Paaskleur.


Paaskleur.

De kleur geel is een kleur
die prachtig bij Pasen past.
Geel van narcissen en violen.
Vrolijk en blij.
Maar Pasen is ook blauw
van een stralende lentehemel.
Is groen van nieuw leven,
van jonge blaadjes aan de bomen.
Pasen is rood en oranje en paars van tulpen,
van echte lente bloemen.
Er zijn zoveel verschillende kleuren.

Er zijn zoveel verschillende mensen,
mensen waar het Pasen voor werd.
Voor elk mens kwam Jezus,
niet alleen voor mij,
dus niet alleen geel of rood.
Pasen is voor alle mensen van elke kleur of ras.

Pasen staat voor de kracht van God,
voor opstanding uit de dood van Jezus.
Pasen is een groei en bloei
en kleur explosie in de lente,
door God zo bedacht.

(24-04-2011)

Handelingen 26:22b+23 Pasen

Handelingen 26:22b+23 NBV
22b.Wat volgens de Profeten en Mozes moest gebeuren.
23.Namelijk dat de Messias zou lijden en sterven
en dat Hij als eerste van de doden zou opstaan
om aan Zijn eigen volk en aan de heidenen
het licht te verkondigen.

Tekst bij 230 2Korintiërs 5:18+19

2 Korintiërs 5:18+19 NBV
Verzoening!
18.Dit alles is het werk van God.
Hij heeft ons door Christus met zich verzoend
en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.
19.Het is God die door Christus de wereld
met zich heeft verzoend;
Hij heeft de wereld
haar overtredingen niet aangerekend.
En ons heeft Hij de verkondiging
van de verzoening toevertrouwd.

Lucas 24:2-6

Lucas 24:2-6A NBV
2.Bij het graf aan gekomen,
zagen ze echter dat de steen
voor het graf was weggerold,
3.en toen ze naar binnen gingen,
vonden ze het lichaam
van de Heer Jezus niet.
4.Hierdoor raakten ze
helemaal van streek.
Plotseling stonden er twee mannen
in stralende gewaden bij hen.
5. Ze werden door schrik bevangen
en sloegen de handen voor hun ogen.
De mannen zeiden tegen hen:
Waarom zoekt u de levende
onder de doden?
Hij is niet hier,
Hij is uit de dood opgewekt.

Pasen

Pasen!

De verborgen boodschap
van een chocolade paaseitje.

Ik zag, toen ik het papiertje
van het eitje afhaalde,

een heel klein kruisje
met in elke hoek een hartje.

Het raakte me!!
En toen ik het ging tekenen
kwam dit tevoorschijn.
Het kruis met de vier harten,
waarvan er twee een vlinder vormen…..
Opnieuw geboren worden…
De Opstanding zag ik erin!
Het plaatje werd compleet
met het Anker van de Hoop.

Het paste er precies in, als in een puzzel,
Geloof, Hoop en Liefde….
Gods Boodschap via een paaseitje!!

Jezus is opgestaan!!

Jezus is op gestaan
uit de dood.
Als je dit echt 
met heel je hart en ziel gelooft,
dan wil je zo graag
dat iedereen dit hoort
en  nooit meer zal vergeten.

Jezus is niet dood ,maar leeft!!!

Hebreeën 2:10

Hebreeën 2:10 NBV
Want om vele kinderen in Zijn luister
te laten delen achtte God,
voor wie en door wie alles bestaat,

het passend de Bereider van hun redding
door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid
te voeren.

Nieuw leven in Christus T29

Nieuw leven in Christus.

De steen is weggerold, het graf is leeg………

Gods Geest  is neergedaald
en in ieders hart gekomen.
Altijd is God er en overal is Hij bij,
in elke situatie.
Nooit zijn wij sinds ons prille bestaan
zonder Hem geweest.
Hij heeft ons gewild en gemaakt.
Als je mag gaan beseffen
wat dat echt voor jou betekent,
dan is dat/wordt dat je nieuwe leven,
dat je van God ontvangt.
Je bent je bewust, je ervaart,
je voelt dat God er altijd is,
elk moment van de dag.
Je nieuwe leven in Christus.

Pasen.

Pasen.

En dan is er deze dag,
de dag van het GROTE LICHT
van PASEN.

De opstanding van Jezus.

Wat zijn wij mensen bevoorrecht,
dat God zoveel van ons houdt.
Dat het voor Hem niet ophoudt
bij GOEDE VRIJDAG.

Maar dat het verder gaat,
zelfs de dood is niet het einde.
Maar een nieuw begin van nieuw LEVEN,
in het licht van PASEN.
Door Gods grote Liefde
voor ons mensen.
Wauw!!

Leni.(12-03-2009)

Genade.

Genade.


