1 Johannes 3:1

1 Johannes 3:1 NBV
1.Bedenk toch hoe groot de liefde is
die de Vader ons heeft geschonken!
Wij worden kinderen van God genoemd
en dat zijn we ook.
Dat de wereld ons niet kent,
komt doordat de wereld hem niet kent.

1 Korintiërs 15:58

1 Korintiërs 15:58 NBV
58.Kortom,geliefde broeders en zusters,
wees standvastig en onwankelbaar
en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer,
in het besef dat door de Heer
uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

Romeinen 13:10

Romeinen 13:10 NBV
….:Heb uw naaste lief als uzelf.
10.De liefde berokkent uw naaste geen kwaad,
dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

Romeinen 12:17-21

Romeinen 12:17-21 NBV
17.Vergeld geen kwaad met kwaad,
maar probeer voor alle mensen het goede te doen.
18.Stel,voorzover het in uw macht ligt,
alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.
19.Neem geen wraak ,geliefde broeders en zusters,
maar laat God uw wreker zijn,
want er staat geschreven dat de Heer zegt:
Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.
20.Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten,
als hij dorst heeft ,geef hem dan te drinken.
Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.
21.Laat u niet overwinnen door het kwade ,
maar overwin het kwade door het goede.

Romeinen 12:9-11

Romeinen 12:9-11 NBV
9.Laat uw liefde oprecht zijn.
Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
10.Heb elkaar lief met de innige liefde
van broeders en zusters
en acht de ander hoger dan uzelf.
11.Laat uw enthousiasme niet bekoelen,
maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

Psalm 95:3-5

Psalm 95:3-5 NBV
3.De HEER is een machtige God,
een machtige Koning, boven alle goden verheven.
4.Hij houdt in Zijn hand de diepten der aarde,
de toppen van de bergen behoren Hem toe,
5.van Hem is de zee, door Hem gemaakt,
en ook het droge, door Zijn handen gevormd.

Hebreeën 2:14+15

Hebreeën 2:14+15 NBV
14.Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed,
is de Zoon een mens geworden als zij
om door Zijn dood definitief af te rekenen
met de heerser over de dood, de duivel,
15.en zo allen te bevrijden die slaaf waren
van hun levenslange angst voor de dood.

1 Tessalonicenzen 5:23+24

1 Tessalonicenzen 5:23+24 NBV

23.Moge de God van de vrede zelf uw leven
in alle opzichten heiligen

en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn
bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
24.Hij die u roept is trouw en doet Zijn belofte gestand.

Psalm 130:3+4

Psalm 130:3+4 NBV
3.Als U de zonden blijft gedenken,HEER,
Heer,wie houdt dan stand?
4.Maar bij U is vergeving,
daarom eert men U met ontzag.

Jesaja 46:9+10

Jesaja 46:9+10 NBV

9.Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd.
IK ben God,er is geen ander, IK ben God,
niemand is aan Mij gelijk.
10.Die in het begin al het einde aankondigde
en lang tevoren wat nog gebeuren moest.
Die zegt:Wat IK besluit,wordt van kracht
en alles wat IK wil,breng IK ten uitvoer.

Johannes 2:24+25

Johannes 2:24+25 NBV
24.Jezus had geen vertrouwen in hen,
omdat Hij hen allemaal kende,
25.en niemand hoefde Hem iets over de mens te vertellen,
want Hij wist zelf wat er in een mens omgaat.

Romeinen 9:15-18

Romeinen 9:14-18 uit NBV
15.Hij(God) zegt immers tegen Mozes:
IK ben barmhartig voor wie IK barmhartig wil zijn,
IK schenk Genade aan wie IK Genade wil schenken.
16.Alles hangt dus af van God en Zijn barmhartigheid,
niet van de wil of de inspanning van de mens.
17.Zo zegt Hij volgens de Schrift tegen de farao:
IK heb u alleen in leven gelaten om u Mijn macht te tonen
en om iedereen op aarde te laten weten wie IK ben.
18.Dus God is barmhartig voor wie Hij wil
en maakt halsstarrig wie Hij wil.

