Jesaja 9:5+6.

Jesaja 9:5+6 uit NBV.
5.Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal Hij dragen:Wonderbare raadsman,
Goddelijke Held,Eeuwige Vader,Vredevorst.
6.Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn er opgebouwd,
ze staan vast,in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal Hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

(Een profetie over Jezus komst.)

Jesaja 11:1-3.

  Jesaja 11:1-3 uit NBV.

1.Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2.De Geest van de HEER zal op Hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en eerbied voor de HEER.
3.Hij ademt eerbied voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
4.Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
5.Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.

( Een profetie over de komst van Jezus)

1157 Goede Vrijdag, Pasen enz

Naar Jesaja 53
Ik zie:
Goede Vrijdag.. Pasen..
Jezus droeg de doornenkroon
uit liefde voor alle mensen.
Door Zijn striemen zijn wij genezen.
De druppel>het vergoten bloed van Jezus.
Trap>Hemelvaart van Jezus.
Vlam>Pinksteren.
De duif>De Heilige Geest werd uitgestort
over de mensen.
Jezus woont in ons!!

Jezus zegt:

 Jezus zegt;
Kom maar…
Kom maar dichterbij…
Kom maar bij MIJ….

IK werd ook voor jou geboren.
Luister maar naar wat IK zeg:
IK hou van jou
met onvoorwaardelijke LIEFDE.
Ik hou van jou om wie jij bent.
Voor jou ben IK gekomen.

Kom maar..
Kom maar bij MIJ…
Kom gewoon zoals je bent,
vermoeid en belast.
Dan zal IK jou rust geven.

Maar kom!!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Matteüs 11:28 uit NBV.

Ik zie:
Een hart dat grenzen trekt,
tot zover en niet verder-klein hart.
Regenboog-verbond van God.
Duif-vrede voelen.
Zwart en wit-licht en donker-waarheid en leugen.
Blaadjes-nieuw leven.
Vlam-vuur van de Heilge geest.

(2010)

1 Kronieken 29:11+12

1 Kronieken 29:11+12 NBV
11.U, HEER, bent groots en machtig,
vol luister, roem en majesteit.
Alles in de Hemel en op aarde behoort U toe, HEER,
U bezit het koningschap en de heerschappij.
12.Roem en rijkdom zijn van U afkomstig,
U heerst over alles.
In Uw Hand liggen macht en kracht besloten,
U beslist wie groot en machtig is.

Alles vanuit Zijn Liefde(1180)


Alles vanuit Zijn Liefde.

Als een omgeslagen mantel
is Jezus Liefde om mij heen.
Hem zo dichtbij te voelen
in mijn zorgen
en mijn pijn,
is een weldaad voor mijn ziel.

Door die Liefde ontstaat er door alles heen
een nieuw begin.
Alles vanuit Zijn Liefde!

leni@vanmarion.nl

1 Korintiërs 1:27-29

1 Korintiërs 1:27-29 NBV
27.Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is,
heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen;
wat in de ogen van de wereld zwak is,
heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen;
28.wat in de ogen van de wereld onbeduidend is
en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen
om wat wel iets is teniet te doen.
29.Zo kan geen mens zich tegenover God
op iets beroemen.