Psalm 25:4+5

Psalm 25:4+5 NBV
Maak mij HEER
met Uw wegen vertrouwd,
leer mij Uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van Uw waarheid
en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen,
elke dag weer.

2 Timoteüs 3:16+17

2 Timoteüs 3:16+17 NBV
Elke schrift tekst is
door God geïnspireerd

en kan gebruikt worden
om onderricht te geven,
om dwalingen en fouten
te weerleggen,

en om op te voeden
tot een deugdzaam leven,
zodat een dienaar van God
voor zijn taak berekend is
en voor elk goed doel
volledig is toegerust.

2 Timoteüs 3:16+17
Uit de statenvertaling
Al de Schrift is
van God ingegeven,

en is nuttig tot lering,
tot wederlegging,
tot verbetering,
tot onderwijzing,
die in de rechtvaardigheid is;
Opdat de mens Gods
volmaakt zij,
tot alle goed werk
volmaaktelijk toegerust.

 

2 Korintiërs 1:3+4

2 Korintiërs 1:3+4 NBV
3.Geprezen zij de God en Vader van
onze Heer Jezus Christus,
de Vader die zich over ons ontfermt,
de God die ons altijd troost
4.en ons in al onze ellende moed geeft,
zodat wij door de troost
die wijzelf van God ontvangen,
anderen in al hun ellende
moed kunnen geven.

Romeinen 10:9-11


Romeinen 10:9-11 NBG

9.Want indien gij met uw mond belijdt,
dat Jezus Heer is en, met uw hart gelooft,
dat God Hem uit de doden
heeft opgewekt,

zult gij behouden worden;
10.want met het hart gelooft men
tot gerechtigheid

en met de mond belijdt men
tot behoudenis.

11.Immers het schrift woord zegt:
Al wie op Hem zijn geloof bouwt,
zal niet beschaamd uitkomen.

Jeremia 31:25

Jeremia 31:25 NBV
Wie dorstig zijn ,zal IK verkwikken;
wie uitgeput zijn, geef IK kracht.

Jeremia 31:25
Uit de Rembrandt Bijbel (SV)
Want Ik heb de vermoeide ziel
dronken gemaakt,

en IK heb alle treurige ziel vervuld.

Jesaja 55:1+2

Jesaja 55:1+2 NBV
Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.

Jesaja 55:1+2
Uit de Rembrandt Bijbel
O alle gij dorstigen!
komt tot de wateren, en gij,
die geen geld hebt, komt,  koopt en eet,
ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs,
wijn en melk!
Waarom weegt gijlieden geld uit
voor hetgeen geen brood is,
en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan?
Hoort aandachtiglijk naar Mij,
en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid
zich verlustigen.

Matteüs 11:28-30

Matteüs 11:28-30 NBV
Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van Mij,
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.


Matteüs 11:28-30

Uit de Rembrandt Bijbel
Komt herwaats tot Mij,
allen die vermoeid en belast zijt,

en Ik zal u rust geven.
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij,
dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen.
Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Romeinen 12:9-11

Romeinen 12:9-11 NBV
9.Laat uw liefde oprecht zijn.
Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
10.Heb elkaar lief met de innige liefde
van broeders en zusters
en acht de ander hoger dan uzelf.
11.Laat uw enthousiasme niet bekoelen,
maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.