Filippenzen 2:5-11

Filippenzen 2:5-11 uit NBV
5.Laat onder u de gezindheid heersen
die Christus Jezus had.

6.Hij die de gestalte van God had,
hield Zijn gelijkheid aan God niet vast,

7.maar deed er afstand van.
Hij nam de gestalte aan van een slaaf
en werd gelijk aan een mens.

8.En als mens verschenen,
heeft Hij zich vernederd

en werd gehoorzaam tot in de dood-
de dood aan het kruis.

9.Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam geschonken

die elke naam te boven gaat,
10.opdat in de naam van Jezus
elke knie zich zal buigen,
in de hemel,

op de aarde en onder de aarde,
11.en elke tong zal belijden:
Jezus Christus is Heer,
tot eer van God, de Vader.

Romeinen 4:20-22

Romeinen 4:20-22 uit NBV.

20.Hij(Abraham)twijfelde niet aan Gods belofte;
zijn geloof verloor hij niet, integendeel,
hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God.
21.Hij was er van overtuigd dat God bij machte was te doen
wat Hij had beloofd,
22.en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.

Lucas 23:44-47 Goede Vrijdag

Lucas 23:44-47 NBV
En Jezus riep met luide stem:
Vader, in Uw Handen leg Ik Mijn Geest.
Toen Hij dat gezegd had,
blies Hij de laatste adem uit.
De centurio zag wat er gebeurd was
en loofde God met de woorden:
Werkelijk deze mens was een rechtvaardige!

Handelingen 26:22b+23 Pasen

Handelingen 26:22b+23 NBV
22b.Wat volgens de Profeten en Mozes moest gebeuren.
23.Namelijk dat de Messias zou lijden en sterven
en dat Hij als eerste van de doden zou opstaan
om aan Zijn eigen volk en aan de heidenen
het licht te verkondigen.

Marcus 15:37+38 Goede Vrijdag

Marcus 15:37+38 NBV
37.Maar Jezus slaakte een luide kreet
en blies de laatste adem uit.
38.En het voorhangsel van de tempel scheurde
van boven tot onder in tweeën.
38.Toen de centurio, die recht tegenover Hem stond,
Hem zo Zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij:
Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon.

Matteüs 4:4

Matteüs 4:4 NBV
Maar Jezus gaf hem ten antwoord:
Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen,
maar van ieder Woord dat klinkt uit de mond van God.

Romeinen 8:11 Pasen

Romeinen 8:11 NBV
Want als de Geest van Hem die Jezus
uit de dood heeft opgewekt in u woont,
zal Hij die Christus heeft opgewekt
ook u die sterfelijk bent,
levend maken door Zijn Geest, die in u woont.

Hebreeën 11:17-19

Hebreeën 11:17-19 uit NBV.
17.Door zijn geloof kon Abraham,
toen hij op de proef werd gesteld,
Isaäk als offer opdragen.
Hij die de beloften had ontvangen,
was bereid zijn enige zoon te offeren.
18.Terwijl er tegen hem gezegd was:
Alleen door Isaäk zul je nageslacht krijgen,
19.zei hij bij zichzelf dat het voor God
mogelijk moest zijn iemand uit de dood
op te wekken en daarom kreeg hij hem ook terug,
bij wijze van voorafbeelding.

Hebreeën 1:10-12.

Hebreeën 1:10-12 uit NBV.
10.In het begin hebt U,HEER,
de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van Uw handen.
11.Zij zullen vergaan, maar U houdt stand,
ze zullen als een gewaad verslijten,
12.als een mantel zult U ze oprollen,
als een gewaad zullen ze worden verwisseld;
maar U blijft dezelfde en Uw jaren
zullen geen einde nemen.

Johannes 3:16

Johannes 3:16 uit NBV.
Want God had de wereld zo lief
dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft
niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.

