Tekst bij 252 Micha 6:8

Micha 6:8 NBV

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
Niets anders dan recht te doen,
trouw te betrachten
en nederig de Weg te gaan van je God.

Micha 6:8
Uit de Rembrandt Bijbel
6.Hij heeft u bekend gemaakt, o mens!
wat goed is; en wat eist de HEERE van u,
dan recht te doen
en weldadigheid lief te hebben
en ootmoediglijk te wandelen
met Uw God?

1 Petrus 1:14+15

783-6
1 Petrus 1:14+15 NBV

14.Wees als gehoorzame kinderen
en geef niet opnieuw toe
aan de begeerte waardoor u vroeger,
toen u nog onwetend was, werd beheerst,
15.maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is,
zoals Hij die u geroepen heeft heilig is.

Filippenzen 2:3+4

750-4
Filippenzen 2:3+4 NBV

3.Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan,
maar acht in alle bescheidenheid de ander
belangrijker dan uzelf.

4.Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen,
maar ook die van de ander.

Marcus 9:50

Marcus 9:50 NBV

56.Zout is goed!
Maar als het zout zijn kracht verliest,
hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven?
Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen
en bewaar onder elkaar de vrede.

Romeinen 12:17-21

Romeinen 12:17-21 NBV
17.Vergeld geen kwaad met kwaad,
maar probeer voor alle mensen het goede te doen.
18.Stel,voorzover het in uw macht ligt,
alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.
19.Neem geen wraak ,geliefde broeders en zusters,
maar laat God uw wreker zijn,
want er staat geschreven dat de Heer zegt:
Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.
20.Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten,
als hij dorst heeft ,geef hem dan te drinken.
Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.
21.Laat u niet overwinnen door het kwade ,
maar overwin het kwade door het goede.

2 Timoteüs 2:15+16

2 Timoteüs 2:15+16 NBV

15.Span je in om voor God te staan als iemand
die betrouwbaar is.
Zorg dat je je niet voor je werk hoef te schamen
en verkondig regelrecht de waarheid.
16.Luister niet naar zinloos en leeg gezwets,
want het voert steeds verder van God weg.

2 Timoteüs 2:24-26

2 Timoteüs 2:24-26 NBV
Een dienaar van de HEER moet geen ruzie maken,
maar voor iedereen vriendelijk zijn:
hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens
en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen.
Dan brengt de HEER hen misschien tot inkeer,
zodat zij de waarheid leren kennen
en ontsnappen uit de valstrik van de duivel,
die hen levend gevangen heeft genomen
en hen dwingt zijn wil te doen.

 

Jacobus 1:19-22

575-4Jacobus 1:19-22 NBV
:ieder mens moet zich haasten om te luisteren,
maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
20.Want de woede van een mens brengt niets voort
dat in Gods ogen rechtvaardig is.
21. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid
en elk denkbaar wangedrag af.
En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant
en die u kan redden.
22.Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg,
u moet wat u gehoord hebt ook doen.
575-4-gekl

Jacobus 3:9+10

505-4Jacobus 3:9+10 NBV
9.Met onze tong zegenen we
onze Heer en Vader
en we vervloeken er mensen mee
die God heeft geschapen als Zijn evenbeeld.
10.Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking.
Dat kan toch niet goed zijn….?

Jacobus 3:5+6

456-4Jacobus 3:5+6 NBV
5.Zo is ook de tong een klein orgaan,
maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen!
Bedenk eens hoe een kleine vlam
een enorme bosbrand veroorzaakt.

6.Onze tong is net zo’n vlam: een wereld van onrecht,
die onze lichaamsdelen in brand steekt.
Want hij besmet het hele lichaam,
hij steekt het rad van het leven in brand,
met vuur uit de Gehenna.

Handelingen 3:18+19

scannen0711Handelingen 3:18+19 NBV

18.Zo heeft God echter in vervulling doen gaan
wat Hij bij monde van alle profeten had aangekondigd:
dat Zijn Messias zou lijden en sterven.
19.Wend u af van uw huidige leven
en keer terug tot God om vergeving
te krijgen voor uw zonden.

1 Johannes 2:26+27.

1 Johannes 2:26+27 uit NBV.
Dit wilde ik(Johannes) u schrijven over hen
die proberen u te misleiden.
Wat uzelf betreft: de zalving die u van Hem
ontvangen hebt is blijvend,
u hebt geen leraar nodig.
Zijn zalving leert u alles naar Waarheid,
zonder bedrog.
Blijf daarom in Hem,
zoals Zijn zalving u geleerd heeft.

2 Timoteüs 4:2-4.

2 Timoteüs 4:2-4 uit NBV.
Verkondig de BOODSCHAP blijf aandringen,
of het nu uitkomt of niet,
wijs terecht,straf en vermaan met alle geduld
dat het onderricht vereist.
Want er komt een tijd dat de mensen
de heilzame LEER niet meer verdragen,
maar leraren om zich heen verzamelen
die aan hun verlangens tegemoet komen
en hen naar de mond praten,
Ze zullen niet meer naar de WAARHEID luisteren,
maar naar verzinsels.