Psalm 119:89-91

Psalm 119:89-91 NBV
89.HEER, voor eeuwig
staat Uw Woord in de Hemel vast.
90.Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,
U hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand.
91.Naar Uw voorschriften
blijven Hemel en aarde bestaan,
alles is aan U onderworpen.

Psalm 40:6 T976


Psalm 40:6 NBV

6.Veel wonderen hebt U verricht,
veel goeds voor ons besloten,
HEER, mijn God.
Niemand is te vergelijken met U!
Wil ik er over spreken, ervan verhalen,
het is te veel om op te sommen.

Psalm 51:12-14

Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13.verban mij niet uit Uw nabijheid,
neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14.Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.