Efeziërs 2:14-16

Efeziërs 2:14-16 NBV
14.Want Hij (Jezus) is onze vrede,
Hij die met Zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt,
de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken
15.en de wet met zijn geboden en voorschriften
buiten werking heeft gesteld,
om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen.
Zo bracht Hij vrede
16.en verzoende Hij door het kruis beide in één lichaam met God,
door in Zijn lichaam de vijandschap te doden.

Efeziërs 2:10

764-2
Efeziërs 2:10 NBV

10. Want God heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn:
in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan
van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.

Efeziërs 1:4-12

674-4=geklEfeziërs 1:4-12NBV
4.In Christus immers heeft God,
voordat de wereld gegrondvest werd,
ons vol liefde uitgekozen
om voor Hem heilig en zuiver te zijn,

5.en Hij heeft ons naar Zijn wil en verlangen
voorbestemd om in Jezus Christus
Zijn kinderen te worden,
6.tot eer van de grootheid van Gods Genade,
ons geschonken in Zijn geliefde Zoon.
7.In Hem zijn wij door Zijn bloed verlost
en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke Genade
8.die God ons in overvloed heeft geschonken.
Hij heeft ons in al Zijn wijsheid en inzicht
9-10 dit mysterie onthuld: Zijn voornemen
om met Christus de voltooiing
van de tijd te verwezenlijken
en Zijn besluit om alles in de Hemel en op aarde
onder één hoofd bijeen te brengen,
onder Christus.
In Hem heeft God, die alles naar Zijn wil
en besluit tot stand brengt,
ons de bestemming toebedeeld
12.om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus,
tot eer van Gods grootheid.

Efeziërs 3:20+21

Scannen0015Efeziërs 3:20+21 NBV

20.Aan Hem die door de kracht die in ons werkt
bij machte is oneindig veel meer te doen
dan wij vragen of denken,

21.aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus,
tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Efeziërs 2:4+5 Pasen

Efeziërs 2:4+5 NBV
4.Maar omdat God zo barmhartig is,
omdat de liefde die Hij voor ons
heeft opgevat zo groot is,
5.heeft Hij ons,
die dood waren door onze zonden,

samen met Christus levend gemaakt.
Ook u bent nu door Zijn Genade gered.

Efeziërs 6:10-17.

Scannen0270

 

 

 

 

 

 

 


Efeziërs 6:10-17 uit NBV.

Zoek uw kracht in de Heer,
in de kracht van Zijn macht.
Trek de wapenrusting van God aan
om stand te kunnen houden tegen
de listen van de duivel.
Onze strijd is niet gericht tegen mensen
maar tegen hemelse vorsten,de heersers
en machthebbers van de duisternis,
tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
Neem daarom de wapens van God op
om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad,
om goed voorbereid stand te kunnen houden.
Houd stand,met de waarheid als gordel om uw heupen,
de gerechtigheid als harnas om uw borst,
de inzet voor het evangelie van de vrede
als sandalen aan uw voeten
en draag bovenal het geloof als schild
waarmee u alle brandende pijlen van hem
die het kwaad zelf is doven.
Draag als helm de verlossing
en als zwaard de Geest,
dat wil zeggen Gods woorden.

Wapenrusting.

Scannen0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Wapenrusting.

De boze wil jouw gedachten roven.
Jouw bezig zijn met God wil hij verstoren.
Zelfs door je eigen wil,
wil de boze je steeds verleiden.
Door wat je lief is,
door iets wat jouw hart nog niet kan loslaten.
Daar maakt de boze gebruik van.

Daar moet je tegen beschermd worden.
God wil jouw beschermer zijn,
jou beschermen tegen al het kwaad
en al die verleidingen,
die de boze op je afschiet.
Als een pantser rondom je heen,
wil Hij voor je zijn.
Zo kun je staande blijven,
met de wapenrusting van God.

Door het lijden van Jezus
is de boze overwonnen.
Leni.

Efeziërs 6:10-17.
10.Zoek uw kracht in de Heer;
in de kracht van Zijn macht.
11.Trek de wapenrusting van God aan
om stand te kunnen houden
tegen de listen van de duivel.
12.Onze strijd is niet gericht op mensen
maar tegen hemelse vorsten,
de heersers en de machthebbers
van de duisternis,
tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
13.Neem daarom de wapens van God
om weerstand te kunnen bieden
op de dag van het kwaad,
om goed voorbereid stand te kunnen houden.
14.Houd stand,met de waarheid
als gordel om uw heupen,
de gerechtigheid als harnas om uw borst,
15.de inzet voor het evangelie van de vrede
als sandalen aan uw voeten,
16.en draag bovenal het geloof als schild
waarmee u alle brandende pijlen van hem
die het kwaad zelf is kunt doven.
17.Draag als helm de verlossing
en als zwaard de Geest,
dat wil zeggen Gods Woorden.
(uit NBV)