2 Korintiërs 3-7.

2 Korintiërs 3-7 uit NBV.

3.Geprezen zij de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus,
de Vader die zich over ons ontfermt,
de God die ons altijd troost
4.en ons in al onze ellende moed geeft,
zodat wij door die troost die wijzelf
van God ontvangen,
anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
5.Zoals wij volop delen in het lijden van Christus,
zo delen wij volop in de troost
die God ons door Christus geeft.
6.Ondervinden we tegenspoed,
dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt.
Worden we bemoedigd,dan is het opdat u de moed
krijgt te volharden in het zelfde lijden als wij ondergaan.
7.De hoop die wij voor u hebben is gegrond:
we weten dat zoals u deelt in ons lijden,
u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.

1Johannes 5:13-15.

1 Johannes 5:13-15 uit NBV.

13.Dit alles schrijf  ik(Johannes)u omdat u
moet weten dat u eeuwig leven hebt,
u die gelooft in de Naam van de Zoon van God.
14.Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden,
in de zekerheid dat Hij naar ons luistert
als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is
met Zijn wil.
15.En omdat we weten dat Hij naar ons luistert,
wat we Hem ook vragen,weten we ook dat we alles
al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben.

1 Johannes 2:26+27.

1 Johannes 2:26+27 uit NBV.
Dit wilde ik(Johannes) u schrijven over hen
die proberen u te misleiden.
Wat uzelf betreft:de zalving die u van Hem
ontvangen hebt is blijvend,
u hebt geen leraar nodig.
Zijn zalving leert u alles naar Waarheid,zonder bedrog.
Blijf daarom in Hem,
zoals Zijn zalving u geleerd heeft.

Johannes 17:25+26.

Johannes 17:25+26 uit NBV.
Jezus gebed……………
Rechtvaardige Vader,
de wereld kent U niet,maar Ik ken U
en zij weten dat U Mij hebt gezonden
Ik heb hen Uw Naam bekendgemaakt
en dat zal Ik blijven doen,
zodat de liefde waarmee U Mij liefhad
in hen zal zijn en Ik in hen.

1 Johannes 2:1+2.

 1 Johannes 2:1+2 uit NBV.
Kinderen ik (Johannes)schrijf u dit
opdat u niet zondigt.
Mocht één van u echter toch zondigen,
dan hebben wij een PLEITBEZORGER bij de Vader:
Jezus Christus,de Rechtvaardige.
Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden
en niet alleen voor die van ons
maar voor de zonden van de hele wereld.

2 Timoteüs 4:2-4.

2 Timoteüs 4:2-4 uit NBV.
Verkondig de BOODSCHAP blijf aandringen,
of het nu uitkomt of niet,
wijs terecht,straf en vermaan met alle geduld
dat het onderricht vereist.
Want er komt een tijd dat de mensen
de heilzame LEER niet meer verdragen,
maar leraren om zich heen verzamelen
die aan hun verlangens tegemoet komen
en hen naar de mond praten,
Ze zullen niet meer naar de WAARHEID luisteren,
maar naar verzinsels.

Johannes 4:39+41+42.

Johannes 4:39 uit NBV.
In de stad kwamen veel Samaritanen
tot geloof in Jezus,door het getuigenis
van de vrouw:Jezus weet ALLES van mij.

Johannes 4:41+42 uit NBV.
Nog veel meer mensen kwamen tot geloof
door wat Jezus zei.
Ze zeiden tegen de vrouw:
Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt,
maar we hebben Hem zelf gehoord
en we weten dat Hij werkelijk de Redder
van de wereld is.

Job 1:12+21+22.

Job 1:12.

Toen zei de Heer tegen satan:
,,Goed,met alles wat van Job is
mag je doen wat je wilt,
maar raak Job zelf niet aan.”
Hierop vertrok satan.

Job 1:21+22 uit NBV.

En Job zei:
Naakt ben ik uit de schoot
van mijn moeder gekomen
en naakt zal ik in haar schoot terugkeren.
De Heer heeft gegeven,
de Heer heeft genomen,
de naam van de Heer zij geprezen.”
Ondanks alles zondigde Job niet
en maakte hij God geen enkel verwijt.

Psalm 145:8 +9.

  Psalm 145:8+9 uit NBV.
Genadig en liefdevol is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw.
Goed is de Heer voor alles en allen,
Hij ontfermt Zich over heel Zijn schepping.