psalm 94:7-9 + T777

Psalm 94:7-9 NBV
7.De HEER ziet het niet, zeggen ze,
de God van Jacob merkt toch niets.
8.Kom tot inzicht, onverstandigen.
Dwazen, worden jullie ooit wijs?
Hij heeft het oor geplant-zou Hij niet horen?
het oog gevormd-zou Hij niet zien

Psalm 119:89-91

Psalm 119:89-91 NBV
89.HEER, voor eeuwig
staat Uw Woord in de Hemel vast.
90.Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,
U hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand.
91.Naar Uw voorschriften
blijven Hemel en aarde bestaan,
alles is aan U onderworpen.

Psalm 40:6 T976


Psalm 40:6 NBV

6.Veel wonderen hebt U verricht,
veel goeds voor ons besloten,
HEER, mijn God.
Niemand is te vergelijken met U!
Wil ik er over spreken, ervan verhalen,
het is te veel om op te sommen.

Psalm 51:12-14

Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13.verban mij niet uit Uw nabijheid,
neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14.Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.