Handelingen 26:22b+23 Pasen

Handelingen 26:22b+23 NBV
22b.Wat volgens de Profeten en Mozes moest gebeuren.
23.Namelijk dat de Messias zou lijden en sterven
en dat Hij als eerste van de doden zou opstaan
om aan Zijn eigen volk en aan de heidenen
het licht te verkondigen.

1 Kronieken 29:11

1 Kronieken 29:11 NBG
11.Van U, o HERE,

is de grootheid en de kracht,
de heerlijkheid,
de roem en de majesteit,
ja, alles wat in de hemel
en op de aarde is;
van U is de heerschappij,
o HERE,
en Gij zijt als hoofd
boven alles verheven.

Daniël 6:27+28

Daniël 6:27+28 NBV
Want Hij is de levende God
die bestaat in eeuwigheid.

Zijn Koningschap gaat
nooit te gronde
en Zijn Heerschappij is
zonder einde.

Hij redt en bevrijdt,
geeft tekenen
en doet wonderen

in de hemel
en op aarde.

1Korintiërs 2:1-5

1 Korintiërs 2:1-5 NBV
1.Broeders en zusters,
toen ik (Paulus) bij u kwam om u
het geheim van God te verkondigen,

beschikte ook ik niet over uitzonderlijke
welsprekendheid of wijsheid.
2.Ik had besloten u
geen andere kennis te brengen
dan die over Jezus Christus-
de gekruisigde.
3.Bovendien kwam ik bij u
in al mijn zwakheid

en was ik angstig en onzeker.
4.De boodschap die ik verkondigde
overtuigde niet door wijsheid,
maar bewees zich
door de kracht van de Geest,

5.want uw geloof moest niet
op menselijke wijsheid steunen,
maar op de kracht van God.

Hebreeën 2:14+15

Hebreeën 2:14+15 NBV
14.Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed,
is de Zoon een mens geworden als zij
om door Zijn dood definitief af te rekenen
met de heerser over de dood, de duivel,
15.en zo allen te bevrijden die slaaf waren
van hun levenslange angst voor de dood.

Marcus 15:37+38 Goede Vrijdag

Marcus 15:37+38 NBV
37.Maar Jezus slaakte een luide kreet
en blies de laatste adem uit.
38.En het voorhangsel van de tempel scheurde
van boven tot onder in tweeën.
38.Toen de centurio, die recht tegenover Hem stond,
Hem zo Zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij:
Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon.

Hebreeën 11:17-19

Hebreeën 11:17-19 uit NBV.
17.Door zijn geloof kon Abraham,
toen hij op de proef werd gesteld,
Isaäk als offer opdragen.
Hij die de beloften had ontvangen,
was bereid zijn enige zoon te offeren.
18.Terwijl er tegen hem gezegd was:
Alleen door Isaäk zul je nageslacht krijgen,
19.zei hij bij zichzelf dat het voor God
mogelijk moest zijn iemand uit de dood
op te wekken en daarom kreeg hij hem ook terug,
bij wijze van voorafbeelding.

Hebreeën 1:10-12.

Hebreeën 1:10-12 uit NBV.
10.In het begin hebt U,HEER,
de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van Uw handen.
11.Zij zullen vergaan, maar U houdt stand,
ze zullen als een gewaad verslijten,
12.als een mantel zult U ze oprollen,
als een gewaad zullen ze worden verwisseld;
maar U blijft dezelfde en Uw jaren
zullen geen einde nemen.