De verleiding ligt
overal op de loer.
En voor de zoveelste keer
kraait de haan.
Even zovele keren
verraadde ik Jezus.
Ondanks al die zonden
blijft Hij naast me staan.
Wat een Liefde
wat een Genade
wat moet Hij
veel van mij houden,
dat Hij mij
steeds maar weer vergeeft.

Ik wil Hem loven
Hem bedanken
voor zoveel Liefde.
Ik wil ten diepste beseffen
hoe Jezus voor al mijn zonden
geleden heeft.

Wat geeft Hij mij
oneindig veel Liefde,
ik kan er niet bij………………….

leni@vanmarion.nl

(herhaling van 2008)

Jezus wist.

scannen0626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus wist.

Jezus wist ook
dat Hij uit de dood zou opstaan.
Dat was ook voor mensen
reeds lang geleden bekend gemaakt.
En Jezus had het zelf ook gezegd,
dat Hij zou sterven en dat Hij op zou staan.

Maar niemand had het begrepen.

Leni.

(Pasen 2010)

Lucas 24:25-27  uit NBV.
Toen zei Jezus tegen de Emmaüsgangers:
Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip
dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?
Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan
om Zijn glorie binnen te gaan?
Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de schriften
over Hem geschreven stond,
en Hij begon bij Mozes en de Profeten.

1 Petrus 3:18

1 Petrus 3:18 NBV

Ook Christus immers heeft,
terwijl Hij zelf rechtvaardig was,
geleden voor de zonden van onrechtvaardigen,
voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen.
Naar het lichaam werd Hij gedood maar
naar de Geest tot leven gewekt.

1 Petrus 3:18-20..

scannen0696

1 Petrus 3:18-20 uit NBV.
…ook Christus immers heeft,
terwijl Hij zelf rechtvaardig was,
geleden voor de zonden van de onrechtvaardigen,
voor eens en altijd om u zo bij God te brengen.
Naar het lichaam werd Hij gedood
maar naar de Geest tot leven gewekt.
Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten,
om dit alles te verkondigen aan hen
die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen,
toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd.
In de ark werden slechts enkele mensen,
acht in totaal,van de watervloed gered.

Lucas 24:25-27

560-4Lucas 24:25-27 NBV
25.Toen zei Jezus tegen de Emmaüsgangers:
Hebt u dan zo weinig verstand
en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft
in alles wat de Profeten gezegd hebben?
26.Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan
om Zijn glorie binnen te gaan?
27.Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften
over Hem geschreven stond
en Hij begon bij Mozes en de Profeten.

Efeziërs 2:4+5 Pasen

Efeziërs 2:4+5 NBV
4.Maar omdat God zo barmhartig is,
omdat de liefde die Hij voor ons
heeft opgevat zo groot is,
5.heeft Hij ons,
die dood waren door onze zonden,

samen met Christus levend gemaakt.
Ook u bent nu door Zijn Genade gered.

Romeinen 5:15-19.

scannen0671

Romeinen 5:15-19 uit NBV.

Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven.
Door de overtreding van één mens
moesten alle mensen sterven,
maar de genade die God aan alle mensen schenkt
door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger.
Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens
verre te boven,
want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid,
maar de genade
die na talloze overtredingen geschonken werd,
heeft tot vrijspraak geleid.
Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens,
is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak
in zo’n overvloed hebben ontvangen,
zullen heersen in het eeuwige leven,
dankzij die ene mens, Jezus Christus.

Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens
ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld
zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden
dat ALLEN worden vrijgesproken en daardoor zullen leven.
Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens
alle mensen zondaars werden,
zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens
alle mensen rechtvaardigen worden.

Paastekening.

 De weg naar Pasen.

Als wij eerst eens op weg gaan…..

Stil staan bij het kruis….

En gaan van Golgotha naar Pasen…

Stil staan bij het open graf…

En als wij dan nog verder gaan…

Komen wij bij Pinksteren…..

Zo zijn wij,

even in gedachten,

langs de Weg die Jezus ging gegaan.

Gedenken wij wat Hij voor ons heeft gedaan….

Uit LIEFDE heeft Hij ons vrijgekocht…

Leven wij door Jezus in Genadetijd….

Leni.

leni@vanmarion.nl

Vrucht.

Scannen0354

Vrucht.

Het zaad van Genade is gezaaid.
Na drie dagen kwam het op,
kwam Jezus uit het graf.
Het groeit en groeit
en draagt nog steeds Zijn vruchten.

Nog steeds geeft het nieuw zaad.
Het verspreidt zich
over heel de aarde.
Elke dag
wordt er opnieuw gezaaid.
Zaad van Genade,
Zaad van Liefde.
Het Woord van God.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Tekening.

Uitleg.
Jezus leeft!
Jezus is opgestaan.
Het kruis is tot bloei gekomen,
de vruchten zijn allemaal hartjes,
de Liefde van Jezus kan uitgedeeld worden.
Het geeft ons allemaal hoop(anker)
voor de toekomst.
Een toekomst vol Genade.
Alles door Gods onvoorwaardelijke liefde(hart)

Lucas 24:6-8.

