Psalm 36:8-10


Psalm 36:8-10 NBV

Hoe kostbaar is Uw liefde, God!
In de schaduw van Uw vleugels
schuilen de mensen,
zij laven zich aan de overvloed van Uw huis,
U lest hun dorst met een stroom
van vreugden,
want bij U is de bron van het leven,
door Uw licht zien wij licht.

Psalm 25:4+5

Psalm 25:4+5 NBV
Maak mij HEER
met Uw wegen vertrouwd,
leer mij Uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van Uw waarheid
en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen,
elke dag weer.

Psalm 105:1-3


Psalm 105:1-3 NBV

Loof de HEER,
roep luid Zijn Naam,
maak Zijn daden bekend
onder de volken,
zing en speel voor Hem,
spreek vol lof
over Zijn wonderen,
beroem u op Zijn heilige Naam.
Wees blij van hart,
u die de HEER zoekt.

Psalm 18:2-4


Psalm 18:2-4 NBV

2.Hij(David)zei:
Ik heb U lief, HEER, mijn sterkte,
3.HEER, mijn rots, mijn vesting,
mijn bevrijder, mijn schild,
kracht die mij redt, mijn burcht.
Ik roep: Geloofd zij de HEER,
want ik ben van mijn vijanden verlost.

Psalm 25:4+5


Psalm 24:4+5 Statenvertaling

HEERE! maak mij Uw wegen bekend,
leer mij Uw paden.
Leid mij in Uw waarheid,
en leer mij, want Gij zijt
de God mijns heils;

U verwacht ik den gansen dag.

Psalm 25:4+5 NBV
Maak mij, HEER, 
met Uw wegen vertrouwd,
leer mij Uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van Uw waarheid
en onderricht mij,

want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen, elke dag weer 

Psalm 67:2+3

Psalm 67:2+3 NBV
2.God,wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van Uw gelaat over ons schijnen,
3.dan zal men op aarde Uw Weg leren kennen,
in heel de wereld Uw reddende kracht.

Psalm 67:2+3 NBG
2.God zij ons genadig en zegene ons,
Hij doe Zijn aanschijn bij ons lichten,
3.opdat men op aarde Uw Weg kenne,
onder alle volken Uw heil.

 

Psalm 57:2+3

Psalm 57:2+3 NBG
2.Wees mij genadig, o God,
wees mij genadig,
want bij U schuilt mijn ziel;
ja, in de schaduw van Uw vleugelen
zal ik schuilen,
totdat het onheil voorbij is.
3.Ik roep tot God, de Allerhoogste,
tot God, die het voor mij voleindigt.

 

Psalm 147:15-18

Psalm 147:15-18 NBG
15.God zendt Zijn bevel op aarde,
Zijn Woord loopt zeer snel;
16.Hij geeft sneeuw als wol,
Hij strooit de rijp als as,
17.Hij werpt Zijn ijs als stukken;
wie kan bestaan voor Zijn koude?
18.Hij zendt Zijn Woord en doet ze smelten,
Hij doet Zijn wind waaien,-
daar vloeien de wateren.

Psalm 108:2-6

Psalm 108:2-6 NBG
2.Mijn hart is gerust, o God,
ik wil zingen, psalmzingen, ja van harte.
3.Waak op, harp en citer,
ik wil het morgenrood wekken.

4.Ik zal U loven, o HERE, onder de volken,
U psalmzingen onder de natiën,
5.want hoger dan de hemel is Uw goedertierenheid,
tot aan de wolken reikt Uw trouw.
6.Verhef U boven de hemelen, o God,
Uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.

 

Psalm 91:4

Psalm 91:4 NBV
4.Hij(God)zal je beschermen
met Zijn vleugels,

onder Zijn wieken
vind je een toevlucht,

Zijn trouw is een veilig schild.

Psalm 91 :4 NBG
4.Met Zijn (God) vlerken
beschermt Hij u,

en onder Zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;

Zijn trouw is schild en pantser.

Psalm 93:1

Psalm 93:1 NBG
De HERE is Koning.
Met Majesteit heeft Hij Zich bekleed;
de HERE heeft Zich bekleed,
Hij heeft Zich met kracht omgord.
Vast staat nu de wereld,
zij wankelt niet.

Psalm 32:7

Psalm 32:7
Uit de Rembrandt Bijbel

7.Gij zijt mij een Verberging;
Gij behoedt mij voor benauwdheid;
Gij omringt mij met vrolijke gezangen
van bevrijding.

Psalm 32:7 NBV
7.Bij U ben ik veilig,

U behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich
van bevrijding.