Galaten 4:4-7.

Galaten4:4-7  uit NBV.
4.Maar toen de tijd gekomen was zond God Zijn Zoon,
geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet,
5.maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij
Zijn kinderen zouden worden.
6.En omdat u Zijn kinderen bent,heeft God ons de Geest
van Zijn Zoon gegeven, die Abba,Vader roept.
7.U bent geen slaven meer,u bent kinderen van God
en als Zijn kinderen bent u erfgenamen,
door de wil van God.
(04-12-2011)

Galaten 1:10-12 T907


Galaten 1:10 NBV

10.Probeer ik (Paulus) nu mensen te overtuigen of God?
Probeer ik soms mensen te behagen?
Als ik dat nog altijd zou doen,
zou ik geen dienaar van Christus zijn.
11.Ik verzeker u dat het evangelie dat ik u verkondigd heb
niet door mensen is bedacht-
12.ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd-
maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard.

Galaten 2:20+21 T907


Galaten 2:20 NBV

20.:ikzelf leef niet meer,
maar Christus leeft in mij.
Mijn leven hier op aarde leef ik
in het geloof in de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad
en Zich voor mij heeft prijsgegeven.
21.Ik verwerp Gods Genade niet;
als we door de wet
rechtvaardig zouden kunnen worden,

zou Christus voor niets gestorven zijn.

Galaten 3:24-26

Galaten 3:24-26 NBV
24.Kortom,de wet hield toezicht op ons
totdat Christus kwam,
zodat we door ons vertrouwen op God
als rechtvaardigen konden worden aangenomen.
25.Maar nu het geloof gekomen is,
staan we niet langer onder toezicht,
26.want door het geloof en in Christus Jezus
bent u allen kinderen van God.

Galaten 5:13+14+15+16

500-4Galaten 5:13+14
13 …u bent geroepen om vrij te zijn.
Misbruik die vrijheid niet
om uw eigen verlangens te bevredigen,
maar dien elkaar in liefde,
14.want de hele wet is vervuld in één uitspraak:
Heb uw naaste lief als uzelf.

Liefde>tegenstelling>>jaloezie en woede(Galaten 5:20d)

Galaten 5:15+16
15.Maar wanneer u elkaar aanvliegt,
pas dan maar op dat u niet
door elkaar wordt verslonden.
16.Ik(Paulus)zeg u dus:laat u leiden door de Geest,
dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.

Galaten 5:19-21a +22en23 Tegenstelling.

Galaten5:19-21a
19.Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt:
ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,
20.afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt,
jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit,
21.afgunst, bras en slemppartijen,
en nog meer van dat soort dingen.
481-3-gekl-4 Tegenstelling.

Liefde…>>…jaloezie

Vreugde…>>…woede

Vrede…>>…geruzie…rivaliteit

Geduld…>>…afgunst

Vriendelijkheid…>>…vijandschap

Goedheid…>>…tweespalt…gekonkel

Geloof…>>…afgoderij…toverij

Zachtmoedigheid…>>…brutaal…arrogant

Zelfbeheersing…>>ontucht…losbandigheid…
…zedeloosheid…bras en slemppartijen

Galaten 2:21

Galaten 2:21 uit NBV
Ik(Paulus)verwerp Gods Genade niet;
als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden,
zou Christus voor niets gestorven zijn.

Galaten 5:17 + 6:3 Test.

497-4Test.

Als de vruchten van de Geest bij jou worden uitgeperst,
houdt dan stand, blijf staande,
laat je leiden door Gods Geest,
dan ben je niet op eigen begeerte gericht.
Verleidingen en beproevingen komen op onze weg
om ons te testen.
Als ik niet telkens getest word, zal ik nooit groeien.
We kunnen niet zomaar zeggen :ik ben hier goed in
of ik heb heel veel van dat…

Galaten 6:3.
Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf.

Door dat testen, door de beproevingen groeit mijn geloof,
word mijn vertrouwen in God steeds groter
en mijn liefde voor mijn naaste duidelijker.
Het één kan er niet zijn zonder het ander.

Galaten 5:17
Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest
en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf.
Het één gaat in tegen het ander,
dus u kunt niet doen wat u maar wilt.

Galaten 5:24 Nieuwe kans.

482-3Nieuwe kans.

Ons leven is één grote leerschool.
Als we falen, mogen we het telkens weer
opnieuw proberen,

elke dag geeft God ons een nieuwe kans.
Net zolang tot dat God ons gebruiken kan,
kan inzetten voor Zijn plan….

En…hebben we het één of  ander een beetje onder de knie…
…hebben we geleerd een verleiding te weerstaan…
dan….begint gelijk al de volgende test….
Telkens zal een andere vrucht van de Geest
zo aan ons voorbijgaan.

Door al dat testen zullen we onszelf
steeds beter leren kennen

en God steeds beter gaan begrijpen,
komen we steeds dichter bij het beeld dat God
van ons voor ogen heeft.

De verleiding staat loodrecht tegenover
de vrucht van de Geest..

Galaten 5:24.
Wie Christus Jezus toebehoort,
heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte
aan het kruis geslagen.

Galaten 5:22+23 Snoeien.


Snoeien..
groeien..
bloeien..
vruchten…
En weer overnieuw..
snoeien…..

