Psalm 25:4+5

Psalm 25:4+5 NBV
Maak mij HEER
met Uw wegen vertrouwd,
leer mij Uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van Uw waarheid
en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen,
elke dag weer.

Romeinen 8:19-21

Romeinen 8:19-21 NBV
De schepping ziet er reikhalzend naar uit
dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.
Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid,
niet uit eigen wil,
maar door Hem die haar daaraan

heeft onderworpen.
Maar ze heeft hoop gekregen,
omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd
uit de slavernij van de vergankelijkheid
en zal delen in de vrijheid en luister
die  Gods kinderen geschonken wordt.

Romeinen 8:19-21
Uit de Rembrandt Bijbel
Want het schepsel, als met opgestoken hoofde,
verwacht de openbaring der kinderen Gods.
Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen,
niet gewillig, maar om diens wil,
die het der ijdelheid onderworpen heeft.
Op hoop, dat ook het schepsel zelf
zal vrijgemaakt worden van

de dienstbaarheid der verderfenis,
tot de vrijheid der heerlijkheid
der kinderen Gods.

Psalm 25:4+5


Psalm 24:4+5 Statenvertaling

HEERE! maak mij Uw wegen bekend,
leer mij Uw paden.
Leid mij in Uw waarheid,
en leer mij, want Gij zijt
de God mijns heils;

U verwacht ik den gansen dag.

Psalm 25:4+5 NBV
Maak mij, HEER, 
met Uw wegen vertrouwd,
leer mij Uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van Uw waarheid
en onderricht mij,

want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen, elke dag weer 

Jesaja 25:9

Jesaja 25:9 NBV
Op die dag zal men zeggen: Hij is onze God!
Hij was onze hoop: Hij zou ons redden.
Hij is de HEER, Hij was onze hoop.
Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!

Jesaja 25:9 
Uit de Rembrandt Bijbel
En men zal te dien dage zeggen: Ziet,
Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht
en Hij zal ons zalig maken.
Deze is de HEERE,
wij hebben Hem verwacht,
wij zullen ons verheugen
en verblijden in Zijn zaligheid.

 

Romeinen 5:1+2 T942


Romeinen 5:1+2 NBV

1.Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen
op grond van ons geloof en vrede met God,
door onze Heer Jezus Christus.
2.Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen
tot Gods Genade, die ons fundament is,
en in de hoop te mogen delen in Zijn luister
prijzen we ons gelukkig.

Romeinen 5:3-5 T942

Romeinen 5:3-5 NBV
3.En dat niet alleen,
we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende,
omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,
4.volharding tot betrouwbaarheid,
en betrouwbaarheid tot hoop.
5.Deze hoop zal niet worden beschaamd,
omdat Gods Liefde in ons hart is uitgegoten
door de Heilige Geest, die ons gegeven is.

2 Korintiërs 3-7.

2 Korintiërs 3-7 uit NBV.

3.Geprezen zij de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus,
de Vader die zich over ons ontfermt,
de God die ons altijd troost
4.en ons in al onze ellende moed geeft,
zodat wij door die troost die wijzelf
van God ontvangen,
anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
5.Zoals wij volop delen in het lijden van Christus,
zo delen wij volop in de troost
die God ons door Christus geeft.
6.Ondervinden we tegenspoed,
dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt.
Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed
krijgt te volharden in het zelfde lijden als wij ondergaan.
7.De hoop die wij voor u hebben is gegrond:
we weten dat zoals u deelt in ons lijden,
u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.