1 Kronieken 29:11

1 Kronieken 29:11 NBG
11.Van U, o HERE,

is de grootheid en de kracht,
de heerlijkheid,
de roem en de majesteit,
ja, alles wat in de hemel
en op de aarde is;
van U is de heerschappij,
o HERE,
en Gij zijt als hoofd
boven alles verheven.

Jesaja 40:26


Jesaja 40:26 NBV

26.Kijk omhoog;
wie heeft dit alles geschapen?
Hij(God) laat het leger sterren
voltallig uitrukken,
Hij roept ze bij hun naam,
één voor één; door Zijn kracht
en onmetelijke grootheid
ontbreekt er niet één.

Deuteronomium 6:4+5

Deuteronomium 6:4+5 NBV
Luister, Israël: de HEER, onze God,
de HEER is de enige!

Heb daarom de HEER, uw God,
lief met hart en ziel en met inzet
van al uw krachten.

Deuteronomium 6:4+5
Uit de Rembrandt Bijbel
Hoor, Israël! de HEERE, onze God, 
is een  enig HEERE!
Zo zult gij de HEERE,
uw God, liefhebben,

met uw ganse hart,
en met uw ganse ziel,

en met al uw vermogen.

Romeinen 9:15+16

Romeinen 9:15+16 NBV
15.God zei: IK ben
barmhartig 
voor wie IK
barmhartig wil zijn,

IK schenk Genade aan wie IK
Genade wil schenken.
16.Alles hangt dus af van God
en Zijn barmhartigheid,
niet van de wil
of de inspanning

van de mens.

18.Dus God is barmhartig
voor wie Hij wil

en maakt halsstarrig
wie Hij wil.

Deuteronomium 32:11+12


Deuteronomium 32:11+12 NBV
Zoals een arend over zijn jongen waakt
en voortdurend er boven blijft zweven,
zijn vleugels uitspreidt
en zijn jongen daarop draagt,
zo heeft de HEER Zijn volk geleid,
Hij alleen:
geen andere god stond Hem bij.

Tek 168+Kolossenzen 1:16+17

Kolossenzen 1:16+17

In Hem(Christus) is ALLES geschapen,
ALLES in de hemel en ALLES op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
ALLES is door Hem en voor Hem geschapen.
Hij bestaat vóór ALLES en ALLES bestaat in Hem.

Romeinen 9:15-18 T945

Romeinen 9:15-18 NBV
15.God zegt immers tegen Mozes:
Ik ben barmhartig voor wie Ik barmhartig wil zijn,
Ik schenk genade aan wie Ik genade wil schenken.
16.Alles hangt dus af van God en Zijn barmhartigheid,
niet van de wil of de inspanning van de mens.
17.Zo zegt Hij volgens de Schrift tegen de farao:
Ik heb u alleen in leven gelaten om u Mijn Macht te tonen
en om iedereen op aarde te laten weten wie Ik ben.
18.Dus God is barmhartig voor wie Hij wil
en maakt halsstarrig wie Hij wil.

Daniël 4:32 T946

Daniël 4:32 NBV
32.De mensen op aarde zijn slechts nietige wezens;
Hij(God)doet met de hemelse machten
en met de mensen op aarde wat Hij wil.
Er is niemand die Hem kan tegenhouden
of tegen Hem kan zeggen: Wat hebt U gedaan?

Hebreeën 4:15+16+ T 900

 Hebreeën 4:15+16 NBV
Want de Hogepriester die wij hebben is er Eén
Die met al onze zwakheden kan meevoelen,
juist omdat Hij, net als wij,
in elk opzicht op de proef is gesteld,
met dit verschil dat Hij niet vervallen is in zonde.

 

Jesaja 58:11+T 926


Jesaja 58:11

De HEER zal je voortdurend leiden,
Hij zal je verkwikken in dorre streken,
Hij maakt je botten sterk en krachtig.
Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,
als een bron waarvan het water nooit opdroogt.

Hebreeën 1:10-12.

Hebreeën 1:10-12 uit NBV.
10.In het begin hebt U,HEER,
de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van Uw handen.
11.Zij zullen vergaan, maar U houdt stand,
ze zullen als een gewaad verslijten,
12.als een mantel zult U ze oprollen,
als een gewaad zullen ze worden verwisseld;
maar U blijft dezelfde en Uw jaren
zullen geen einde nemen.