Steeds meer vrucht
mag je dragen.
Maar dat gaat niet zonder pijn,
dat is strijden..
dat is lijden
en helemaal niet fijn.
Maar als je daarna  de vruchten zien mag,
dan weet je:Het gebeurde niet voor niets.
Dat weten maakt het lijden draagbaar.
Omdat God het zo beschikt.

Snoeien..
groeien..
en weer bloeien..

De vrucht van de Geest is liefde.
vreugde en vrede,
geduld,vriendelijkheid en goedheid,
geloof,zachtmoedigheid
en zelfbeheersing.
Galaten 5:22+23a uit NBV.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Galaten 5:22-26 Tekening 0834.

Ik zie:
-Bloem-stam-blaadjes-bloem
-Appel met hap eruit-begin van de zondeval
-De negen vruchten van de Geest
Galaten 5:22-26
-Blaadjes-nieuw leven-opnieuw geboren zijn
-Hart-Liefde
-Duif-vrede-Heilige Geest
met de Heilige Geest in je hart
ervaar je vrede
zul je ondanks al je vragen(vraagteken)
de vruchten van de geest dragen
-Vlam-tong van vuur-Pinksteren
-Bloem(totaalplaatje)-is bloeien voor en door Jezus.

Galaten 5:22+23 Tekening 834.

Ik zie:
-Bloem-stengel-blaadjes
-Appel met hap eruit-begin van de zondeval
-Vruchten van de Geest(9)
-Blaadjes-nieuw leven-opnieuw geboren zijn
-Hart-Gods liefde
-Duif-vrede-Heilige Geest
met de Heilge Geest in je hart zul je,
ondanks je vragen(vraagteken)
de vruchten van de Geest dragen
-Vlam-tong van vuur-Pinksteren
-Bloem totaal plaatje-bloeien voor en door Jezus.

De vruchten van de Geest zijn:
Liefde
Vreugde
Vrede
Geduld
Vriendelijkheid
Goedheid
Geloof
Zachtmoedigheid
Zelfbeheersing.
Galaten 5:22+23 uit NBV.

Galaten 5 22+23a Vruchtbaar.

scannen0673

Vruchtbaar.

Het zaad van geloof,
gevuld met de Heilige Geest,
wordt in een mensenhart gepland.
Het ontkiemd,nieuw leven ontstaat,
een wedergeboorte begint.
Het groeit op door Gods Genade.
Het krijgt voorspoed
maar ook stormen over zich heen.
Het wordt gesnoeid,beproefd,gebroken.
Maar door hoop en vertrouwen op Gods liefde
blijft het overeind.
Buigt zich misschien,maar geleidt door
de Heilige Geest richt het zich toch weer op.
Het geloof,hoe kwetsbaar ook,
wordt sterker en krachtiger.
Na iedere snoei komen er meer vruchten.
Bij de ene mens gaat het tot bloei komen
sneller dan bij de ander.
Kijk naar het graan en naar de appelboom.
Elk mens draagt dus ook zijn eigen unieke vruchten.
Geloven is groeien en bloeien.
Het vruchtdragen heeft tijd nodig,
soms een heel leven lang.
God bepaalt hoe het zal gaan.

Leni.

Galaten 5:22+23a  uitNBV.
Maar de vrucht van de Geest is liefde,
vreugde en vrede,
geduld,vriendelijkheid en goedheid,
geloof,zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

leni@vanmarion.nl

Galaten 5:22+23a Golven van Zegen.

Scannen0545

 (uitleg van de tekening)

Golven van Zegen.

Golven van zegen stromen
over het uitgestrooide zaad.
Het zaad van Gods Woord  is vruchtbaar,
het ontkiemt door de groeikracht
die God eraan geeft.
Nieuw leven ontstaat.
Een leven wordt vernieuwd,
een mens opnieuw geboren.

De Heilige Geest vult met,
de vruchten van de Geest.
De onrust verdwijnt,
vertrouwen is gewekt.
Er is een schuilplaats gevonden
onder de vleugels van Gods Geest.

O Vader,zegen ook mij.

Leni.

Galaten 5:22+23a uit NBV.
Maar de vrucht van de Geest is liefde,
vreugde en vrede,geduld,vriendelijkheid
en goedheid,geloof,zachtmoedigheid
en zelfbeheersing.

leni@vanmarion.nl

Galaten 5:25+26 Richting.

Scannen0436

 

 

 

 

 

 

 

 

 Richting.

Tekst uit Galaten 5:25+26 uit NBV.
Wanneer de Geest ons leven leidt,
laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten
en elkaar geen kwaad hart toedragen.

Galaten 5:22a Toelaten.

 Scannen0417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelaten.

Als we Gods Geest
in ons hart toelaten
zijn we sterk
in al ons werk
voor kerk en mensen.
Komt er respect
voor elkaars gevoel,
vinden we de weg
naar het zelfde doel.
Door Gods Geest
zal het werk gezegend zijn.
Of dat het nu groot was
of juist heel klein.
Door Gods Geest
zal er groei zijn
zal er bloei zijn
zullen er vruchten
van LIEFDE ontstaan.
Door Gods Geest…..

Leni.

Naar Galaten 5:22a.
Maar de vrucht van de Geest is LIEFDE,
(uit NBV)

Galaten 5:1 Macht.

Scannen0325
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Macht. 

Tekst uit Galaten 5:1  uit NBV.
Christus heeft u bevrijd
opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand
en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.