Lucas 24:6-8 uit NBV.
6.Jezus is hier niet,
Hij is uit de dood op gewekt.
Herinner u wat Hij u gezegd heeft
toen Hij nog in Galilea was:
7.de Mensenzoon moest worden uitgeleverd
aan zondaars en moest gekruisigd worden
en op de derde dag opstaan.
8.Toen herinnerden ze zich Zijn Woorden
.

Romeinen 5:8-11.

Romeinen 5:8-11 uit NBV.

Maar God bewees ons Zijn Liefde
doordat Christus voor ons gestorven is
toen wij nog zondaars waren.
Des te zekerder is het dus dat wij,
nu we door Zijn dood zijn vrijgesproken,
dankzij Hem zullen worden gered
en niet veroordeeld.
Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren
al met Hem verzoend door de dood van Zijn Zoon,
des te zekerder is het dat wij,nu we met Hem zijn verzoend,
worden gered door Diens leven.
En meer nog,dat wij God prijzen danken we
aan onze Heer Jezus Christus,
door wie we nu al met God zijn verzoend.

Johannes 16:7-11.

Scannen0237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes 16:7-11 uit NBV.
7.Werkelijk,zegt Jezus,
het is goed voor jullie dat Ik ga,
want als Ik niet ga zal de Pleitbezorger
niet bij jullie komen,maar als Ik weg ben,
zal Ik Hem jullie zenden.
8.Wanneer Hij komt zal Hij
de wereld duidelijk maken wat zonde,
gerechtigheid en oordeel is:
9.zonde-dat ze niet in Mij geloven.
10.gerechtigheid-dat Ik naar de Vader ga
en jullie Me niet meer zien,
11.oordeel-dat de heerser over deze wereld
is veroordeeld.

Pasen .. Lucas 24:36-47.

 Pasen..Lucas 24:36-47 uit NBV.

Terwijl ze(de Emmaüsgangers)nog aan het vertellen waren
kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei:
Vrede zij met jullie.
Verbijsterd en door angst overmand,
meenden ze een geestverschijning te zien.
Maar Hij zei tegen hen:Waarom zijn jullie zo ontzet
en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel?
Kijk naar Mijn handen en voeten,Ik ben het zelf!
Raak Me aan en kijk goed,want een geest
heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.
Daarna toonde Hij hun Zijn handen en Zijn voeten.

scannen0647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en
stomverbaasd waren,vroeg Hij hun:
Hebben jullie hier iets te eten?
Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis.
Hij nam het aan en at het voor ogen op.
Hij zei tegen hen:Toen ik nog bij jullie was,
heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes,
bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat
in vervulling moest gaan.
Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk
voor het begrijpen van de Schriften.

Hij zei tegen hen:
Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven,
maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,
en dat in  Zijn Naam alle volken opgeroepen zullen worden
om tot inkeer te komen,opdat hun zonden worden vergeven.

1 Korintiërs 15:12-22.

scannen0636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Korintiërs 15:12-22 uit NBV.

Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd
dat Hij uit de dood is opgewekt,
hoe kunnen sommigen van u dan zeggen
dat de doden niet zullen opstaan?
Als de doden niet opstaan,
is ook Christus niet opgewekt;
en als Christus niet is opgewekt,
is onze verkondiging zonder inhoud
en uw geloof zinloos.
Dan blijkt dat wij als getuigen van God over Hem
hebben gelogen,
omdat we verklaard hebben dat Hij Christus
heeft opgewekt-
want als er geen doden worden opgewekt,
dan kan Hij dat niet hebben gedaan.
Wanneer de doden niet worden opgewekt,
is ook Christus niet opgewekt.
Maar als Christus niet is opgewekt,
is uw geloof nutteloos,
bent u nog een gevangene van uw zonden
en worden de doden die Christus toebehoren
niet gered.
Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen,
zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.
Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt,
als de eerste van de gestorvenen.
Zoals de dood er is gekomen door één mens,
zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen
door één mens.
Zoals wij door Adam allen sterven,
zo zullen wij door Christus allen levend
worden gemaakt.

Paasdoel.

Paasdoel.

Paastakken
en paaseieren
horen bij de lente.
Jonge blaadjes
en kuikentjes 
horen bij nieuw leven.
Een wonder,
elk voorjaar
weer opnieuw.

Paasfeest
hoort bij Jezus,
bij onze opgestane Heer.

Jezus is het Paaslam
die de straf
van onze zonden heeft gedragen.
Hij overwon de dood,
Hij overwon de duisternis
en kwam levend uit het graf.
Het werd licht.

Jezus,onze Heer verrees.
Een wonder elke dag opnieuw.

Paasfeest is de VERZOENING
tussen God en mensen.
De zonden zijn vergeven.

Dat was en is
het doel van Pasen,
mis het niet

door de takken en de eieren.

Leni.